Regulamin udostępniania zbiorów Działu Kartografii

Pracownia Gabinetu Kartografii

Pracownia Gabinetu Kartografii

Zbiory udostępnia się wyłącznie w czytelni Działu Kartografii, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Prawo do korzystania ze zbiorów kartograficznych mają pracownicy naukowi oraz studenci posiadający pisemną rekomendację z uczelni. Inne osoby powinny uzyskać zezwolenie dyrekcji Zakładu.

Czytelnikowi udostępnia się jednorazowo do pięciu jednostek kartograficznych. Z księgozbioru podręcznego można skorzystać po okazaniu rewersu z Czytelni Głównej lub za zgodą pracownika Działu.

Reprodukowanie map (kserowanie, fotografowanie) odbywa się za pośrednictwem Pracowni Reprograficznej ZNiO i dozwolone jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Ze względu na ochronę zbiorów do reprodukcji nie przekazuje się map i atlasów sprzed XIX w. oraz niektórych jednostek z XIX i XX w. (szczególnie cennych, będących w złym stanie zachowania lub trudnych do zreprodukowania ze względu na duży format).

Zbiory Działu opracowane są w kartkowym katalogu krzyżowym, umożliwiającym odszukanie jednostki kartograficznej na podstawie kilku kryteriów. Należą do nich: nazwa skartowanego obszaru wraz z rodzajem mapy i jej datowaniem, nazwiska twórców mapy (autorów, redaktorów, rysowników, rytowników, wydawców) bądź nazwa wydawnictwa. Wybrane części zbiorów zostały też opisane w katalogach drukowanych.

Katalog on-line Gabinetu Kartografii


Regulamin udostępniania zbiorów Działu Kartografii

  1. Ze zbiorów kartograficznych Ossolineum mogą korzystać pracownicy naukowi szkół wyższych i innych placówek badawczych, doktoranci oraz studenci posiadający pisemną rekomendację z uczelni (podstawa: „Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i kolekcji muzealnych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu”, punkt C.2). O udostępnieniu zbiorów innym osobom decyduje dyrektor lub wicedyrektor ZNiO.
  2. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów jest imienna karta biblioteczna (zob. „Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych… ZNiO we Wrocławiu”, punkt D.1).
  3. Udostępnianie zbiorów kartograficznych odbywa się wyłącznie w czytelni Działu Kartografii, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
  4. Czytelnik może zamówić jednorazowo do pięciu jednostek kartograficznych. Udostępnienie potwierdzane jest wpisem do książki odwiedzin w czytelni.
  5. Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się zgodnie z ogólnymi przepisami regulaminowymi biblioteki, dotyczącymi nowych druków XIX-XX w. (zob. „Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych… ZNiO we Wrocławiu” oraz „Regulamin Czytelni Głównej”). Istnieje możliwość udostępnienia książki z Działu Kartografii do Czytelni Głównej na podstawie rewersu, za pośrednictwem pracownika Działu Przechowywania i Udostępniania.
  6. Reprodukowanie map odbywa się na pisemne zamówienie czytelnika i jest wykonywane w Pracowni Reprograficznej ZNiO. Dostępne techniki reprograficzne i ich ceny podaje „Cennik usług reprograficznych wykonanych z materiałów własnych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przez Pracownię Reprograficzną”. Ze względu na ochronę zbiorów zamówieniom na wymienione usługi nie podlegają obiekty w złym stanie zachowania oraz cymelia (dzieła sprzed XIX w. i niektóre szczególnie cenne jednostki z XIX-XX w.). W wyjątkowych wypadkach – o ile dopuszczają to względy konserwatorskie – możliwa jest ich digitalizacja lub mikrofilmowanie.

Wrocław, 11.04.2005 r.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji