Regulamin Wypożyczalni Miejscowej ZNiO

I. Uprawnienie do wypożyczeń

 1. Wypożyczalnia Miejscowa realizuje wypożyczenia nowych druków zwartych poza Zakład. Ze względu na obowiązującą w Bibliotece Ossolineum regułę prezencyjnego udostępniania zbiorów, korzystanie z Wypożyczalni ograniczone jest do czytelników spełniających określone kryteria.
 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Miejscowej mają:
  1. Pracownicy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich po upływie pół roku pracy,
  2. Emeryci i renciści – byli pracownicy ZNiO,
  3. Samodzielni pracownicy naukowi placówek naukowych i uczelni wyższych,
  4. Inne osoby w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Osoby wymienione w punktach A-C nabywają prawo do korzystania z Wypożyczalni po przedstawieniu dokumentu poświadczającego spełnianie kryteriów wymaganych w regulaminie oraz przedłożeniu dowodu osobistego i wypełnieniu deklaracji.
 4. Osoby wymienione w punkcie D nabywają prawo do korzystania z Wypożyczalni po uzyskaniu zgody Dyrektora ZNiO, który udziela jej na podstawie skierowanej do niego pisemnej prośby z uzasadnieniem, a następnie po przedłożeniu dowodu osobistego i wypełnieniu deklaracji.

II. Zasady korzystania z Wypożyczalni Miejscowej

 1. Dane osobowe z deklaracji są przetwarzane w elektronicznej bazie programu Wypożyczalni. Jeżeli w okresie korzystania z usług Wypożyczalni nastąpią zmiany w stosunku do danych wpisanych w deklaracji, czytelnik powinien zgłosić je w celu aktualizacji informacji w bazie.
 2. Czas pracy Wypożyczalni regulowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem, udostępnionym na stronie internetowej ZNiO oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu.
 3. Książki wypożycza się na okres 3 miesięcy. Stan konta osoby wypożyczającej nie może przekraczać 10 wypożyczonych dzieł.
 4. Nie wypożycza się: druków wydanych przed 1946 rokiem, pozycji z księgozbiorów podręcznych, wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych, czasopism, cymeliów, dzieł rzadkich, dzieł z dużą liczbą tablic, map i rycin, wydawnictw albumowych, atlasów i druków ulotnych, książek w złym stanie zachowania.
 5. Na każde zamówione dzieło należy złożyć poprawnie wypełniony rewers elektroniczny, podpisywany przez osobę zamawiającą z chwilą wydania książek w Wypożyczalni.
 6. Rewers stanowi dowód zawarcia umowy użyczenia zgodnie z art. 714-719 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za stan zachowania wypożyczonych zbiorów spoczywa na osobie biorącej książki do używania.
 7. Czytelnik otrzymuje na życzenie wydruk potwierdzający zwrot wypożyczonych pozycji.
 8. Możliwe jest uzyskanie jednorazowej prolongaty terminu zwrotu książki po okazaniu jej w Wypożyczalni, pod warunkiem że nie została ona w tym czasie zamówiona przez innego czytelnika.
 9. Zakład zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o zwrot wypożyczonego dzieła przed upływem terminu dopuszczonego przez regulamin, jeśli ważne okoliczności skłaniają Zakład do odzyskania książki.

III. Skutki naruszenia regulaminu

 1. Naruszenie Regulaminu Wypożyczalni Miejscowej w zakresie czasowych i ilościowych limitów wypożyczeń skutkuje blokadą konta do chwili usunięcia nieprawidłowości.
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest zrekompensować Zakładowi stratę zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekompensowania Utraty Druków.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz