Antyfonarz
z Gryfowa Śląskiego.
1397 r.
Biblia Leopolity.
Pierwszy przekład
Pisma Świętego
na język polski.
Kraków,
1560-1561 r.
Biblia - Pięcioksiąg
napisany na pergaminie
po hebrajsku i aramejsku
w XV w.
Koran
rękopis w języku arabskim.
Imperium Osmańskie,
początek XVIII w.
Triod kwietny
księga liturgiczna
w języku
cerkiewno-słowiańskim.
Kraków, 1492 r.

English version

W Y S T A W A
 
Wszystkie modlitwy Rzeczypospolitej


Wystawa towarzysząca Brave Festival 2009
"Wszystkie modlitwy świata"


Wystawa świętych ksiąg ze zbiorów Ossolineum - czynna byłaod 4 lipca do 30 sierpnia 2009 r. w siedzibie ZNi0 w Salach pod Kopułą przy ul. Szewskiej 37 (wejście od Zaułka Ossolińskich).

Wstęp był bezpłatny

Ekspozycji w "Salach pod Kopułą" w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich towarzyszyła wystawa fotograficzna na Placu Solnym we Wrocławiu w dniach 26 czerwca - 12 lipca 2009 r. Autorem prezentowanych zdjęć był Mirek Bogusz.

Wystawie towarzyszył katalog .



"Na początku było Słowo,
a słowo było u Boga
i Bogiem było słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało, co się stało,
a bez Niego nic się nie stało, co się stało".

 
Przytoczony fragment Ewangelii według św. Jana zainspirował organizatorów do stworzenia odmiennego niż zazwyczaj układu ekspozycji. Widzowie zostaną zaproszeni do obejrzenia wystawy ułożonej w formie dialogu religijnego. Dialogu, w którym pierwszą kwestię wypowiedział Bóg, a wszystkie pozostałe zdania wygłosili ludzie. W tej wizji rozmowę rozpoczęły słowa Boga utrwalone na kartach Biblii przez natchnionych proroków i mędrców. Za źródło pobożnego dialogu uznany został tekst Pisma Świętego, tworzący fundament chrześcijańskiej, w tym i polskiej kultury, mentalności i duchowości. Stary i Nowy Testament czytali żydzi i chrześcijanie, a Koran jest według muzułmanów kontynuacją tych ksiąg. Dlatego Biblia zostanie pokazana na początku wystawy jako punkt odniesienia dla uczestniczącego w duchowej rozmowie człowieka niezależnie od tego, czy był Polakiem, Żydem, Ormianinem, Rusinem, Tatarem, Litwinem czy Niemcem.

Wszystkie wypowiadane modlitwy, wyśpiewywane pieśni, wykonywane gesty, odprawiane obrzędy i rytuały religijne potraktowano tu jako odpowiedzi człowieka na biblijny przekaz i jego udział w dialogu z Bogiem. Słowa wygłaszane przez wiernych podzielono na dwie grupy. W pierwszej znalazły się głosy kierowane do Boga przez pojedynczych śmiertelników, stanowiące przejawy ich osobistego i prywatnego kultu, indywidualnej religijności. W drugiej grupie wypowiedzi adresowanych do Boga zebrano najpiękniejsze księgi przeznaczone do odprawiania modlitw zbiorowych, dokumentujące przejawy wspólnotowej religijności człowieka.

Kurator wystawy: Dorota Sidorowicz
Sprzęt multimedialny na wystawę użyczyło Muzeum Historii Polski.


=> Strona główna <=