LI Spotkanie Ossolińskie – galeria

Prof. Lech Mróz, etno­log,
eme­ry­to­wany prof. Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego,
Mię­dzy pamię­cią a prag­ma­ty­zmem. Sto­sunki polsko-ukraińskie na pogra­ni­czu,
2 czerwca 2015

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji