65. rocznica powołania Beneluksu

Beneluks to popularne określenie trójki sąsiadujących monarchii w Europie zachodniej: Belgii, Holandii i Luksemburga. Kraje te, rozciągające się od ujścia Renu, Mozy i Skaldy do wzgórz Ardenów przez wieki współtworzyły region historyczny, znany jako Niderlandy. Obszar ten, od średniowiecza przodujący w rozwoju gospodarczym, był areną wielu konfliktów i celem ekspansji największych europejskich mocarstw, a zwłaszcza Francji i Cesarstwa Niemieckiego. Wynikiem ich rywalizacji stał się podział Niderlandów na odrębne państwa, czemu sprzyjały różnice wyznaniowe i językowe. W XIX wieku protestancka część regionu wyodrębniła się jako Królestwo Niderlandzkie (Holandia), a katolicka – jako Królestwo Belgii, złożone z frankofońskiej Walonii i germańskiej Flandrii. Wielkie Księstwo Luksemburga pozostawało w unii personalnej z Holandią aż do roku 1890, uzyskując faktyczną niepodległość dopiero po jej wygaśnięciu. Podziały polityczne okazały się jednak przeszkodą w naturalnym funkcjonowaniu dawnych Niderlandów, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej. Na początku XX wieku pojawiły się więc sugestie, by znieść bariery wynikające z istnienia w regionie odrębnych państw o różnych walutach, podatkach i koncepcjach rozwoju. Do realizacji tych postulatów doszło dopiero podczas Drugiej Wojny Światowej, gdy wszystkie trzy monarchie niderlandzkie zostały podbite przez hitlerowskie Niemcy. W sojuszniczym Londynie znalazły schronienie rządy Belgii, Holandii i Luksemburga. Z myślą o powojennej odbudowie i wzajemnej współpracy ekonomicznej podpisały one porozumienia o unii walutowej i celnej, jednak realizacja tych umów mogła nastąpić dopiero po pokonaniu III Rzeszy i przezwyciężeniu powojennego kryzysu gospodarczego. W dniu 3 lutego 1958 roku odrębnym traktatem powołano Unię Ekonomiczną Beneluksu. Był to „zalążek” współczesnej Unii Europejskiej, gdyż opierał się na czterech podstawowych swobodach: przepływu pracowników, kapitału, usług i dóbr, które stanowią główną zasadę założycielską UE. Przy zachowaniu suwerenności państwowej kraje Beneluksu w praktyce połączyły swoje gospodarki, powracając do historycznej jedności Niderlandów…

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.