Regulamin Czytelni Działu DŻS-ów

Czytelnia Działu DŻS-ów

Czytelnia Działu DŻS-ów

Prawo korzystania

 1. Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego udostępniane są do celów naukowych
 2. Warunkiem korzystania z Czytelni jest imienna karta biblioteczna ZNiO (ewentualnie inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty lub legitymacja studencka)

Udostępnianie

 1. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
 2. Zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu
 3. Do dyspozycji czytelnika znajdują się katalogi działowe (w układzie rzeczowym, chronologicznym, alfabetycznym, kartoteka księgozbioru podręcznego) oraz katalog elektroniczny

Prawa i obowiązki czytelnika

 1. Czytelnik ma obowiązek wpisać się do Księgi Odwiedzin
 2. Z księgozbioru podręcznego działu Czytelnik może skorzystać po uprzedniej zgodzie kierownika (dyżurnego bibliotekarza)
 3. Czytelnik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia druków, w przeciwnym razie sam za nie odpowiada
 4. Sposób rekompensowania uszkodzeń i strat zawinionych przez Czytelnika regulują odrębne przepisy
 5. Czytelnik ma prawo odpłatnie skorzystać z możliwości skopiowania materiałów wyłącznie na użytek własny (usługi Pracowni Reprograficznej ZNiO lub kserokopiarka miejscowa)
 6. Czytelnik ma prawo korzystać z własnego komputera
 7. Kierownik ma prawo odmówić zgody na kopiowanie materiałów (np. ze względu na zły stan zachowania itp.)
 8. Zabronione jest fotografowanie lub filmowanie zbiorów bez zgody Dyrekcji ZNiO
 9. Każda postać kopiowania zbiorów do celów wydawniczych, wystawienniczych lub innych niż w pkt. 5 wymaga każdorazowo zgody Dyrekcji ZNiO

Realizacja zamówień

 1. Zamówienia składane są na rewersach znajdujących się w czytelni
 2. Zamówienie musi być wypełnione czytelnie i dokładnie, w przeciwnym wypadku rewersy nie będą realizowane
 3. Zamówione materiały podaje pracownik, którego obowiązkiem jest ich skontrolowanie zarówno przed jak i po udostępnieniu
 4. Czytelnik ma prawo odłożyć „na półkę” niewykorzystane przez siebie materiały na następne 3 dni
 5. Realizacja zamówień trwa 10-20 minut
 6. Zamówienia złożone po godz. 14 realizowane będą w dniu następnym

Limity zamówień

 1. Jednorazowo wydaje się maksymalnie 20 jednostek (opracowanych w systemie komputerowym i z nową sygnaturą) lub 5 teczek (jednostki z dawną sygnaturą).
 2. W ciągu całego dnia wydaje się maksymalnie 40 jednostek (z nową sygnaturą) lub 10 teczek (z dawną sygnaturą)
 3. Warunkiem otrzymania kolejnych jednostek lub teczek jest zwrot poprzednio zamówionych
 4. W wyjątkowych sytuacjach kierownik lub Dyrekcja ZNiO mogą zezwolić na udostępnienie większej ilości jednostek
 5. Plakaty, afisze lub materiały szczególnie cenne udostępnia się w ściśle uzasadnionych przypadkach

Przepisy końcowe

 1. W czytelni obowiązuje bezwzględna cisza
 2. Niedopuszczalne jest spożywanie posiłków, napojów itp.
 3. Zabrania się robienia notatek na zbiorach oraz używania ich jako podkładek pod zeszyty, notatniki, kartki itp.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze zbiorów, nie objętych niniejszym Regulaminem, należy zwracać się do kierownika Działu lub Dyrekcji ZNiO
 5. Czytelnicy nie stosujący się do niniejszego Regulaminu mogą być pozbawieni prawa korzystania ze zbiorów ZNiO.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji