Lata 1986-1990

1986 r.

Dział Informacji Naukowej kontynuował organizowanie wystaw popularno-naukowych w holu Biblioteki:

 • „Literackie nagrody Nobla” (wystawa zorganizowana w 90-lecie śmierci Alfreda Nobla, 17 III – 28 III),
 • „Tadeusz Kotarbiński 1880-1981” (28 III – 24 IV),
 •  „Stanisław Staszic 1755-1826” (30 IV-17 V),
 • „Publikacje Maticy Srpskiej” (26 V – 2 VI)

Działy Rękopisów, Dokumentów Życia Społecznego i Informacji Naukowej z okazji uroczystej sesji jubileuszowej przygotowały wystawę „100-lecie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w zbiorach Biblioteki Ossolineum”.

 

Zbiory

Niezwykle cennym nabytkiem 1986 r. był dar pani Marii Kuncewiczowej, która zdecydowała się przekazać całe archiwum swoje i męża Jerzego Kuncewicza do zbiorów Ossolineum.

 

Sprawy kadrowe

Dział Udostępniania – 2 X funkcję kierownika objął Ludomir Stankiewicz

Dział Dokumentów Życia Społecznego  –  1 X funkcję kierownika objęła Krystyna Słowińska

29 lipca 1986 r. zmarł w wieku 62 lat dr Józef Andrzej Szwagrzyk (ur. 18 XI 1923 r. w Czchowie woj. krakowskie), historyk, st. kustosz, kierownik Działu Numizmatyczno-Sfragistycznego Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, znawca dziejów pieniądza na ziemiach polskich oraz autor wielu cenionych publikacji naukowych.

20 października 1986 r. zmarła we Wrocławiu w wieku 92 lat, Emilia ze Spożarskich Maćkówka (ur. 5 I 1894 r. Barszczowice, pow. Przemyśl), długoletni pracownik Biblioteki Ossolineum. Pracowała w Bibliotece Ossolineum we Lwowie w latach 1939-1941, 1945-1946 (jako kucharka). We wrocławskim Ossolineum została zatrudniona na stanowisku kucharki-gospodyni świetlicy, a w późniejszych latach jako szatniarka.

Sprawy lokalowe

W październiku firma budowlana Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Starówki przystąpiła do naprawy całości dachu wraz z przełożeniem dachówki na całej powierzchni. Prace rozpoczęto od konserwacji kopuły, która została pokryta miedzianą blachą. Specjalistycznej firmie zlecono także wykonanie projektu na instalację przeciwwłamaniową w wyznaczonych pomieszczeniach Biblioteki.

 

1987 r.

W 1987 r. przypadła 170. rocznica powstania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz 140. rocznica śmierci Samuela Bogumiła Lindego.

Wspólnie z Klubem Międzynarodowej Prasy i Książki w czytelni MPiK-u zorganizowano następujące wystawy:

 • „Co czytały dzieci w XIX w.” (6-20 V),
 •  „Matki słynnych ludzi” (21 V-5 VI),
 •  „Wrocław w starych rycinach” ,
 • „Książki z jakich uczyli się nasi dziadkowie i rodzice”.

Pozostałe wystawy

„Jan Paweł II w medalierstwie” – wystawa zorganizowana wspólnie z PAX-em, prezentowała polonica poświęcone papieżowi oraz XIX-wieczne ryciny przedstawiające wrocławskie kościoły.

„170—lecie Ossolineum” – wystawę zorganizowano na prośbę Robotniczego Centrum Kultury Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego  – PZL Mielec, pragnącego uczcić pamięć J. M. Ossolińskiego urodzonego w Woli Mieleckie. Pokazywana była w dniach 5-7 czerwca. Ekspozycja towarzyszyła sesji popularnonaukowa pod tym samym tytułem.

W Białymstoku zorganizowano wystawę „Skarby kultury narodowej w zbiorach Biblioteki Ossolineum”. Wystawa czynna była w dniach 7 – 25 października w Muzeum Okręgowym. Odwiedziło ją ponad 10.000 osób. Organizatorami wystawy były: Polska Akademia Nauk – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Muzeum Okręgowe w Białymstoku. Wystawie towarzyszył informator Skarby kultury narodowej w zbiorach Biblioteki „Ossolineum”: informator wystawy, Białystok, październik 1987. Wrocław 1987 (631.400 I)

W 1987 r. ukazała się publikacja: Maria Zawialska, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Informator. Wrocław 1987

Na początku roku Sekretarz Naukowy PAN powołał Radę Naukową Biblioteki ZNiO na okres kadencji 1987-1989. W jej składzie znaleźli się: prof. dr Bogdan Zakrzewski (przewodniczący), mgr E. Adamczak (dyrektor Wydawnictwa Ossolineum), doc. dr hab. Janusz Albin, doc. dr hab. Stanisław Dąbrowski, mgr Mariusz Hermansdorfer, prof. dr hab. Mieczysław Inglot, prof. dr hab. Roman Kaleta, prof. dr hab. Mieczysław Klimowicz, dr Aleksandra Mendykowa, prof. dr hab. Franciszek Sielicki, doc. dr Krystyna Stachowska, doc. dr hab. Józef Szczepaniec, prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński, a ponadto jako reprezentanci zespołu pracowniczego: Maria Gilewska, Mieczysław Radojewski, Małgorzata Smolik, Krystyna Słowińska i dr Wiesław Tyszkowski. Na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia Rada Naukowa dokonała wyboru wiceprzewodniczącego w osobie prof. dr hab. M. Inglota, przyjęła sprawozdanie z działalności Biblioteki za 1986 r. oraz zatwierdziła plan prac naukowych na 1987 r.

 

Zbiory

Historyczna kolekcja

Dnia 22 kwietnia w Ambasadzie PRL w Moskwie odbył się symboliczny akt wymiany narodowych dóbr kultury pomiędzy PRL a USRR. Dnia 29 maja dyrektorzy Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka i Biblioteki ZNiO podpisali we Lwowie umowę o współpracy w zakresie wymiany książek i publikacji, działalności informacyjnej oraz badań księgoznawczych. Wyrazili też ustnie zainteresowanie wymianą mikrofilmów.

Pod koniec maja do Wrocławia dotarła partia książek przekazanych przez Bibliotekę Stefanyka. Łącznie uzyskano ze Lwowa 2456 wol., w tym 1246 wol. z ossolińskimi znakami własnościowymi lub inwentarzowymi oraz 39 dzieł w 1000 wol. z nakładów ossolińskich nie rozprowadzonych do wybuchu wojny. 620 wol. postanowiono włączyć w całości do zasobu druków zwartych XIX i XX w. , pozostałe powiększyły kolekcję dubletów. Wśród otrzymanych i włączonych do zbiorów książek stwierdzono tylko kilkadziesiąt dzieł, które można uznać za bardziej wartościowe. Zdecydowanie przeważały wśród nich drobne prace przyczynkarskie, zdekompletowane wydania wielotomowe i piśmiennictwo obcojęzyczne, o trzeciorzędnym dla nauki i kultury polskiej znaczeniu.

W kwietniu i maju 1987 r. przeprowadzono kwerendę mającą na celu utworzenie możliwie najpełniejszej informacji o tytułach czasopism będących w posiadaniu Biblioteki Ossolineum we Lwowie do 1946 r. W wyniku kwerendy uzyskano ponad 600 opisów czasopism przechowywanych w Bibliotece im. W. Stefanyka. W założeniu miał to być materiał pomocniczy (w formie wykazów) w kontaktach z Biblioteką UAN we Lwowie, ostatecznie stał się kartoteką informacyjną dla dalszych badań bibliograficznych oraz spraw gromadzenia i uzupełniania w Bibliotece czasopism lwowskich.

Wizyta Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Pozostałe zbiory

Dnia 17 stycznia arcybiskup metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz przekazał na ręce doc. dr Janusza Albina dar Ojca św. Jana Pawła II wydany we Florencji w roku 1984 kolorowy album Życie Matki Bożej w sztuce z komentarzem w języku włoskim

Sprawy lokalowe

W 1987 r. Biblioteka Ossolineum użytkowała trzy budynki stanowiące jej własność; (główny) Szewska 37, (nowy) Grodzka 8-9 oraz tzw. „nankierówkę”  – Nankiera 16. Ponadto jako podnajemca korzystała z części budynku Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego przy ul. Rosenbergów 13, gdzie miał swoją siedzibę Dział Kartograficzny oraz z suteryn Instytutu Hodowli, Nawożenia, Gleboznawstwa i Aklimatyzacji Roślin w Oleśnicy Małej, wykorzystywanych na magazyn składowy druków rzadko używanych.

W 1987 r. kontynuowano prace remontowo-budowlane w budynku głównym, prowadzone pod nadzorem Miejskiej Dyrekcji Rewaloryzacji miasta Wrocławia oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakończono remont kopuły, która pokryta została w całości blachą miedzianą. Odrestaurowano wieżyczkę na tarasie budynku Ossolineum od strony ul. Grodzkiej. Odnowiono pilastry, gzymsy i całą resztę zewnętrznej sztukaterii zdobiącej wieżę.

W magazynach i pomieszczeniach zbiorów specjalnych założono elektroniczną instalację przeciwwłamaniową

Biblioteka podjęła działania mające na celu powiększenie powierzchni magazynowej dla druków nowych i rozpoczęła starania o uzyskanie budynku usytuowanego wzdłuż ul. Hawełki (obecnie Zaułek Ossolińskich).

 

Sprawy kadrowe

Dział Numizmatyczno-Sfragistyczny – od dnia 1 stycznia wakujące stanowisko kierownika działu powierzone zostało Gabrieli Sukiennik

16 lutego 1987 r. zmarł nagle we Wrocławiu w wieku 73 lat doc. dr Adam Fastnacht (ur. 27 VII 1913 r. w Sanoku), długoletni i zasłużony kierownik Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, historyk, znakomity badacz stosunków społeczno-gospodarczych Polski, autor wielu prac naukowych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

 

1988 r.

W 1988 r. przypadła 150-ta rocznica urodzin i 70-ta rocznica śmierci Wojciecha Kętrzyńskiego.

Zorganizowano następujące wystawy w holu Biblioteki:

 • „Lucjan Rydel 1870-1918”,
 • „Jan Siestrzyński 1788-1824. Początki litografii w Polsce”,
 • „Adam Asnyk 1838-1897”,
 • „Jan Paweł II w polonikach Biblioteki Ossolineum – 10 rocznica pontyfikatu”.

Dział Informacji był także współorganizatorem wystawy: „Wrocław w starych rycinach i fotografiach” prezentowanej w KMPiK we Wrocławiu.

Pozostałe wystawy

Dla uczestników III Konferencji Konserwatorów i Bibliotekarzy, zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu w dniach 8-9 czerwca pod patronatem Zarządu Głównego SBP, Biblioteka Ossolineum przygotowała wystawę prac konserwatorskich i introligatorskich wykonanych we własnej pracowni.

Biblioteka Ossolineum brała udział w obchodach 70-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z Muzeum Historycznym we Wrocławiu przygotowano wystawę „Jeszcze Polska nie zginęła”, którą otwarto w Arsenale w dniu 11 listopada. Staraniem obydwu placówek została wydana ozdobna teka zawierająca informator o wystawie oraz reprinty 6 barwnych plakatów o tematyce niepodległościowej:

„Jeszcze Polska nie zginęła…” : wystawa z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości, Wrocław, listopad 1988, Arsenał : informator, Wrocław : Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : Muzeum Historyczne. Oddział Arsenał, 1988 (925.942, 925.943)

Ponadto z okazji wystawy ukazała się drukiem faksymilowa edycja „Karmazynowego poematu” Jana Lechonia, przygotowana do druku przez Krzysztofa Gluzińskiego.

Na zlecenie Biblioteki opracowany został także projekt okolicznościowego stempla pocztowego. Stempel, zaprojektowany przez artystę plastyka prof. Jana Olejniczaka z Poznania, zawierający wizerunek orła zrywającego kajdany oraz napis: 11 XI 1988. Wystawa „Jeszcze Polska nie zginęła” w 70 rocznicę odzyskania niepodległości, używany był we Wrocławiu do kasowania i znakowania walorów filatelistycznych.

 

Koło Terenowe Towarzystwa im. M. Konopnickiej w Krakowie wyróżniło Bibliotekę ZNiO medalem pamiątkowym za zasługi w popularyzacji twórczości poetki.

 

Działalność Rady Naukowej w 1988 r.

30 czerwca zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady  w celu ustosunkowania się do wypowiedzi Ministra Kultury i Sztuki prof. dr Aleksandra Krawczuka drukowanej na łamach „Rzeczypospolitej” (1988, nr 139 z 16 VI), błędnie przedstawiającej podstawy roszczeń Ossolineum w stosunku do narodowych dóbr kultury pozostających we Lwowie. (A. Krawczuk: „… Pod względem prawnym rzecz tak się przedstawia: Maksymilian Ossoliński ofiarował swoje zbiory miastu Lwów. Uczynił to w testamencie. I to jest zatem prawnie własność miasta. Nawet biorąc pod uwagę skrajne okoliczności, to my nie mamy żadnych szans przed żadnym Trybunałem Międzynarodowym, bo takie są fakty”). Postanowiono wystosować pismo do autora powyższej wypowiedzi oraz redakcji „Rzeczypospolitej” w celu opublikowania stosownego sprostowania.

Na posiedzeniu Rady w 27 października postanowiono o podjęciu starań zmierzających do reaktywowania Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. (TPO powołano do życia 20 listopada 1926 r. we Lwowie. Po wojnie wznowiło działalność we Wrocławiu w  1946 r., jednakże 30 maja 1953 r. zostało rozwiązane). W wyniku starań  podjętych przez Radę Naukową Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum uzyskało 19 grudnia 1988 r. urzędową aprobatę i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

Sprawy kadrowe

6 czerwca 1988 r. zmarła dr Amelia Dician (ur. 25 V 1903 r. w Przemyślu), kustosz dyplomowany, emerytowany długoletni pracownik Działu Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Nekrolog. Ze Skarbca Kultury 1989, z.48, s. 217-222, fotografia)

 

1989 r.

Sprawy kadrowe

W roku 1989 nastąpiły zmiany w kierownictwie Biblioteki: wicedyrektor dr Michał Sewerski 31 XII 1989 odszedł na emeryturę. Na jego miejsce powołana została Maria Gilewska. W wrześniu 1989 r. dyrektor Biblioteki dr Janusz Albin złożył rezygnację  z zajmowanego przez 20 lat stanowiska.

W wielu działach występowały wakaty spowodowane brakiem kandydatów do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami.

W tym też roku praktycznie skończyła kadencję Rada Naukowa Biblioteki pod przewodnictwem prof. Bohdana Zakrzewskiego.

 

W 1989 r. zorganizowano następujące wystawy:

„Edytorskie dzieje utworów Adama Mickiewicza”  – wystawa otwarta w Auli Biblioteki 21 II w związku z sesją naukową poświęconą życiu i twórczości A. Mickiewicza. Wystawie towarzyszył  druk okolicznościowy –  edycja bibliofilska, faksymilowana wiersza „Do matki Polki” A. Mickiewicza przygotowana na podstawie tajnego wydania ossolińskiego z 1833 r.

„Nikt za ideę nie ginie marnie” – wystawa z okazji setnej rocznicy śmierci Ludwika Waryńskiego czynna w holu Biblioteki w dniach 28 IV-29 V.

 „Polska walcząca w literaturze pięknej”  – wystawa z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, czynna w holu Biblioteki w dniach 1 IX- 6 X.

 „Maria Dąbrowska”  – wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin pisarki, czynna w holu Biblioteki w dniach 6 X – 2 XI.

 „Fredrowie – Szembekowie”  – wystawa zorganizowana 11 XI w Siemianicach koło Kępna na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Gminnego w Łęce Opatowskiej i Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Kępnie.

 „Literatura polityczna pierwszych lat niepodległości”  – wystawa czynna w holu Biblioteki w dniach 21 XI-21 XII.

 

Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum

26 kwietnia 1989 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członków Towarzystwa, które uchwaliło statut, program działania i wybrało władze (prezes : Roman Kaleta, sekretarz: dr Dobrosława Platt, skarbnik: Krzysztof Gluziński).

14 grudnia 1989 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się drugie walne zgromadzenie TPO. Poświęcone było m. in. pamięci zmarłego pierwszego prezesa TPO prof. Romana Kalety i wyborowi nowego prezesa.

 

Sprawy lokalowe

Zakończono remont dachu budynku głównego oraz przeprowadzono remont drugiej kondygnacji Magazynu Głównego.

Fundacja Kultury Polskiej zajęła się całością spraw związanych z remontem dachu kościoła Jezuitów we Lwowie, gdzie przechowywane są zbiory Ossolineum – nieszczelny strop powodował niszczenie czasopism i książek. Decyzję o remoncie podjął minister kultury i sztuki prof. Aleksander Krawczuk.

 

Sprawy kadrowe

16 lipca 1989 r. zmarł w wieku 65 lat prezes Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum prof. dr Roman Kaleta (ur. 9 II 1924 w Bieczu woj. małopolskie), historyk literatury polskiej, członek rad naukowych Instytutu Badań Literackich PAN i Biblioteki Ossolineum, kierownik Pracowni Oświecenia w Instytucie Badań Literackich PAN, autor wielu cennych publikacji naukowych i popularnonaukowych w Wydawnictwie Ossolineum. Pożegnanie zmarłego odbyło się 20 lipca w Auli Biblioteki Ossolineum.

 

1990 r.

W 1990 roku nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki:

Od 01.04.1990 r. dyrektorem Biblioteki ZNiO został dr Adolf Juzwenko.

Od 15.04.1990 r.  wicedyrektorem Biblioteki ZNiO została dr Dobrosława Platt.

Od dnia 22.10.1990 r. zastępcą dyrektora ds. administracyjnych została mgr inż. Zofia Sokalska.

 

Wybór  dyrektora ZNiO

22 stycznia odbyły się wybory do Rady Naukowej Biblioteki ZNiO na kadencję 1990-1992 ( wybrano 16 członków). Dnia 15 lutego na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Naukowej zdecydowano o sposobie wyboru dyrektora ZNiO- wszyscy zebrani opowiedzieli się przeciwko konkursowi, przyjęto wariant wyboru dyrektora przez Radę Naukową.

Wyboru dokonano 2 marca  – do Komisji Wyborczej wpłynął tylko jeden wniosek: Komisja Zakładowa NZSS „Solidarność” i wszyscy członkowie „Solidarności” przy Bibliotece ZNiO zarekomendowali dr Adolfa Juzwenkę i tę kandydaturę rozpatrywano, a następnie poddano głosowaniu. W głosowaniu tajnym dr A. Juzwenko uzyskał poparcie wszystkich członków Rady. Nominację wręczono dr A. Juzwence 12 maja.

 

W 1990 r. został opracowany „Raport o stanie Biblioteki ZNiO w kwietniu 1990 r.” (Ze Skarbca Kultury  z. 51). Z raportu wyłonił się program działania Biblioteki na rok 1991 i lata następne. Dotyczył on przede wszystkim:

 • konieczności uregulowania statusu prawnego Biblioteki; starania Biblioteki o restytucję fundacji,
 • kwestii powojennego rozdarcia ossolińskiej kolekcji pomiędzy Lwowem a Wrocławiem,
 • uporządkowania struktury organizacyjnej Biblioteki; opracowania planu remontów pomieszczeń bibliotecznych oraz zdobyciem dodatkowej powierzchni magazynowej.

W 1990 r. zorganizowano następujące wystawy:

„Ossolineum – spuścizna narodowa rozdarta…” – wystawa była czynna od 28 V do 25 VI. W 33 gablotach, obok informacji dotyczących dziejów poszczególnych zbiorów, ich stanu liczbowego w okresie lwowskim i wrocławskim, znalazły się wybrane rękopisy, druki i muzealia stanowiące zdekompletowane części zwartych niegdyś zespołów. Na ceglastych kartkach znalazły się opisy tego, co zostało we Lwowie, na białych – tego, co znalazło się po wojnie we Wrocławiu.

„Kwiaty. Natura-ornament-metafora” – wystawa otwarta 28 VI.

„Pod Twą obronę… Z działalności patriotyczno-religijnej wrocławskich kościołów w latach 1982-1989” – wystawa czynna w dniach 22 X – 21 XI. Ekspozycji towarzyszył informator: „Pod Twą obronę…” : z działalności patriotyczno-religijnej wrocławskich kościołów w latach 1982-1989 : wystawa ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu, 22 października – 11 listopada 1990 roku / red. Jolanta Krzywka, Łukasz Krzywka, Wrocław : Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1990

„Rok 1920” – wystawa otwarta w Arsenale 20 VIII. Eksponaty pochodziły ze zbiorów rękopisów, numizmatów oraz z prywatnych zbiorów dyrektora A. Juzwenki.

„Fredrowie – Szembekowie” – wystawa przygotowana czynna była w holu Biblioteki w lutym i marcu.

 

W 1990 r. rozpoczął się cykl spotkań ze środowiskami twórczymi Wrocławia przygotowany przez Dział Informacji Naukowej:

 1. spotkanie z twórcami Pomarańczowej Alternatywy (18 października)
 2. spotkanie z reżyserem Marią Zmarz-Koczanowicz i projekcja jej filmów: „Major” i „Dzieci stanu wojennego” (13 grudnia)

 

Goście

Dnia 25 maja gościem Biblioteki był Premier Rządu RP Tadeusz Mazowiecki, zaś  29 sierpnia Dział Rękopisów odwiedził Jan Nowak-Jeziorański.

 

Nagrody

Roman Aftanazy

18 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków, wręczono nagrody zwycięzcom konkursu na prace naukowe i popularyzatorskie z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa. Główną nagrodę z rąk minister kultury Izabeli Cywińskiej  odebrał Roman Aftanazy, emerytowany pracownik Ossolineum, za publikację  „Materiały do dziejów rezydencji”. W 11 tomach (22 woluminy, połowa zawiera fotografie) opisał on dzieje dworów i pałaców na dawnych polskich kresach wschodnich. Materiały te zbierał blisko 60 lat, korzystał także z informacji osób zamieszkujących ongiś te ziemie. Publikację dzieła przygotował Instytut Sztuki PAN przy finansowym wsparciu Jana Ciechanowskiego z Londynu.

 

Zbiory

W dniu 7 września dyrekcja Biblioteki ZNiO powołała Komisję ds. Dubletów i Druków Zbędnych (Dn 1447/024/90) w składzie: dr W. Tyszkowski, K. Gluziński, H. Kosiński, R. Nowakowski, Cz. Kowalczyk. Prace komisji były głównie skoncentrowane na zbiorze druków i czasopism przechowywanych od 1984 r. w podkościelnej piwnicy w Oleśnicy Małej. Komisja sporządziła protokół z wizji lokalnej. Proponowano m.in. zaangażowanie eksperta, który zbada i opisze rodzaj oraz stężenie mikroflory pokrywającej zbiory. Zakażenie zbiorów grzybami i drożdżakami okazało się bardzo silne.

Od dnia 15 maja rozpoczęto przygotowania do przeprowadzki zbiorów Działu Kartograficznego z ul. Rosenbergów; zostały one ponownie umieszczone w gmachu głównym przy ul. Szewskiej 37.Przeprowadzka odbyła się w dniach 28-31 czerwca.

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji