Spotkania Ossolińskie

Spotkania Ossolińskie, organizowane od 2006 roku pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, stanowią ważny element współpracy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Uczestniczą w nich przedstawiciele kultury, nauki i polityki. Tematy poruszane na wykładach to często najważniejsze zagadnienia historii i czasów współczesnych.

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, w dawnej siedzibie Ossolineum, dzisiaj głównym gmachu Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Jednocześnie od 8 listopada 2010 roku, w ramach projektu Razem w Europie realizowanego wspólnie z Konsulatem RP we Lwowie, goście zapraszani na Spotkania Ossolińskie, wygłaszają również wykład dla studentów lwowskich uczelni.

Dotychczas w ramach Spotkań Ossolińskich odbyły się następujące wykłady:

 1. Bohdan Osadczuk i Bogumiła Berdychowska, Jerzy Giedroyc i jego wizja stosunków polsko- ukraińskich, 28 listopada 2006
 2. prof. Jan Kubik , Ameryka, Rosja, Europa Środkowa: stereotypy i rzeczywistość , 26 marca 2007 r.
 3. prof. Wojciech Tygielski, Włosi w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, 18 czerwca 2007 r.
 4. Bogdan Gancarz,  Aktualność Lipińskiego. Na marginesie książki «My szlachta ukraińska… Zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego 1882- 1914»,  10 grudnia 2007
 5. prof. Andrzej Nowak, Imperializm rosyjski, czerwiec 2008
 6. Katarzyna Herbertowa, Tomasz Merta, Jacek Łukasiewicz, Wiktor Dmytruk, Andrij Pawlyszyn,  Herbert. Tradycje, 24 września 2008
 7. prof. Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska 1918-1923,  19 grudnia 2008
 8. dyrektor ZNiO Adolf Juzwenko, Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 15 maja 2009
 9. prof. Stanisław Szuszkiewicz,  Europa Wschodnia 20 lat po Wiskulach. Oczami świadka,  29 marca 2010 [zdjęcia]
 10. prof. Andrzej Kunert i Paweł Kowal,  Dwa wymiary tragedii katyńskiej 1940-2010,  26 kwietnia 2010 [zdjęcia]
 11. prof. Dieter Bingen, Niemcy – Polska: od wrogości do wspólnoty , 24 maja 2010 [zdjęcia]
 12. dyr. Adolf Juzwenko i dyr. Myroslav Romaniuk, Od sporów do współpracy: Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka, 5 października 2010 [zdjęcia]
 13. prof. Andrzej Nowak, Mocarstwa zachodnie wobec niepodległości Ukrainy: 1920 (i 2010), 8 listopada 2010
 14. Spotkanie z Międzyrządową Komisją Polsko-Ukraińską ds. Ochrony i Zwrotu Dóbr Kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej, 1 grudnia 2010
 15. prof. Bohdan Cywiński, Kultury narodowe a rusyfikacja w XIX w., 7 lutego 2011 [zdjęcia]
 16. prof. Andrzej Mencwel, Europa Środkowa oczami Jerzego Giedroycia,  14 marca 2011 [zdjęcia]
 17. ambasador Henryk Litwin, Status ziem ruskich w dawnej Rzeczypospolitej,  4 kwietnia 2011 [zdjęcia]
 18. prof. Zdzisław Mach, Europeizacja i globalizacja, 16 maja 2011 [zdjęcia]
 19. prof. Jerzy Stępień, XX-lecie polskiej decentralizacji,  7 listopada 2011 [zdjęcia]
 20. prof. Mieczysław Dąbrowski, Literatura kresowa w świetle krytyki postkolonialnej, 12 grudnia 2011 [zdjęcia]
 21. prof. Marek Krawczyk, rektor Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Maria Skłodowska-Curie – znaczenie jej odkryć dla medycyny, 6 lutego 2012 [zdjęcia]
 22. prof. Roman Duda, matematyk, Uniwersytet Wrocławski, Lwowska szkoła matematyczna, 5 marca 2012 [zdjęcia]
 23. prof. Jaroslav Hrycak, ukraiński historyk, dyrektor Instytutu Badań Naukowych Uniwersytetu Lwowskiego, Między historią a polityką [wykład poświęcony Ivanowi Łysiakowi-Rudnickiemu], 2 kwietnia 2012 [zdjęcia]
 24. prof. Tadeusz Luty, chemik, Politechnika Wrocławska, O autonomii uniwersytetu, 7 maja 2012 [zdjęcia]
 25. prof. Andrzej Zoll, prawnik, Uniwersytet Jagielloński, Społeczeństwo obywatelskie, 11 czerwca 2012 [zdjęcia]
 26. prof. Stanisław Waltoś, prawnik, Uniwersytet Jagielloński, Paradoksy grabieży krakowskiego ołtarza Wita Stwosza w latach 1939-1940, 3 października 2012. Spotkanie było imprezą towarzyszącą wspólnego posiedzenia Rad Naukowych Biblioteki Stefanyka i Biblioteki Ossolineum. [zdjęcia]
 27. prof. Mirosław Wyrzykowski, prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Czy konstytucja jest wartością absolutną?, 5 listopada 2012 r. [zdjęcia]
 28. prof. Stanisław Nicieja, historyk, Uniwersytet Opolski, Fenomen Lwowa w kulturze europejskiej, 3 grudnia 2012 r. [zdjęcia]
 29. Jarosław Giemza,  kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, Muzeum-Zamek w Łańcucie, historia i dzień dzisiejszy, 4 lutego 2013 [zdjęcia]
 30. Romuald Nowak, dyrektor Panoramy Racławickiej,  Zagmatwane losy Panoramy Racławickiej, 4 marca 2013 [zdjęcia]
 31. prof. dr.hab. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Świątynie Przeszłości. O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości narodowej i politycznej Polaków od XVIII do XX wieku, 8 kwietnia 2013 [zdjęcia]
 32. Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor BUW w latach 2003-2013, Biblioteki akademickie u progu ery cyfrowej – przypadek Biblioteki Uniwersyteckiej w
  Warszawie, 13 maja 2013 [zdjęcia]
 33. Spotkanie zatytułowane Lwów. Cronica Urbis, 1918-1946. Wzięli w nim udział Agnieszka Biedrzycka, autorka Kalendarium Lwowa 1918-1939 oraz prof. Grzegorz Mazur, współautora Kroniki 2350 dni wojny i okupacji Lwowa, 3 czerwca 2013 [zdjęcia]
 34. prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Niezawisłość sędziowska, 2 września 2013 [zdjęcia]
 35. prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury i członek Rady Naukowej ZNiO, Kraków i Lwów przełomu XIX i XX wieku wobec
  nowoczesności, 7 października 2013 [zdjęcia]
 36. prof. Marek Budzyński, architekt, profesor Politechniki Warszawskiej, Miasto – krajobraz współżycia Natury i Kultury, 4 listopada 2013 [zdjęcia]
 37. prof. Wiesław Caban, historyk związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Powstanie Styczniowe 1863. Postawy społeczeństwa wobec walki zbrojnej, 2 grudnia 2013 [zdjęcia]
 38. dr Andrzej Grajewski, redaktor tygodnika „Gość Niedzielny” i Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, Dialog i wsparcie. Kościół w Polsce wobec prawosławia, kościoła grecko-katolickiego i kościoła łacińskiego na Wschodzie, 3 lutego 2014 [zdjęcia] [informacja na stronie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie]
 39. prof. Jan Jacek Bruski z Instytutu Historii UJ,  Polska wobec Wielkiego Głodu na Ukrainie, 1932-1933, 3 marca 2014 [zdjęcia]
 40. Spotkanie Specjalne z poetą, prozaikiem, tłumaczem Adamem Zagajewskim, 7 kwietnia 2014, [zdjęcia]
 41. prof. Jerzy Zdrada, historyk, Tajemne państwo polskie w czasie powstania styczniowego 1863-1864, 5 maja 2014 [zdjęcia]
 42. prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Znaczenie wyborów 4 czerwca 1989 r. dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2 czerwca 2014 [zdjęcia]
 43. Nadzwyczajne Spotkanie Ossolińskie poświęcone pamięci Ludwika Bernackiego (1882-1939), ostatniego przedwojennego dyrektora Ossolineum, w 75-lecie jego śmierci, 19 września 2014 [zdjęcia]
 44. prof. Marian Ursel, kierownik Zakładu Historii Literatury Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, „Aleksander Fredro na scenie życia i teatru”, 6 października 2014, [zdjęcia]
 45. prof. Tomasz Jasiński, dyrektor biblioteki Kórnickiej, „Biblioteka Kórnicka – historia i zbiory”, 3 listopada 2014, [zdjęcia]
 46. dr Łukasz Kamiński, Prezes IPN-u, „Polskie rozliczenia z przeszłością 25 lat po upadku komunizmu”, 1 grudnia 2014, [zdjęcia]
 47. Senator Marek Rocki, „Rola i miejsce Senatu w polskim procesie legislacyjnym”, 2 lutego 2015 [zdjęcia]
 48. Jan Pastwa, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, „Służba Cywilna w Polsce”, 2 marca 2015 [zdjęcia]
 49. Dr Anna Jasińska, historyk sztuki, kustosz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, profesor na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Stare kolekcje – nowa architektura. Dylematy modernizacji muzeów kolekcjonerskich, 20 kwietnia 2015, [zdjęcia]
 50. Premier Hanna Suchocka, Transformacja ustrojowa Polski – osobiste doświadczenie premiera i ambasadora, 5 maja 2015 [zdjęcia]
 51. Prof. Lech Mróz, etnolog, emerytowany prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Między pamięcią a pragmatyzmem. Stosunki polsko-ukraińskie na pograniczu, 2 czerwca 2015 [zdjęcia]
 52. Marek Krajewski, latynista, autor kryminałów, laureat Paszportu Polityki, Przedwojenny Lwów jako przestrzeń literacka, 7 września 2015 [zdjęcia]
 53. Jerzy Petrus, wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, członek Rady naukowej ZNiO, Wojenne losy skarbów wawelskich, 5 października 2015 [zdjęcia]
 54. dr Łukasz Koniarek, Plastyczna Panorama Dawnego Lwowa inż. Janusza Witwickiego, 9 listopada 2015 [zdjęcia]
 55. Prof. Krzysztof Szwagrzyk, Polska szuka swoich bohaterów, 7 grudnia 2015 [zdjęcia]
 56. Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Polska transformacja w latach 1990-2015, 8 lutego 2016 [zdjęcia]
 57. Matthew Bryza, ambasador USA w Azerbejdżanie w latach 2011 – 2012, Polityka USA wobec Rosji i Europy Wschodniej, 7 marca 2016 [zdjęcia]
 58. Prof. Jarosław Prytula, docent w Katedrze Analizy Matematycznej i Funkcjonalnej Uniwersytetu im. Franki we Lwowie, Życie matematyczne we Lwowie w latach międzywojennych, 4 kwietnia 2016 [zdjęcia]
 59. Jarosław Niewierowicz, minister energetyki Republiki Litewskiej w latach 2012-2014, Bezpieczeństwo energetyczne regionu – litewskie doświadczenia, 10 maja 2016 [zdjęcia]
 60. Prof. Krzysztof Mikulski, prezes PTH, Polskie Towarzystwo Historyczne w 130 rocznicę powstania – bilans dokonań i wyzwania na przyszłość, 13 czerwca 2016 [zdjęcia]
 61. Wizyta Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina, 24 czerwca 2016 [zdjęcia]
 62. Dr Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Stanisław Wyspiański. Projekt okna dla Katedry Lwowskiej, 19 września 2016 [zdjęcia]
 63. Waldemar Krzystek, reżyser, Polsko-ukraińskie sąsiedztwo – biała plama w polskim filmie, 10 października 2016 [zdjęcia]
 64. Prof. Adam Myjak, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Moja Akademia, 7 listopada 2016 [zdjęcia]
 65. Prof. Adam Redzik, prawnik i historyk, Academia Militans. Rzecz o Uniwersytecie Jana Kazimierza, 5 grudnia 2016 [zdjęcia]
 66. Andrzej Seweryn, aktor i reżyser teatralny i filmowy; pedagog, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, 6 lutego 2017 [zdjęcia]
 67. Dr Marcin Szeląg, historyk sztuki, wicedyrektor ds. Muzeum Książąt Lubomirskich Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Książąt Lubomirskich – przeszłość i plany na przyszłość, 6 marca 2017 [zdjęcia]
 68. Dr hab. Ola Hnatiuk, ukrainoznawca, tłumaczka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Znane i nieznane dzienniki okupowanego Lwowa, 3 kwietnia 2017 [zdjęcia]
 69. Spotkanie specjalne, rozpoczynające obchody jubileuszu 200-lecia działalności Ossolineum, zatytułowane Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro. W spotkaniu  wzięli udział: konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Adolf Juzwenko, wicedyrektor Lwowskiej Narodowej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka NAN Ukrainy Wasyl Fersztej,  Henryk Litwin, ambasador RP na Ukrainie w latach 2011–2016,  Markijan Malski, ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2010–2014,  Jan Malicki dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, 12 maja 2017 [zdjęcia]
 70. (Specjalne) Spotkanie Ossolińskie z cyklu Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro, z udziałem Jana Piekły – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie oraz Andrija Deszczycy – Ambasadora Ukrainy w Polsce. Moderatorem spotkania był Jan Malicki dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, 24 maja 2017 [zdjęcia]
 71. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Współczesna polityka RP w dziedzinie kultury, 16 czerwca 2017 [zdjęcia]
 72. Rafał Dutkiewicz, prezydenta Wrocławia od 2002 r. oraz Andrij Sadowy, prezydent Lwowa od 2006 r., Polska i Ukraina: wczoraj – dziś – jutro, 3 lipca 2017 [zdjęcia]
 73. Zofia Gołubiew, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2000–2015, Muzea a wartości. Na przykładzie Muzeum Narodowego w Krakowie, 13 listopada 2017 [zdjęcia]
 74. Mariusz Urbanek, pisarz i publicysta, kierownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, Rudolf Weigl i jego Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym we Lwowie, 13 grudnia 2017 [zdjęcia]
 75. Jan Malicki, dr h.c., dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego  i przewodniczący polskiej części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, Co robić?, 7 marca 2018 [zdjęcia]
 76. prof. Stanisław Bereś, poeta, historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, autor m.in. Rozmów ze Stanisławem Lemem (1987) i Tako rzecze… Lem (2002), Stanisław Lem – meteor czy gwiazda?, 28 marca 2018 [zdjęcia]
 77. prof. John Micgiel (Columbia University), politolog, stałym visiting profesor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polityka zagraniczna Prezydenta Trumpa, 18 kwietnia 2018 [zdjęcia]
 78. dr Jan Choroszy, literaturoznawca, wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Stanisław Vincenz: od Huculszczyzny do „Połoniny”, 16 maja 2018 [zdjęcia]
 79. prof. Brigitte Gautier (Uniwersytet Lille III), literaturoznawczyni, edytorka i tłumaczka, Zbigniew Herbert – pisarz europejski, 13 czerwca 2018 [zdjęcia]
 80. prof. Elżbieta Smułkowa, językoznawczyni, slawistka, w latach 1992–1995 ambasador RP na Białorusi, Pogranicze kulturowe w osobistym doświadczeniu na przykładzie książki „Był dom we Lwowie”, 12 września 2018 [zdjęcia]
 81. prof. Dariusz Stola, historyk, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Polski rok 1968 – pół wieku później, 3 października 2018 [zdjęcia]
 82. Polsko-ukraińska wojna o Lwów: debata z prof. Jarosławem Hrycakiem (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów) i dr Maciejem Kozłowskim (Collegium Civitas, Warszawa), 7 listopada 2018 [zdjęcia]
 83. O Mieczysławie Gębarowiczu w 125. rocznicę urodzin, 5 grudnia 2018 [zdjęcia] i odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Mieczysława Gębarowicza we Lwowie, 20 grudnia 2018 [zdjęcia]
 84. Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia, Czy powojenny Wrocław zaczął się tutaj? Prezentacja Centrum Historii Zajezdnia i projektu Obertyn, 13 lutego 2019 [zdjęcia]
 85. Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Nasze, wasze, wspólne? Ochrona dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej, 6 marca 2019 [zdjęcia]
 86. Tomasz Kuba Kozłowski, Chwała Galicji! Fenomen Powszechnej Wystawy Krajowej 1894 roku, 10 kwietnia 2019 [zdjęcia]
 87. Zbigniew Gluza, Dwa stulecia Ossolineum, cztery dekady KARTY: na rzecz tożsamości, 15 maja 2019 [zdjęcia]
 88. Bogumiła Berdychowska, Taras Woźniak, Redaktor i Profesor. Na marginesie korespondencji Jerzego Giedroycia i Bohdana Osadczuka, 19 czerwca 2019  [zdjęcia]
 89. Jakub Lewicki, Lwów międzywojenny. Miasto, architektura, modernizm, 11 września 2019 [zdjęcia]
 90. dr Tomasz Makowski, Biblioteka Narodowa w Warszawie – tradycje i znaczenie, 2 października 2019 [zdjęcia]
 91. Specjalne Spotkanie Ossolińskie. ambasador Daniel Fried, Polska i Ukraina w Wielkiej Strategii Stanów Zjednoczonych, 15 października 2019 [zdjęcia]
 92. Krzysztof Czyżewski, współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Rodzinna Europa XXI w. – o aktualności Vincenza i Miłosza, 6 listopada 2019 [zdjęcia]
 93. dr Vydas Dolinskas, dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, Pałac Wielkich Książąt Litewskich – odbudowa i funkcjonowanie, 4 grudnia 2019 [zdjęcia]
 94. ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tradycje łacińskiej Europy i prawo rzymskie, 12 lutego 2020 [zdjęcia]
 95. prof. Włodzimierz Mędrzecki (Polska Akademia Nauk, Warszawa) i prof. Jarosław Hrycak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów), Czy możemy mówić o Kresach dzisiaj? Debata, 4 marca 2020 r. [zdjęcia]
 96. Anita Soroko, historyk sztuki, kustosz ZNiO, prezentacja albumu „Rysunki ze zbiorów Muzeum Lubomirskich we Lwowie”, 2 września 2021 r. [zdjęcia]
 97. „Aktualność twórczości Wasyla Stefanyka. Spojrzenie z Polski i z Ukrainy”. Spotkanie z poświęcone książce „Wasyl Stefanyk. Utwory wybrane” (edycja polsko-ukraińska). Gośćmi spotkania byli: z prof. Mychajło Hnatiuk – redaktor tomu i autor przedmowy, prof. Katarzyna Kotyńska – autorka przekładu na język polski oraz prof. Agnieszka Matusiak – autorka posłowia, 31 maja 2022 r., Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu [zdjęcia]
 98. dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Historia jako narzędzie agresji – rosyjska wojna informacyjna z perspektywy europejskiej”, 14 września 2022 [zdjęcia]
 99. „Wojny z Rosją – lekcje z historii”, spotkanie z prof. Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim (Uniwersytet Łódzki) i prof. Jarosławem Hrycakiem (Ukraiński Uniwersytet Katolicki) [zdjęcia]
 100.  „Sztuka (prze)trwania. Muzea w czasie wojny i pokoju” – 100. Jubileuszowe Spotkanie Ossolińskie z dr Anastasiją Czerednyczenko, przewodniczącą Ukraińskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM i dr. Piotrem Rypsonem, przewodniczącym Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. [zdjęcia]
 101. „O odbudowie miast Ukrainy” – spotkanie z Lilią Onyszczenko-Szweć, doradczynią prezydenta miasta Lwowa ds. ochrony środowiska historycznego oraz Michałem Krasuckim, Stołecznym Konserwatorem Zabytków. [zdjęcia]

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji