Historia zbiorów mikroformowych

Czytelnia Działu Mikroform

Czytelnia Działu Mikroform

Początki zbiorów mikroformowych są ściśle związane z rozpoczętą przez bibliotekę na początku lat 50. ubiegłego stulecia akcją zabezpieczania najcenniejszych zasobów poprzez ich mikrofilmowanie i z utworzeniem własnej pracowni reprograficznej. Najpierw wykonywano tylko kopie negatywowe, które miały stanowić zabezpieczenie na wypadek zniszczenia oryginałów, następnie zaczęto gromadzić również mikrofilmy pozytywowe i kopie diazo, które mogły być udostępniane czytelnikom i wysyłane do innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zbiory są sukcesywnie uzupełniane o mikrofilmy ze zbiorów innych bibliotek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych np. niektóre dokumenty i listy dotyczące Józefa Maksymiliana hrabiego Ossolińskiego pochodzą z Austriackiej Biblioteki Narodowej i Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu. Posiadamy również w zbiorach mikrofisze wydanego w Monachium Polskiego Archiwum Biograficznego z biogramami znanych i mniej znanych osobistości historycznych od XVIII do połowy XX wieku.

W ostatnich latach rozpoczęto także gromadzenie kopii cyfrowych zbiorów. W formie elektronicznej udostępniane są m.in. rękopis Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Biblia – Testamentum Vetus et Novum, Antverpia 1572, Polska Bibliografia Literacka za rok 1989.

Płyta ze zdigitalizowanym rękopisem lwowskim

Płyta ze zdigitalizowanym rękopisem lwowskim

W 2003 r. rozpoczęto cyfryzację dawnych zbiorów ossolińskich, które znajdują się we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka. Dotacja Sejmu RP, przyznana ZNiO w 2004 roku, pozwoliła na realizację szeroko zakrojonego projektu digitalizacji rękopisów ossolińskich, których część pozostała we Lwowie, część natomiast przewieziono w latach 1946-1947 do Wrocławia.

Najpierw utworzono kopie cyfrowe rękopisów i autografów zinwentaryzowanych Biblioteki Zakładu Narodowego, następnie skopiowano archiwum Zakładu i archiwum Wydawnictwa ZNiO.  Sukcesywnie skanowane są archiwa czołowych polskich rodzin magnackich i szlacheckich. Dzięki zapisowi cyfrowemu ossolińskie zbiory rękopiśmienne zostaną scalone. Od końca roku 2012 projektem objęte zostały również czasopisma. Z tych pozostałych we Lwowie wytypowano do cyfryzacji przede wszystkim tytuły całkowicie niedostępne w zbiorach krajowych, zachowane częściowo czy też będące w rozproszeniu. Dodatkowe informacje oraz pełne wersje zdigitalizowanych rękopisów i czasopism można znaleźć w katalogu pod adresem http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/.

Wersje cyfrowe czasopism lwowskich zdigitalizowanych w ramach tego projektu dostępne będą również na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej w zakładce Zakład Narodowy im. Ossolińskich/Czasopisma lwowskie.

Równolegle prowadzone jest skanowanie i mikrofilmowanie zbiorów wrocławskich. Dzięki realizowanemu przez Bibliotekę w latach 2007-2009 projektowi pn. „Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki ZNiO we Wrocławiu” dofinansowanemu ze środków Mechanizmu Gospodarczego EOG zbiory powiększyły się o 1.500 tys. skanów i klatek mikrofilmowych najcenniejszych ossolińskich starych druków. Informację o zakresie zdigitalizowanego zasobu uzyskać można pod adresem http://bazy.oss.wroc.pl/pn/. Cyfrowe kopie tych druków w formacie DjVu stopniowo włączane są również do zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zdigitalizowany album fotografii z archiwum rodziny Władysława Mickiewicza

Zdigitalizowany album fotografii z archiwum rodziny Władysława Mickiewicza

Drugim projektem digitalizacyjnym, przeprowadzonym tym razem przy wsparciu funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, był „System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego”. Program realizowano w latach 2010-2012 i obejmował on utworzenie kopii cyfrowych najcenniejszych ossolińskich starych druków, rękopisów oraz cymeliów i ich publikację w DBC. Wszystkie zdigitalizowane w ramach tego działania publikacje dostępne są na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

Literatura dotycząca zbiorów mikroformowych

Z. Polakiewicz, Profil gromadzenia zbiorów mikroformowych [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo ZNiO” 2011 z. 22, s. 275

M. Huczek, V. Szymczyk: Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, red. M. Dworsatschek, Wrocław 2018, s. 309-343

 


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji