Dział Rękopisów

Adam Mickiewicz: "Pan Tadeusz". Rękopis poematu wraz z ozdobną szkatułą. 1832-1834 r.

Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz”. Rękopis poematu wraz z ozdobną szkatułą. 1832-1834 r.

ul. Szewska 37,
50-139 Wrocław
Telefony:
(71) 335 64 51
(71) 335 64 52
(71) 335 64 99


Godziny otwarcia Czytelni Rękopisów:
poniedziałek – piątek: 9.00-17.45
Opis zawartości i zasady korzystania z katalogów rękopisów

Katalog rękopisów zinwentaryzowanych

1. Zawartość
Katalog obejmuje rękopisy zinwentaryzowane (tj. ujęte w drukowanych katalogach i inwentarzach) Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, łącznie ze zbiorem Biblioteki Pawlikowskich. Ponieważ z rękopisów zinwentaryzowanych przed 1945 r. we Lwowie (sygn. 1-8091 oraz zbiór Biblioteki Pawlikowskich) we Wrocławiu znalazło się tylko ok. 73%, w ich obrębie występują luki sygnaturowe.

2. Schemat opisu katalogowego
Opis zawiera następujące elementy: 1. sygnaturę rękopisu (w wypadku rękopisów ze zbioru Pawlikowskich poprzedzona jest ona skrótem Pawl.); 2. autora i tytuł rękopisu (w wypadku gdy tytuł wzięty jest z rękopisu, umieszczony jest on w cudzysłowie); 3. zaznaczony kursywą podstawowy opis zewnętrzny. Ten ostatni tworzą informacje dotyczące języka, w którym napisany jest rękopis (łac.= język łaciński, niem.= język niemiecki, franc.= język francuski, pol. = język polski, ang. = język angielski, rjęz. = różnojęzyczny), czas powstania rękopisu, objętość (w kartach lub stronach) oraz adnotację o jego zmikrofilmowaniu (Mf BN w wypadku gdy jest zmikrofilmowany przez Bibliotekę Narodową lub Mf Oss. w wypadku gdy zmikrofilmowany jest przez ZNiO).

3. Zasady wyszukiwania
Rękopisy wyszukiwać można poprzez:
a) Wpisanie sygnatury rękopisu. W tym wypadku można przeglądać wszystkie rękopisy w kolejności sygnatur (sygnaturę zbioru Pawlikowskich należy poprzedzić literą p).
b) Wpisanie autora rękopisu. Ten sposób wyszukiwania dotyczy głównie opracowań, pamiętników i tekstów literackich.
c) Wpisanie hasła rzeczowego. Za hasło rzeczowe przyjęto nazwy osobowe i miejscowe oraz nazwy instytucji, organizacji i stowarzyszeń, występujące w tytule rękopisu.
d) Zaznaczenie tematyki lub rodzaju rękopisu. W pierwszym wypadku klasyfikacją objęto większość rękopisów, z wyjątkiem tych, których określenie tematyki było niemożliwe w sposób jednoznaczny (głównie korespondencja prywatna i rodzinna oraz papiery osobiste i rodzinne). W drugim wypadku klasyfikacją objęto wszystkie rękopisy, wyodrębniając wśród nich dwie duże grupy: rękopisy o charakterze archiwalnym (stanowiące fragmenty archiwów instytucji, urzędów, stowarzyszeń itp.) oraz rękopisy o charakterze bibliotecznym (stanowiące głównie fragmenty spuścizn osobowych).
e) Zaznaczenie czasu powstania rękopisu.

Katalog ma na celu jedynie doraźną orientację w zasobie rękopisów zinwentaryzowanych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i nie zastępuje drukowanych inwentarzy i katalogów.


Katalog rękopisów akcesyjnych

1. Zawartość
Katalog obejmuje rękopisy akcesyjne (tj. nie wprowadzone jeszcze do drukowanych katalogów i inwentarzy) Zakładu Narodowego im. Ossolińskich od 1950 r. poczynając.

2. Schemat opisu katalogowego
Ze względu na stan opracowania rękopisów akcesyjnych, ich opisy katalogowe mają charakter prowizoryczny i zawierają następujące elementy: 1. sygnaturę rękopisu (składa się ona z dwóch części, z których pierwsza oznacza numer porządkowy, a druga rok nabycia rękopisu); 2. autora i tytuł rękopisu; 3. tam gdzie było to możliwe dane dotyczące czasu pochodzenia i objętości rękopisu.

3. Zasady wyszukiwania
Rękopisy wyszukiwać można poprzez:
a) Wpisanie roku lub lat nabycia rękopisu. W tym wypadku można przeglądać całą bazę, wpisując rok lub określony przedział lat (np. 1961-1972).
b) Wpisanie autora rękopisu. Ten sposób wyszukiwania dotyczy głównie opracowań, pamiętników i tekstów literackich.
c) Wpisanie hasła rzeczowego. Za hasło rzeczowe przyjęto nazwy osobowe i miejscowe oraz nazwy instytucji, organizacji i stowarzyszeń, występujące w tytule rękopisu.
d) Zaznaczenie rodzaju rękopisu. Klasyfikacją objęto wszystkie rękopisy, wyodrębniając wśród nich rękopisy o charakterze archiwalnym (stanowiące fragmenty archiwów instytucji, urzędów, stowarzyszeń itp.) oraz rękopisy o charakterze bibliotecznym (stanowiące głównie fragmenty spuścizn osobowych).
d) Zaznaczenie czasu powstania rękopisu.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji