1817-2017. Jubileusz 200-lecia Ossolineum

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

W 2017 roku mija 200 lat od założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Patronat nad obchodami jubileuszu objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Wydarzenia zaplanowane na Rok Jubileuszowy

Główna uroczystość jubileuszowa.
Termin: 5 czerwca 2017 r. Miejsce: Wrocław, Opera Wrocławska.

Oficjalna uroczystość będzie istotnym punktem programu obchodów, uświetniającym 200-lecie Zakładu. Termin wydarzenia związany jest z zatwierdzeniem fundacji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (4 czerwca 1817 r.) , przyjmowanym jako początek Ossolineum. Przewidziano nadanie uroczystości stosownej rangi poprzez zaproszenie gości z najważniejszych instytucji kultury i nauki oraz władz krajowych i samorządowych, istotne znaczenie będzie miała również lokalizacja w jednym z najważniejszych obiektów kulturalnych miasta – w budynku Opery Wrocławskiej. Okolicznościowa gala uzyska stosowną oprawę artystyczną, przygotowaną przez zespół Opery.

 

Wystawa jubileuszowa we Wrocławiu.
Termin: 5 czerwca-30 listopada 2017 r.
Miejsce: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wystawa czasowa zorganizowana będzie we Wrocławiu z okazji jubileuszu 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Ekspozycja zaprezentuje historię Ossolineum w układzie chronologicznym, z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z dziejami instytucji od jej powstania do czasów obecnych. Wyodrębnione zostaną także zagadnienia kluczowe bądź reprezentatywne dla poszczególnych okresów, ilustrujące, jak funkcjonowało i jaką rolę spełniało Ossolineum w swojej bogatej historii. Ze względu na rangę rocznicy przedsięwzięcie planowane jest jako największa z dotychczasowych wystaw organizowanych przez Zakład i po raz pierwszy ukazująca w takim stopniu nie tylko zbiory ZNiO, lecz także jego przeszłość. Ekspozycję pomyślano jako wartościową nie tylko pod względem poznawczym, lecz również atrakcyjną pod względem aranżacyjnym. Zagadnienia przedstawione na wystawie zostaną zobrazowane zarówno poprzez materiały pochodzące ze zbiorów Ossolineum, jak i eksponaty wypożyczone z innych instytucji krajowych i zagranicznych, w szczególności ze Lwowa.

 

Wystawa jubileuszowa we Lwowie.
Termin: wrzesień-październik 2017 r.
Miejsce: Lwów, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B.G. Woźnickiego.

Drugą z wystaw czasowych, oprócz organizowanej we Wrocławiu, będzie ekspozycja we Lwowie, w mieście, gdzie Ossolineum rozpoczęło swoją działalność i funkcjonowało przez większość swojej historii. Zorganizowania wystawy we współpracy z Zakładem podjęła się Lwowska Galeria Sztuki, w której przechowywane są obrazy wchodzące w przeszłości w skład kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich, stanowiącego część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

 

Wystawa jubileuszowa we Wrocławiu.
Termin: 5 czerwca-30 października 2017 r.
Miejsce: Wrocław, Ogród Barokowy (Zaułek Ossoliński). ZNiO.

Wystawa planszowa (czasowa) pod tytułem: Zapamiętane, zapomniane… Ossolińskie  wystawy ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego jest również związana z obchodami 200-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Ekspozycja zawiera 15 dwustronnych plansz pokazujących materiały wydawane przy organizacji wystaw ossolińskich w latach 1947-2016. Z ponad 300 wystaw zorganizowanych ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wybrano najciekawsze zdjęcia, drobne druki ulotne, afisze oraz plakaty znanych grafików.

Podstawowym celem wystawy jest pokazanie fragmentu historii Ossolineum z perspektywy organizowanych wystaw. Przedstawienie wartości unikatowych materiałów Zakładu Narodowego im.  Ossolińskich, których prezentacja zawsze spotykała się z ogromnym zainteresowaniem. Wskazanie na  twórczy, naukowy wkład pracowników Ossolineum w  upowszechnianiu skarbów kultury narodowej we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji historycznej Ziem Zachodnich w  pierwszych latach powojennych.

 

Konferencja naukowa.
Termin: 18-20 października 2017 r.
Miejsce: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Konferencja dwudniowa, zaplanowana na październik 2017 r., będzie ważnym wydarzeniem naukowym, służącym uczczeniu 200-lecia Zakładu. Będzie to okazja do przypomnienia dziejów i dorobku Zakładu: Biblioteki Ossolineum (powołanej w 1817 r.) i Muzeum Książąt Lubomirskich (ustanowionego w 1823 r.), a także działalności wydawniczej (prowadzonej od 1827 r.). Celem konferencji będzie ponadto zaprezentowanie różnorodnej problematyki dotyczącej nie tylko dziejów Zakładu, ale także innych polskich instytucji kulturalno-naukowych, powstających od końca XVIII w. do czasów współczesnych. Uwzględniona będzie ich działalność z perspektywy historycznej, historii idei, historii kultury, biografistyki, ale także w aspekcie praktyki bibliotekarskiej, muzealniczej i wydawniczej. Interesuje nas bowiem zarówno tło historyczne powstania i rozwoju kolekcji czy instytucji ważnych dla zachowania i rozwoju kultury polskiej (bibliotek, muzeów i innych), ich działalność wydawnicza, jak i główne wątki historyczne, zjawiska i zdarzenia kluczowe dla losów tych instytucji.

 

Publikacje w planie wydawniczym Zakładu na 2017 rok związane z tematyką Ossolineum.

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (praca zbiorowa).
Praca przedstawiająca po raz pierwszy całość problematyki darów dla ZNiO od początków do współczesności, zawierająca wykaz darczyńców osobowych i instytucjonalnych oraz charakterystykę darów. Wersja elektroniczna, uwzględniająca pełną listę darczyńców, zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Dwieście lat Ossolineum. Historia w cytatach i obrazach (praca zbiorowa).
Książka przygotowana przez Ośrodek KARTA we współpracy z ZNiO, ukazująca 200-letnie dzieje Ossolineum poprzez źródła tekstowe i i ikonograficzne.

Wybór pism Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (oprac. zbiorowe).
Tytuł ukaże się w ossolińskiej serii „Biblioteka Narodowa”. Będzie pierwszą edycją utworów założyciela Zakładu, opublikowaną w formie krytycznej, z objaśnieniami i komentarzami właściwymi dla serii „BN”.

Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie (praca zbiorowa).
Ilustrowane opracowanie prezentujące rozwój cennych zbiorów bibliotecznych i muzealnych Ossolineum w powiązaniu z przeobrażeniami struktury Zakładu od początku jego funkcjonowania, zwłaszcza działów i gabinetów składających się na Bibliotekę Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich.

Galeria obrazów Muzeum Książąt Lubomirskich (autorzy: Beata Długajczyk. Leszek Machnik).
Monografia przedstawiająca kolekcję malarstwa Muzeum Lubomirskich, funkcjonującą w ZNiO we Lwowie. Nawiązuje do książki o początkach Muzeum Lubomirskich, wydanej przez Ossolineum na 190-lecie Zakładu.

Album wybranych rysunków kolekcji dawnego Muzeum Lubomirskich (ze zbiorów Biblioteki Stefanyka i Ossolineum) (oprac. Anita Soroko i in.).
Praca stanowiąca rezultat kwerend w zbiorach sztuki obecnej Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie. Będzie zawierać informacje o Muzeum Książąt Lubomirskich oraz album wybranych rysunków zdigitalizowanych we Lwowie. Album przewidziany w wersji dwujęzycznej – polskiej i ukraińskiej.

Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum (praca zbiorowa).
Opracowany po raz pierwszy pełny katalog starych druków XVI w. zawierający opisy dzieł z dawnej lwowskiej kolekcji ZNiO, podzielonej obecnie między Wrocław i Lwów. Publikacja stworzona we współpracy Zakładu z Biblioteką im. W. Stefanyka we Lwowie.

Monografia prasy polskiej z lat 1801-1945 w zbiorach lwowskich (autor: Ryszard Nowakowski).
Pełna monografia dawnej polskiej prasy, stanowiąca rezultat wieloletnich badań we Lwowie nad unikatową historyczną kolekcją polskiej prasy ze zbiorów Ossolineum.

Antologia tekstów jubileuszowych (praca zbiorowa).
Wybór najbardziej interesujących tekstów, napisanych i opublikowanych w przeszłości przy okazji poprzednich ważniejszych rocznic obchodzonych przez ZNiO.

Zielnik Elizy Orzeszkowej (oprac. Wiesław Fałtynowicz, Magdalena Jońca).
Edycja oryginalnego zielnika stworzonego przez E. Orzeszkową, przechowywanego w zbiorach rękopisów ZNiO zaopatrzona w fachowe komentarze i informacje.

Działalność promocyjna i edukacyjna.

W roku jubileuszowym ogromnie ważną forma aktywności będzie działalność promocyjna i edukacyjna, prowadzona na skalę ogólnokrajową. W zakresie wymienionych działań zaplanowano prelekcje i wykłady skierowane do wszystkich grup wiekowych oraz różnorodne formy promocji jubileuszu i związanych z nim wydarzeń (okolicznościowa moneta NBP, kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej wyemitowana przez Pocztę Polską, wystawa planszowa o Zakładzie, pamiątkowe przedmioty).

 

 

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji