Lata 1961-1965

1961 r.

W 1961 roku zorganizowano pięć wystaw:

„Dawna prasa polska w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1514-1914”, przygotowana przez Dział Czasopism przy współudziale Działu Starych Druków oraz Gabinetu Marksizmu-Leninizmu.  W 1961 r. świętowano  300-lecie prasy polskiej – w 1661 r. ukazało się pierwsze polskie czasopismo:  „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”, jednak ossolińska wystawa objęła czas odmienny od wyznaczonego rokiem jubileuszowym. Za datę początkową przyjęto rok 1514 – ukazanie się drukiem listu Zygmunta I do papieża,  w którym to liście król donosił  o zwycięstwie pod Orszą (pierwsza polska publikacja o charakterze informacyjno-prasowym), zaś za datę końcową rok 1914, czyli początek I wojny światowej. Wybór daty początkowej wynikał z faktu, że organizatorzy wystawy chcieli pokazać prekursorów prasy, czyli awiza i gazety pisane, funkcjonowały na długo przed 1661 rokiem. Z kolei drugą datę graniczną wystawy zdeterminował charakter ossolińskich zbiorów – większość prasy wychodzącej po 1917 r. z dawnego zbioru Ossolineum pozostawała we Lwowie, toteż czasopiśmiennictwo dwudziestolecia, a nawet okresu pierwszej wojny światowej, było w Zakładzie słabo reprezentowane. Na wystawie, która trwała  od 4 V do 30 VI,  znalazło się ponad 400 oryginalnych pism. Ekspozycja była pokazywana we Wrocławiu w okresie Dni Oświaty, Książki i Prasy i cieszyła się wielkim powodzeniem. Następnie można ją było oglądać w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Przy okazji wystaw objazdowych, pracownicy Biblioteki wygłosili w porozumieniu z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej szereg prelekcji objaśniających ekspozycję.

„Dawna prasa polska muzyczna w zbiorach Biblioteki im. Ossolińskich i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu z lat 1820-1939”. W związku z organizowanym w dniach 10-13 VIII Festiwalem Chopinowskim w Dusznikach, Dział Czasopism ZNiO postanowił pokazać gościom festiwalu z polską prasę muzyczną. Czasopisma eksponowano w układzie chronologicznym. Jednym z ciekawszych eksponatów był warszawski „Tygodnik Muzyczny” z 1820 r. Uwagę gości zagranicznych zwracało też czasopismo „Jazz” wychodzące w Warszawie już w 1927 r..Wystawa była czynna w dniach 5 VIII – 14 VIII 1961 r. i cieszyła się dużym powodzeniem, frekwencja dzienna wynosiła kilkaset osób – notatki na temat ekspozycji ukazały się „Słowie Polskim”, „Życiu Literackim” oraz w prasie czeskiej.

„Ignacy Krasicki. W 160 rocznicę zgonu” – wystawa towarzyszyła konferencji naukowej poświęconej twórczości I. Krasickiego zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN oraz Katedrę Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wystawa była otwarta w dniach od 23 XI do 15 XII w Auli Biblioteki.

„Motywy prasłowiańskie (starosłowiańskie) w grafice polskiej” – scenariusz wystawy przygotował dr Karol Heintsch, kierownik Działu Bibliograficzno-Dokumentacyjnego.

„Wrocław XII-XIII wieku w świetle badań wykopaliskowych na Nowym Targu” – wystawę przygotował Gabinet Numizmatyki i Sfragistyki w ramach obchodów „Dni Wrocławia”. Była pokazywana w Starym Ratuszu.

W maju 1961 r. w ZNiO odbył się Zjazd dyrektorów Bibliotek PAN, w czasie którego omawiano zagadnienia kształcenia kadr bibliotecznych. Gości zaprezentowano także Ossolineum.

W grudniu w ZNiO miała miejsce Konferencji rękopiśmienników z bibliotek PAN zorganizowana przez Dział Rękopisów.  Uczestniczyli w niej przedstawiciele następujących placówek: Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu.

W dniu 17 grudnia 1961 r. odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Rady Naukowej Biblioteki. Nowo powstała Rada ustaliła wytyczne programowe, jak i zasady współpracy z dyrekcją. Przyjęto, że plenarne posiedzenia Rady odbywać się będą raz w roku w celu zaopiniowania rocznej działalności Zakładu. Powołano trzyosobowe Prezydium Rady i Komisje programowe do spraw:

  • polityki gromadzenia i uzupełniania zbiorów
  • gromadzenia dokumentów życia współczesnego
  • wydawnictw Biblioteki
  • prawno-organizacyjnych.

Przewodniczącym Rady Naukowej został  prof. dr Marian Jakóbiec.

Gabinet Grafiki – w styczniu 1961 r.,  po odejściu na emeryturę Tadeusza Solskiego, kierownikiem został Mieczysław Radojewski. Pełnił tę funkcję przez 34 lata do 1995 r. Jego zainteresowania zawodowe koncentrowały się wokół ekslibrisów.

Dział Opracowania  – od 1961 r. funkcję kierownika objęła Krystyna Korzon

 

1962 r.

W 1962 roku zorganizowano sześć  wystaw:

„XX-lecie PPR” – wystawa przygotowana przez Bibliotekę ZNiO oraz Komitet Wojewódzki PZPR przy współudziale Muzeum Śląskiego, Biblioteki Uniwersyteckiej, Archiwum Państwowego, Archiwum Komendy Głównej MO oraz Śląskiego Okręgu Wojskowego w ramach obchodu 20. rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. Scenariusz wystawy przygotował kierownik Gabinetu Marksizmu-Leninizmu H. Łapiński. Ekspozycję otwarto 20 III, była prezentowana w zabytkowych salach starego Ratusza i trwała do 5 X. Pokazywano ją także w Wałbrzychu, Dzierżoniowie i Świdnicy. Wystawa składała się z około tysiąca eksponatów: źródeł, ilustracji, muzealiów i zajmowała ponad 600 m2 powierzchni.

W związku z inauguracją „Dni Wrocławia” 11 V otwarto przygotowaną wspólnie z Towarzystwem Miłośników Wrocławia wystawę „Zagadnienia słowiańskie w zbiorach Biblioteki Ossolineum”. Scenariusz wystawy przygotował kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego – dr K. Heintsch. Ekspozycję, którą można było oglądać w maju i czerwcu w Auli Biblioteki, zwiedziło ponad 2000 osób.

W czasie trwania Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach zorganizowano w dusznickiej sali koncertowej wystawę „Fryderyk Chopin i jego współcześni”, która czynna była w dniach od 11 do 14 VIII. Wystawę przygotował pracownik Działu Bibliograficzno-Dokumentacyjnego – Julian Wójcik. Ekspozycję obejrzało około 1000 osób.

Z okazji lipcowego Zjazdu Polonii Zagranicznej we Wrocławiu, Gabinet Numizmatyki i Sfragistyki zorganizował w sali Uniwersytetu Wrocławskiego wystawę „Polskie medale historyczne w przekroju mileniowym”. Wystawa trwała dwa dni.

W czerwcu w szkole w Mysłakowicach zaprezentowano wystawę poświęconą Marii Konopnickiej w 120. rocznicę urodzin pisarki. Wystawę przygotował Dział Czasopism.

W pierwszym półroczu 1962 r. Dział Bibliograficzno-Dokumentacyjny urządził małą wystawę nabytków zagranicznych, na której zaprezentowano książki: jugosłowiańskie, łużyckie, czeskie, słowackie i rumuńskie.

Uroczystość wręczenia krzyży

Uroczystość wręczenia Krzyży Oficerskich Polski Odrodzonej

24 marca 1962 r. Rada Państwa nadała dyrektorowi Franciszkowi Pajączkowskiemu i kustosz Janinie Kelles-Krauz Krzyże Oficerskie Polski Odrodzonej. Odznaczenia wręczył  Przewodniczący Prezydium R.N. m. Wrocławia prof. Bolesław Iwaszkiewicz.

Dział Udostępniania –  wprowadził wolny dostęp do półek w Czytelni.

 

1963 r.

W 1963 roku zorganizowano następujące  wystawy (ze względu na kapitalny remont Auli były eksponowane poza Biblioteką):

Katalog

Katalog

7 XII otwarto w pomieszczeniach Muzeum Śląskiego wystawę pt. „Karykatura XIX w. w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN i Muzeum Śląskiego”. Scenariusz wystawy opracował Stanisław Strauss. Wystawie towarzyszył informator.

„Fryderyk Chopin i Karol Szymanowski” – wystawa została zorganizowana na prośbę Wydziału Kultury W.R.N. we Wrocławiu w okresie Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach. Była prezentowana w „Dworku Chopina” w dniach od 10 do 15 VIII. Organizatorem wystawy i jej opiekunem w Dusznikach był Julian Wójcik, pracownik Działu Bibliograficzno-Dokumentacyjnego. Frekwencja wynosiła 150 do 200 osób dziennie.

Wystawa wydań „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska – zorganizowano ją na prośbę sekretarza generalnego Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego doc. dr Jerzego Łanowskiego i towarzyszyła sesji naukowej poświęconej „Pamiętnikom” Paska, która odbyła się 18 X. Ekspozycję można było oglądać w sali posiedzeń Collegium Anthropologicum przy ul. Kuźnicza nr 35.

Wystawa druków i pamiątek z 1863 r. – przygotowana przez Dział Czasopism w związku z setną rocznicą powstania styczniowego i pokazywana we Wrocławskim Towarzystwie Naukowym. Z okazji rocznicy opracowano również kartotekę artykułów o powstaniu styczniowych opublikowanych w prasie bieżącej oraz przygotowano materiały do katalogu czasopism powstańczych znajdujących się w Bibliotece.

Dział Marksizmu-Leninizmu współuczestniczył w organizacji wystawy „Książka Radziecka w Polsce” (inny tytuł „Naukowa Książka Radziecka”) eksponowanej w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dział Bibliograficzno-Dokumentacyjny urządził dwie małe wystawy nabytków zagranicznych, eksponując książki bułgarskie i radzieckie.

Biblioteka Ossolineum w ramach szkolenia międzybibliotecznego PAN zorganizowała konferencję poświęconą zagadnieniu dubletów i druków zbędnych (w maju) oraz seminarium nowych metod opracowania (w październiku).

Przy pracach dotyczących zmiany statutu zaproponowano w strukturze wewnętrznej zmianę nazwy Gabinetu Marksizmu-Leninizmu na Dział Teorii i Historii Ruchu Robotniczego, zaproponowano też utworzenie nowego działu: Działu Dokumentacji Życia Współczesnego – dział powstał w 1964 r.

Od 1963 r. została zmieniona nazwa Pracowni Kartograficznej na Gabinet Kartografii.

18 VII 1963 r. doc. dr Marian Haisig został mianowany prof. nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1963 r. dyrektorem administracyjnym Biblioteki został Wojciech Szkielski.

 

1964 r.

W styczniu 1964 r. powstał Dział Dokumentacji Życia Społecznego Biblioteki ZNiO. Jego kierowniczką została Władysława Sokołowska. Dział istnieje do dzisiaj, a jego zadaniem jest gromadzenie materiałów o charakterze informacyjnym, ilustrującym współczesne życie społeczne miasta Wrocławia (są to biuletyny, informatory, materiały sprawozdawcze, programy, wykazy, katalogi, teatralia, materiały dotyczące życia artystycznego i muzycznego, katalogi wystaw artystycznych, plakaty, afisze ,druki, broszury, pisma ulotne, pisma powielone, maszynopisy, wycinki prasowe, fotografie, nagrania taśmowe). Zakres tematyczny dokumentów obejmuje zagadnienia społeczno-polityczne, kulturę, oświatę oraz kulturę materialną.

W 1964 roku zorganizowano następujące  wystawy:

„Grafika polska XX-lecia w zbiorach Ossolineum” – wystawa czynna była od 10 X do 20 XI w Auli Biblioteki. Na wystawie zaprezentowano 148 prac 122 artystów grafików. Scenariusz espozycji opracował Mieczysław Radojewski.

„Książka polska i wybitni księgarze od XV do XIX wieku” otwarta 2 XII w Auli Biblioteki ZNiO. Wystawa została zorganizowana przez Komitet Obchodów 600-lecia Księgarstwa Polskiego, Bibliotekę Ossolineum i Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. Jej komisarzem był dr Józef Szczepaniec. Scenariusz opracowali: dr Józef Szczepaniec (księgarstwo krakowskie w XV i XVI w. oraz warszawskie XVIII w.), Mieczysław Gałyga (księgarstwo warszawskie , wileńskie, poznańskie, krakowskie i lwowskie w XIX w.) oraz Adam Skura – kierownik Działu Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (księgarstwo śląskie od XV-XIX w.). Wystawę można było zwiedzać do końca grudnia 1964 roku.

Dział Czasopism przygotował dwie wystawy: 8 marca w Lidze Kobiet pokazywana była wystawa „Prasa kobieca na przestrzeni wieków”, natomiast z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy w szkole w Mysłakowicach pokazano ekspozycję „Rozwój prasy dziecięcej”.

Zgodnie z zarządzeniem dyrekcji Biblioteki od dnia 1 grudnia 1964 r. Dział Bibliograficzno-Dokumentacyjny rozpoczął prowadzenie „Kroniki Biblioteki”.

Od września przedłużono godziny otwarcia katalogów w dni powszednie do godz. 19.00, katalogi czynne były także w niedziele i święta.

Dnia 6 listopada otwarto pracownię naukową z siedmioma miejscami dla pracowników nauki.

 

1965 r.

W 1965 r. w Ossolineum zorganizowane dwie wystawy:

Dnia 7 V otwarto w Auli Biblioteki wystawę „Dolny Śląsk w polskiej książce i czasopiśmiennictwie okresu 20-lecia 1945-1965″, która została zorganizowana w ramach uroczystości 20-lecia Wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych. Ekspozycja trwała do połowy czerwca 1965 r. Scenariusz wystawy przygotował dr Karol Heintsch, opracowanie artystyczne – Ryszard Sokół.

Dział Bibliograficzno-Dokumentacyjny w ramach prezentowania nabytków zagranicznych przygotował w grudniu wystawę książki czeskiej.

W czasie Dni Wrocławia warszawski Teatr Narodowy dwukrotnie zagrał we Wrocławiu dramat  Mikołaja Reja „Żywot  Józefa” (21 i 22 V). Opiekę nad Teatrem Narodowym objęła Biblioteka ZNiO. Artyści wraz z dyrektorem Kazimierzem Dejmkiem zwiedzili Bibliotekę, przede wszystkim Dział Rękopisów i Dział Starych Druków.

W ramach szkolenia zaplanowanego przez Biuro Wydawnictw i Bibliotek PAN – Stacja Mikrofilmowa Biblioteki zorganizowała 4 i 5 listopada konferencję pracowników Stacji Mikrofilmowych. Wzięły w niej udział 63 osoby z 30 bibliotek przede wszystkim Polskiej Akademii Nauk, a z Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Wrocławiu. Zofia Huber, kierownik Stacji Mikrofilmowej Biblioteki ZNiO, wygłosiła referat na temat działalności stacji.

W styczniu funkcję kierownika Gabinetu Numizmatyki i Sfragistyki objął dr Józef Szwagrzyk

W 1965 roku kierownikiem  Działu Udostępniania została Janina Loret-Heintschowa dotychczas procująca w Dziale Rękopisów.

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji