Regulamin Czytelni Głównej

 1. Przepisy porządkowe
  1. Wstęp do Czytelni Głównej jest dozwolony wyłącznie po pozostawieniu w szatni wierzchniego ubrania, toreb itp. Wnosić można jedynie przybory i materiały do notowania, mobilne urządzenia elektroniczne (laptopy, tablety itp.) oraz własne książki.
  2. Bezpośredni nadzór nad Czytelnią sprawuje dyżurny bibliotekarz. Należy zwracać się do niego we wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów, obsługi czytelników, księgozbiorów i katalogów itp.
  3. Po wejściu do Czytelni Głównej należy się zarejestrować, zbliżając kartę biblioteczną do czytnika znajdującego się przy stanowisku dyżurnego.
  4. Aby otrzymać żeton z numerem miejsca w Czytelni, kartę oddaje się bibliotekarzowi dyżurnemu. Należy okazać mu również własne wniesione do Czytelni książki.
  5. W Czytelni obowiązuje cisza. Zabrania się prowadzenia głośnych rozmów, telefonowania i innych zachowań zakłócających spokój.
  6. Niedozwolone jest jedzenie i picie oraz stawianie produktów spożywczych na blatach stanowisk czytelniczych.
  7. Czytelnik powinien korzystać ze zbiorów w taki sposób, który nie będzie skutkował pogorszeniem ich stanu zachowania. W szczególności nie wolno nanosić jakichkolwiek oznaczeń na udostępnionych drukach ani wykorzystywać zbiorów jako podkładek do notowania.
  8. Czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia druków, w przeciwnym razie sam za nie odpowiada.
  9. Uwagi dotyczące zasobu tytułowego ZNiO, obsługi czytelników oraz obowiązujących procedur można wpisywać do książki uwag i wniosków znajdującej się u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Księgozbiór podręczny
  1. Część księgozbioru zawierająca podstawowe opracowania z zakresu humanistyki oraz teksty literackie jest dostępna w księgozbiorze podręcznym Czytelni Głównej.
  2. Druki z księgozbioru podręcznego ujęte są w katalogu tego zbioru i oznaczone cyfrą rzymską i arabską bądź literą i cyfrą arabską. Pozycje należące do pierwszej kategorii są przechowywane na regałach z wolnym dostępem, na drugie należy składać zamówienia, realizowane w ciągu 5-10 min.
  3. Karty książek wyjętych z półek przekazuje się obsłudze Czytelni.
  4. Po skorzystaniu z książek należy zwrócić je do stanowiska obsługi Czytelni. Zabronione jest samodzielne włączanie druków na półki.
 3. Zamawianie książek z magazynów.
  1. Większość zbiorów udostępnianych w Czytelni Głównej przechowywana jest w magazynach. Skorzystanie z nich wymaga złożenia zamówienia.
  2. Zamówienia składa się drogą elektroniczną lub na papierowym rewersie dostępnym w pomieszczeniach Katalogu Głównego i Czytelni.
  3. Zamówienie elektroniczne do magazynów można wysłać z dowolnego komputera, wypełniając elektroniczny formularz rewersu dostępny na stronie internetowej ZNiO.
  4. Odręcznie wypełniony papierowy blankiet rewersu powinien być uzupełniony czytelnie, z uwzględnieniem danych wymaganych na formularzu rewersu. Zamawiając czasopisma należy podać rok i numer czasopisma. Rewersy wypełnione nieczytelnie lub niedokładnie nie będą realizowane.
  5. Jednorazowo można złożyć do 10 rewersów.
  6. Przyjęcie kolejnych zamówień jest uwarunkowane zwrotem wcześniej zamówionych pozycji.
 4. Realizacja zamówień.
  1. Zamówienia elektroniczne z aktualną datą (nadawaną automatycznie) oraz odręcznie wypełnione blankiety rewersów z wpisaną datą i numerem miejsca w Czytelni realizowane są na bieżąco, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 do 15:00.
  2. Zamówienia złożone po godz. 14:45 są realizowane w następnym dniu, z wyjątkiem złożonych po tej godzinie w piątek – ich realizacja odbywa się w poniedziałek.
  3. Realizacja zamówień w soboty stanowi wyjątek, wymaga uzgodnienia z bibliotekarzem i dotyczy wyłącznie czytelników spoza Wrocławia oraz samodzielnych pracowników naukowych (od godz. 9:00 do 13:30).
  4. Realizacja zamówień trwa około 30 min.
  5. Zamówione książki mogą być dostarczone Czytelnikowi na miejsce tylko wtedy, gdy jest on obecny w Czytelni. W innych przypadkach należy zgłosić się po nie do stanowiska obsługi.
 5. Zwrot druków.
  1. Wszystkie udostępnione druki oraz żeton z numerem miejsca należy zwrócić dyżurnemu, który po sprawdzeniu zgodności rewersów z książkami, stanu zachowania druków i ich kompletności zwraca kartę biblioteczną.
  2. Pięć woluminów zamówionych z magazynów można odłożyć na 3 dni na półkę przy stanowisku obsługi Czytelni. Możliwe jest prolongowanie terminu na kolejne 3 dni.
 6. Miejsca dla pracowników naukowych.
  1. Z miejsc zarezerwowanych w Czytelni dla pracowników naukowych (nr 75-82) mogą korzystać nauczyciele akademiccy szkół wyższych oraz pracownicy naukowi legitymujący się co najmniej stopniem naukowym doktora i posiadający imienną kartę biblioteczną, a także emerytowani pracownicy naukowi.
  2. Miejsca 75-80 wyposażone są w zamykane szafki, które można rezerwować u dyżurnego bibliotekarza.
  3. Szafki służą do deponowania dzieł zamówionych z magazynów oraz własnych materiałów.
  4. W przypadku niekorzystania z szafki przez 1 miesiąc druki należące do ZNiO są zwracane do magazynów, a prywatne materiały zdeponowane u dyżurnego bibliotekarza.
 7. Wykonywanie kserokopii w Czytelni Głównej ZNiO
  1. W Czytelni Głównej wykonuje się kserokopie druków z magazynu głównego i księgozbioru podręcznego wydane po 1945 roku, o maksymalnym formacie oryginału A3; największy format kopii to A4.
  2. Punkt kserograficzny w Czytelni jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 19:45 oraz w soboty od godz. 9:00 do 13:00.
  3. Z jednego dzieła (wolumenu) wykonuje się maksymalnie 15 odbitek.
  4. Cena jednej odbitki = 0,70 PLN.
  5. Obsługa Czytelni ma prawo odmówić wykonania kserokopii z powodu złego stanu zachowania oryginału lub innych cech dzieła (np. status cymelium, cechy fizyczne egzemplarza uniemożliwiające kopiowanie itp.).
  6. Na wszystkie kopie, których nie wykonuje się w Czytelni, należy złożyć pisemne zlecenie usługi reprograficznej do Pracowni Reprograficznej ZNiO.
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji