1.Pomniki języka polskiego z XV i XVI w. w oryginałach i kopiach, zawiera fragment statutu wiślickiego z poł. XV w. rękopis 70
2.Pomniki języka polskiego z XV i XVI w. w oryginałach i kopiach, zawiera
1. Incipit tractatus de ecclesiastico interdico Pauli doctoris
2. Jnfra descributur regule iuris mogistrales et legales.
rękopis 71
3.Archiwum Wodzickich z Kościelnik, dokumenty XIX wiecznerękopis 11911
4.Acta consistorii Sandomiriensis A.D. 1688-1691rękopis 6142
5.Acta actorium kolegiaty wiślickiej 1496- 1522rękopis 2944
6.Kopiariusz akt sądowych klasztoru norbertanów w Zwierzyńcu pod Krakowem z lat 1438-1461,formularze listów i akt prawnych oraz listy oryginalne z lat 1444-1459.rękopis 165/II
7."Xięga, w którey się zamykają różne dzieje[...] przez Marcina Golińskiego, rajcę kazimierskiego przy Krakowie z kronik róznych autorów zterminowana y przepisana w r.p. 1658"rękopis 188/II
8."Minieja ruskaja" na styczeń i luty. Rus. XV w.rękopis 368/II
9.Rozprawy z medycyny i teologii. Łac. XV w.rękopis 765/I
10.Rozprawy z ortografii i teologii oraz artykuły prawa kanonicznego. Łac. XV w.rękopis 813/I
11.Kazania. Łac. pocz. XV w.rękopis 1446/I
12."Arbitria et decisiones contuberni carnificum Cracoviensium" z lat 1452-1526.rękopis 1489/III
13.Zbiór praw magdeburskich. XV w.rękopis 1643/II
14.Odpisy listów, wierszy, aktów publicznych i pism politycznych z lat 1758-1776 odnoszących się głównie do konfederacji barskiej.rękopis 1835/I
15.Zbiór listów, nadań, instrukcji i innych materiałów z lat 1536-1736 dotyczących rodziny Koniecpolskich, spraw mołdawskich i kozackich oraz spraw wewnętrznych Polskirękopis 1905/II
16.Prawa ormiańskie nadane przez króla Zygmunta I Starego w Piotrkowie w 1519 r.rękopis 1916/II
17.Sermones dominicales cujusdam anonymi Poloni. Kazania na niedziele i święta oraz kazania wielkopostne. XV w.rękopis 1945/II
18."Liber sive regestrum acticationum civitatensium" w Nowej Gorze z lat 1499-1600rękopis 1978/II
19.Nicolaus Lucas de Magna Cosmin rector parochialis ecclesicie in Banszowa militali: Sermones per modum postille XV w.rękopis 2008/II
20.Pomniki języka polskiego z Xvi XVI wieku w oryginałach i kopiach rękopis 2263/II 21. Różne dokumenty oryginalne z lat 1543-1790rękopis 2471/II
21.Różne dokumenty oryginalne z lat 1543-1790rękopis 2471/II
22.Archiwum Mniszchów. Wypisy z ksiąg grodzkich bełskich, bieckich, drochickich i in. z lat 1599-1784, zawierające akta majątkowe i sądowe dotyczące Mniszchów i innych rodzin oraz uchwały i instrukcje sejmikowerękopis 2626/III
23.Archiwum Mniszchów. "Dfeskrypcja kredensu Ossolinskich w Turzysku i Ossolinie z latrękopis 2635/II
24.Archiwum Mniszchów. Materiały dotyczące Jerzego wojewody sandomierskiego i Stanisława Bonifacego Mniszchów z początku XVII w. oraz pretensji Mniszchów do dworu rosyjskiego z 1732 r.rękopis 2686/II
25.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Sumariusze dokumentów Adama Małachowskiego, krajczego koronnego XVIII wrękopis 11843/III
26.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Raporty miesięczne i tygodniowe, wykazy oficerów i inne papiery różnych oddziałów wojska koronnego z lat 1780-1794rękopis 11904/III
27.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Autografy hetmanów i dowódców wojsk polskich z lat 1642-1831. [m.in. Jana tanisła Branickiego, tanisława Jana Jabłonowskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Potockiego]rękopis 11907/III
28.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Akta i dokumenty wystawiane przez władze kościelne z lat 1552-1792 [ m.in. papieża Klemensa XI, bpa chełmińskiego Kazimierza Łubieńskiego]rękopis 11909/III
29.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Autografy różnych osób z lat 1792-1910. [ m.in. Kazimierza Dobrowolskiego, Konstantego Gaszyńskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza]rękopis 11910/III
30.Martini [poloni] capellani papae cronica summorum pontificum et imperatotum. XV w.rękopis 9501/I
31.Breviarum. Łac. XIVw.rękopis 831/I
32.Żywot św. Błażeja. Łac. Koniec XIVw.rękopis 1451/II
33."Instructio pro Mariano de Jeziorko, ordinis s. Francisci de observantia vicarii provincie Polonae ranione schismaticorum" z 1481 r. łac.rękopis 1639/I
34.Kazania różne oraz "Liber de ceritate seu de ewangelio eterno compositus per fratrem Bernardinum de Senis". Łac. XV w.rękopis 1990/I
35.Cronica Vislicensis 1079-1445. Łac.rękopis 2019/I
36.Rachunki Zbigniewa z Niesięchowic archidiakona krakowskiego z lat 1389-1390 oraz dokumenty i pisma z XIV-XVIw. Łac.rękopis 3329/II
37."Commentaria di Hieronymi In [Librum beati] Job". Łac. XVw.rękopis 11553/II
38.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Akta i listy panujących polskich i obcych z lat 1611-1819 dotyczące Wodzickich, Małachowskich i innych rodzin. [ m.in. Augusta II, Augusta II, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ludwika XIV, Marii Teresy. Pol., r jęz. XVII-XIX w.rękopis 11908/III
39Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1710-1792. Pol., jęz.XVIII w.rękopis 2692/II
40.Archiwum Mniszchów. Listy Jerzego Augusta Mniszcha kasztelana krakowskiego z lat 1750-1778. Pol. Franc. XVIII w.rękopis 2647/I
41.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Korespondencja Wawrzyńca Jana Wodzickiego. Listy do różnych osób z lat 1669-1694. Pol., włoski XVII w.rękopis 11573/II
42.Arbitria honorabilium magistrorum carnificum Cracoviesium 1380-1438. Łac, niem. XIV-XV w.rękopis 1488/II
43.Korespondencja Henryka i Marii Sienkiewiczów. Listy od różnych osób z lat 1914-1916. Pol. Franc. XXw.rękopis 11570/II
44.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Korespondencja Wawrzyńca Jana Wodzickiego. Listy od różnych osób z lat 1669-1696.[ m.in. od Gaspara Richtera, Bartłomieja Sardiego, Aleksandra Tarnowskiego]. Pol. XVII w.rękopis 11574/II
45.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Korespondencja Wawrzyńca Jana Wodzickiego. Listy od różnych osób z lat 1650-1696 [ m.in. od Fryderyka Bekera, ks. Kazimierza Dmosickiego, Franciszka Gratty].pol. XVII w.rękopis 11572/II
46.Archiwum Mniszchów. Listy Anny z Sanguszków Radziwiłłowej kanclerzyny wielkiej litewskiej i innych Radziwiłłowych z lat 1719-1739. Pol. XVIII w.rękopis 2663/II
47.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery osobiste i rodzinne Wawrzyńca Jana Wodzickiego z lat 1668-1704. Pol. Łac. XVII-XVIII w.rękopis 11577/II
48.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery majątkowe W.J. Wodzickiego i innych osób z lat 1639-1772. Łac. Pol.rękopis 11580/III
49.Archiwum Wodzickich z KościelnikPapiery majątkowe W.J.Wodzickiego i jego spadkobierców odnoszące się do dóbr Nieznanowice. Łac. Pol.rękopis 11581/III
50.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat1698-1786 [ m.in. M. Skorupskiej i S. Sokolnickiego]. Pol.rjęz.rękopis 2703/II
51.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1713-1775 [ m.in. A.Bala, D.I.Bekierskiego] Pol. rjęz.rękopis 2688/II
52.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Rachunki gospodarcze z dóbr Brzozów i Wieliszew z lat 1761-1764. Pol.rękopis 11601/III
53.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery majątkowe biskupa Michała Wodzickiego dotyczące głównie wsi Otwinów z lat 1732-1765. Pol. Łac.rękopis 11604/III
54.Archiwum Mniszchów. Ukazy, reskrypty, przywileje i uniwersały monarchów obcych i polskich. Pol. , łac.rękopis 2619/III
55.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1713-1777 [ m.in. p. Kczewskiego wojewody malborskiego, f. Kobielskiego biskupa kamienieckiego, B. Kopczyńskiego, R. Krasińskiej]. Pol. Jęz.rękopis 2695/I
56.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery dotyczące spraw majątkowych Kazimierza Wodzickiego i innych z lat 1697-1750. Pol.rękopis 11595/III
57.Archiwum Mniszchów. Listy St. Potockiego marszałka nadwornego koronnego z lat 1713-1730. Pol.rękopis 2655/I
58.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery majątkowe i procesowe różnych osób dotyczące głównie dóbr radomyskich z lat 1667-1719. Pol. łac.rękopis 11591/III
59.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery biskupa Michała Wodzickiego dotyczące spraw majątkowych z Lubomirskimi, Dembińskimi i Przerembskimi z lat 1713-1764. Pol. łac.rękopis 11605/III
60.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1713-1776. Lit V-W [ m.in. Augustyna Adama Wessela biskupa inflanckiego, S. Wielowiejskiego, Adama Wilkowskiego]. Pol. franc.rękopis 2707/I
61.Archiwum Mniszchów. Listy Podolskich z lat 1722-1767. [ Głównie Mikołaja Jana Podolskiego kasztelana płockiego]. Pol. franc.rękopis 2653/I
62.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Korespondencja Piotra Wodzickiego kasztelana sądeckiego. Listy od różnych osób z lat 1713-1768. Lit R-Z. [ M.in. od Stanisława Poniatowskiego wojewody mazowieckiego, Hieronima Wielopolskiego, Karola Wielopolskiego, B. Wirgina]. Pol. franc.rękopis 11611/II
63.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Materiały biograficzne oraz papiery majątkowe Eliasza Wodzickiego i jego rodziny.[m.in. Eliasz Wodzicki:" Bieg życia mego wypisany dla informacji potomstwa mego"] Pol.. łac.rękopis 11677/III
64.Archiwum Mniszchów. Listy Przebędowskich z lat 1714-1750. [Głównie Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego koronnego w. kor.]. Pol.rękopis 2661/II
65.Archiwum Mniszchów. Listy Tarłów z lat 1713-1761. [ m.in. Franciszka Tarły kasztelana lubelskiego, Karola Tarły, Piotra Tarły biskupa poznańskiego]. Pol. franc.rękopis 2679/I
66.Archiwum Mniszchów. Listy Stanisława Szembeka arcybiskupa gnieźnieńskiego z lat 1707-1721. Pol.rękopis 2674/II
67.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery dotyczące podziału schedy po Wawrzyńcu Janie Wodzickim i różnych spraw procesowych Wodzickich z lat 1697-1756. Pol. łac.rękopis 11590/III
68.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Korespondencja Katarzyny z Grabińskiej Wodzickiej z lat 1714-1719 i listy różnych osób do Konstancji z Dembińskich Wodzickiej z lat 1743-1787. Lit B-D [ m.in. listy od M. Bogusławskiego, J. Brzeskiego, Józefa Dunina]. Pol.rękopis 11619/II
69.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1717-1794. Lit. Z. [ m.in. Andrzeja Stanisława Załuskiego biskupa chełmińskiego, Woncentego Zawiszy, Franciszka Zdrojewskiego]. Pol. franc., łac.rękopis 2708/II
70.Archiwum Mniszchów. Listy Branickich z lat 1719-1745. Głównie Katarzyny Branickiej i Jana Klemensa Branickiego chorążego w. kor. Pol. franc.rękopis 2636/I
71.Archiwum Mniszchów. Listy Anny Rzewuskiej wojewodziny podolskiej z lat 1732-1747. Pol.rękopis 2666/I
72.Archiwum Mniszchów . listy różnych osób z lat 1721-17666.pr-puz. [ m.in. ks. Andrzeja Pruskiego, Józefa Przyłuskiego, Dominika Puzyny kasztelana mścisławskiego, MichałaPuzyny]. Pol., franc.rękopis 2701/I
73.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1712-1782. Lit. Sp-Sz. [ m.in. Tomasza Straszewicza, Pawła Stryjeńskiego, J. Świejkowskiego]. Pol., franc.., włoski.rękopis 2704/I
74.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery Eliasza Wodzickiego dotyczące różnych spraw finansowych z lat 1768-1805. Pol., jęz.rękopis 11682/III
75.Archiwum Mniszchów. Listy Adama Mikołaja Sieniawskiego kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1710-1725. Pol., franc.rękopis 2669/I
76.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery Piotra Wodzickiego kasztelana sandeckiego dotyczące różnych spraw majątkowych z lat 1689-1769. Pol., łac.rękopis 11613/III
77.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Rachunki, kwity, umowy i różne notatki w sprawach gospodarczych Konstancji z Dembińskich Wodzickiej z lat 1728-1782. Pol., jęz.rękopis 11624/III
78.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery Majątkowe Lubowieckich z lat 1616-1780. Pol., łac.rękopis 11606/III
79.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób lat 1713-1782. Lit. Bie-Bu. [ m.in. Henryka Bruhla i Antoniego Brześciańskiego]. Pol., franc.rękopis 2689/II
80.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Wykazy dochodów i wydatków oraz rachunki i kwity Eliasza Wodzickiego z lat 1726-1804. Pol., niem.rękopis 11683/III
81.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery dotyczące administracji dóbr starostwa stopnickiego z lat 1743-1803. Pol., niem.rękopis 11692/III
82.Archiwum Mniszchów. Listy Wiśniowieckich z lat 1714-1741. [ głównie Janusza Antoniego kasztelana krakowskiego, Michała Serwacego kanclerza wielkiego litewskiego i Tekli kanclerzyny wielkiej litewskiej]. Pol.rękopis 2681/I
83.Ortyle prawa magdeburskiego. Niem. XV w.rękopis 3152/II
84."Horae diurnae ex decreto sacrosancti Concilii Basilii restituti Anno 1372". Łac. XV w.rękopis 11547/I
85.Archiwum Mniszchów. Diariusze kongresu lubelskiego w 1716 roku, sejmików w Wiszni i Środzie w 1733 roku oraz sejmu zwyczajnego w Warszawie w 1766 roku. Pol. XVIII w.rękopis 2620/III
86.Archiwum Mniszchów. "Kopie niektórych aktów Rady Nieustającej 1777-1778" Pol., franc. XVIII w.rękopis 2623/III
87.Archiwum Mniszchów. "Lauda sejmikowe, manifesty konfederackie, instrukcje itp. (XVII-XVIII w.), głównie z czasów panowania Augusta II. Pol., łac., franc. XVIII w.rękopis 2624/III
88.Archiwum Mniszchów. Listy Józefa i Kazimierza Bułkowskich z lat 1726-1739. Pol. XVIII w.rękopis 2637/I
89.Archiwum Mniszchów. Listy Stanisława Chomętowskiego hetmana polnego koronnego z lat 1715-1728. Pol. XVIII w.rękopis 2638/I
90.Archiwum Mniszchów. Listy Czartoryskich z lat 1719-1769. [ M.in. Katarzyny Heleny Czartoryskiej, Adama Kazimierza Czartoryskiego, Augusta Czartoryskiego wojewody ruskiego, Józefa Czartoryskiego chorążego litewskiego, Kazimierza Czartoryskiego podkomorzego litewskiego]. Pol. XVIII w.rękopis 2640/I
91.Archiwum Mniszchów. Listy Jabłonowskich z lat 1718-1772. [ M.in. Joanny de Bethune Jabłonowskiej, Teofili Jabłono3skiej z Sieniawskich, Jana Stanisława Jabłonowskiego wojewody ruskiego]. Pol. XVIII w.rękopis 2643/I
92.Archiwum Mniszchów. Listy Mniszchów z lat 1717-1795. [ M.in. Jerzego Augusta Mniszcha marszałka nadw. kor., Józefa Jana Mniszcha, Michała Jerzego Mniszcha marszałka w. kor., Stanisława Jerzego Mniszcha]. Pol., franc. XVIII w.rękopis 2648/I
93.Archiwum Mniszchów. Listy Ossolińskich z lat 1718-1783. [M.in. Józefa Salezego Ossolińskiego wojewody podlaskiego i Józefa Kantego Ossolińskiego wojewody wołyńskiego]. Pol.., franc. XVIII w.rękopis 2651/I
94.Archiwum Mniszchów. Listy Pociejów z lat 1712-1744. [ Głównie Ludwika Konstantego Pocieja hetmana w. lit.].pol. franc. XVIII w.rękopis 2652/I
95.Archiwum Mniszchow. Listy Stefana Potockiego wojewody bełskiego i Józefa Potockiego starosty szczyrzyckiego z lat 1718-1745. Pol. XVIII w.rękopis 2658/I
96.Archiwum Mniszchow. Listy Potockich z lat 1719-1757. [ M.in. Michała wojewody wołyńskiego i Stanisława wojewody kijowskiego] Pol. XVIII w.rękopis 2659/I
97.Archiwum Mniszchów. Listy Jana Szembeka kanclerza wielkiego koronnego z lat 1708- 1730. Pol. XVIIIrękopis 2671/I
98.Archiwum Mniszchow. Listy Krzysztofa Jana Szembeka biskupa warmińskiego z lat 1719-1740. Pol. XVIII w.rękopis 2672/I
99.Archiwum Mniszchow. Listy Krzysztofa Antoniego Szembeka arcybiskupa gnieźnieńskiego z lat 1712-1740. Pol XVIII.rękopis 2673/I
100.Archiwum Mniszchów. Listy Szembeków z lat 1714-1744. [ Głównie wojewody sieradzkiego Aleksandra Kazimierza Szembeka]. Pol., franc. XVIII w.rękopis 2675/I
101.Archiwum Mniszchów. Listy Szembekowych i Szembekówien z lat 1728-1745. [ Głównie Ewy Szembekowej kanclerzyny kor.].Pol. XVIII w.rękopis 2676/I
102.Archiwum Mniszchów. Listy Jana Tarły wojewody sandomierskiego z lat 1713-1747. Pol., franc.. XVIII w.rękopis 2678/II
103.Archiwum Mniszchów. Listy Jana Kazimierza i Zygmunta Turnów z lat 1730- 1745. Pol. XVIII w.rękopis 2680/I
104.Archiwum Mniszchów. Listy Zamoyskich z lat 1719-1771. [ M.in. Elżbiety Zamoyskiej, Andrzeja Zamoyskiego kanclerza w kor., Michała Zamoyskiego łowczego koronnego]. Pol., franc. XVIII w.rękopis 2683/I
105.Archiwum Mniszchów. Listy panujących polskich i obcych z lat 1707-1737 w oryginałach i odpisach. [ M.in. Stanisława Leszczyńskiego, Augusta II Mocnego, Augusta III, Anny Iwanowny cesarzowej rosyjskiej]. Pol., rjęz.. XVIII w.rękopis 2687/II
106.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1715-1773. Lit.C. [ M.in. Cecylii Chodkiewiczowej, kard. Albaniego S.Clemente, Józefa Gabriela Cieciszowskiego, Konstancji Czapskiej]. Pol., jęz.. XVIII w.rękopis 2690/I
107.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1713-1780. Lit D. [ M.in. ks. Kazimierza Dąbskiego, Jana Dembińskiego, Zofii Denhoffowej, Antoniego Sebastiana Dembowskiego biskupa płockiego, Mikołaja Dembowskiego biskupa kamienieckiego]. Pol, jęz.. XVIII w.rękopis 2691/II
108.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1698-1778. Lit. H-I. [ M.in. Stanisława Józefa Hozjusza biskupa kamienieckiego, ks. Jerzego Hyzena, ks. Hieronima Jełowickiego]. Pol., franc. XVII-XVIII w.rękopis 2694/II
109.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1716-1791. Lit/ M. [M.in. Anny Małkowskiej, Sebastiana Aleksandra Mełdzyńskiego, Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego biskupa poznańskiego, Karola Wielopolskiego koniuszego kor.] Pol., franc., niem. XVIII wrękopis 2697/II
110.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1722-1791. Lit. O. [M.in. Jacka Ogrodzkiego, Józefa Tomasza Olszewskiego, ks. Adama Orańskiego, Jana Samuela Ożgi biskupa kijowskiego]. Pol., franc., łac. XVIII w.rękopis 2699/I
111.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1716-1787. Lit. P-Pot. [M.in. ks. Camillusa Paulutiusa, F. Pękalskiego, Jana Jakuba Pogroszowskiego, Antoniego Ponińskiego wojewody poznańskiego, Krzysztofa Popiela]. Pol., franc., łac. XVIII w.rękopis 2700/II
112.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1711-1790. Lit. R. [M.in. Jana Chryzostoma Radojewskiego, Aleksandra Andrzeja Radomickiego wojewody kaliskiego, Michała Antoniego Rosnowskiego, Jana Rostworowskiego referendarza kor., Antoniego Rodominy Dusiatskiego, Kazimierza Rudzińskiego kasztelana czerskiego]. Pol., franc. XVIII w.rękopis 2702/II
113.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1717-1782. Lit. T-To. [M.in. Jakuba Tarnawieckiego, Pawła Terleckiego, Franciszka Tokarskiego, Krzysztofa Towiańskiego podkomorzego kor.] Pol., franc., łac. XVIII w.rękopis 2705/I
114.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery majątkowe różnych osób dotyczące sukcesji po Wojakowskich z lat 1670-1720 Pol., łac. XVII-XVIII w.rękopis 11587/III
115.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery osobiste i rodzinne Piotra Wodzickiego kasztelana sandeckiego z lat 1687-1770. Pol., łac. XVII-XVIII w.rękopis 11612/III
116.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Rachunki, kwity, kontrakty i różne papiery Piotra Wodzickiego kasztelana sandeckiego oraz jego synów Eliasza i Józefa z lat 1725-1805. Pol., jęz.. XVIII-XIX w.rękopis 11616/III
117.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Rachunki klucza ryczowskiego z lat 1774-1780. Pol. XVIII wrękopis 11687/III
118.Archiwum Mniszchów. Listy Teresy Ossolińskiej wojewodziny wołyńskiej z lat 1754-1774. Pol. XVIII w.rękopis 2650/III
119.Archiwum Mniszchów. Listy różnych osób z lat 1712-1774. Lit.G. [M.in. Adama Gąseckiego, J.M. Gątkiewicza, Stanisława Głuszkiewicza, Piotra Gołębiowskiego] Pol., franc., łac. XVIII w.rękopis 2693/II
120.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Wykazy dochodów i wydatków biskupa Michała Wodzickiego z lat 1743-1764. Pol., łac. XVIII w.rękopis 11598/III
121.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery Piotra Wodzickiego kasztelana sądeckiego dotyczące różnych spraw majątkowych z lat 1703-1769. Pol., łac. XVIII w.rękopis 11614/III
122.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. różne papiery wojskowe z lat 1735-1793, m.in. papiery oficerów spod komendy generała Józefa Wodzickiego. Pol., niem. XVIII w.rękopis 11643/III
123.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Instrukcje, raporty i rezolucje wojskowe generała Józefa Wodzickiego z lat 1789-1794. Pol. XVIII w.rękopis 11645/III
124.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery biskupa Michała Wodzickiego dotyczące spraw finansowych z lat 1717- 1764. Pol., łac. XVIII w.rękopis 11597/III
125.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery osobiste i rodzinne biskupa Michała Wodzickiego oraz dotyczące spraw spadkowych po nim z lat 1690-1768. Pol. , łac. XVII - XVIII w.rękopis 11609/III
126.Archiwum Wodzickich z Kościelnik. Papiery majątkowe i procesowe dotyczące spraw sukcesyjnych oraz kwity i kontakty Katarzyny z Grabińskich Wodzickiej z lat 1714-1769. Pol., łac., włoski XVIII w.rękopis 11623/III
127.Archiwum Mniszchów. Papiery gospodarcze i majątkowe Ossolińskich i Mniszchów. Kwity, rachunki, umowy, rejestry dochodow, supliki poddanych, wykazy ruchomości i in. [dot. m.in. dóbr liskich i mikulinieckich oraz starostw chmielnickiego i sandomierskiego].pol., łac., niem. XVIII w.rękopis 2634/III