Literatura dotycząca Działu Rękopisów

I. Charakterystyka i omówienie całości zbiorów

A. Fastnacht, M. Matwijów: [Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich], [w:] Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Wyd. 2 poprawione. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej, Warszawa 2003 s. 485-513.

E. Ostromęcka: Profil gromadzenia zbiorów rękopiśmiennych [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo ZNiO” 2011 z. 22, s. 266-267

A. Knychalska-Jaskulska, H. Kulesza, A. Nowak, E. Ostromęcka, K. Rzemieniecki: Dział Rękopisów [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, red. M. Dworsatschek, Wrocław 2018, s. 15-102

II. Katalogi i inwentarze

A. Rękopisy

W. Kętrzyński: Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Nar. im. Ossolińskich, T. 1 Lwów 1881 (sygn. 1-226), T. 2 Lwów 1886 (sygn. 227-561), T. 3 Lwów 1898 (sygn. 562-1504).

M. Gębarowicz: Katalog rękopisów Biblioteki Gwalberta Pawlikowskiego, Lwów 1929 oraz reedycja Wrocław 1949.

S. Inglot: Inwentarz archiwum XX Lubomirskich (linia dąbrowieńska), Warszawa 1937.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu T. 1: Rękopisy 1505-7325. Oprac. zbiorowo pod red. Jadwigi Turskiej, Wrocław 1948; T. 2: Rękopisy 7326-11930. Oprac. zbiorowo pod red. Jadwigi Turskiej, Wrocław 1949; Indeks do inwentarza rękopisów […] (T. 1-2), Wrocław 1962; T. 3: Rękopisy 11981-13000. Oprac. A. Dician i J. Loret-Heintsch pod red. A. Fastnachta, Wrocław 1966; T. 4: Rękopisy 13001-13725 Oprac. A. Dician, L. Górecki, A. Kapłon i in. pod red. A. Fastnachta, Wrocław 1972; T. 5: Rękopisy 13726-14180 Oprac. A. Dician, L. Górecki, A. Kapłon i in. pod red. A. Fastnachta Wrocław 1975; T. 6: Rękopisy 14181-14600 Oprac. Ł. Częścik, L. Górecki, J. Litwinek i in. pod red. A. Fastnachta, Wrocław 1979; T. 7: Rękopisy 14601-15060 Oprac. Ł. Częścik, J. Litwinek, A. Łongiewska i in. pod red. K. Korzon, Wrocław 1983; T. 8: Rękopisy 15061-15320 Oprac. A. Łongiewska, F. Sawicka pod red. K. Korzon, Wrocław 1984; T. 9: Rękopisy 15321-15680 Oprac. Ł. Częścik, E. Galos, L. Górecki i in. pod red. K. Korzon, Wrocław 1984; T. 10: Rękopisy 15681-15960 Oprac. E. Galos, L. Górecki, K. Korzon i in. pod red. K. Korzon, Wrocław 1986; T. 11: Rękopisy 15961-16220 Oprac. E. Galos, K. Korzon, M. Matwijów i in. pod red. K. Korzon, Wrocław 1989; T. 12: Rękopisy 16221-16500 Oprac. E. Galos, K. Korzon, M. Matwijów i in. pod red. D. Platt, Wrocław 1992; T. 13: Rękopisy 16501-16800 Oprac. Ł. Częścik, E. Galos, M. Matwijów i in. pod red. W. Sonnak, Wrocław 1993; T. 14: Rękopisy 16801-17050 Oprac. K. Korzon pod red. W. Sonnak, Wrocław 1995; T. 15: Rękopisy 17051-17260 Oprac. M. Matwijów, E. Ostromęcka, W. Sonnak pod red. W. Sonnak, Wrocław 1997; T. 16: Rękopisy 17261-17708 Oprac. K. Korzon, M. Matwijów, E. Ostromęcka pod red. W. Sonnak Wrocław 1998; T. 17: Rękopisy 17709-17945 Oprac. H. Kulesza, I. Lipiński, M. Matwijów, E. Ostromęcka pod red. W. Sonnak, Wrocław 2000; T. 18: Rękopisy 17946-18299 Oprac. H. Kulesza i E. Ostromęcka pod red. W. Sonnak, Wrocław 2003; T. 19: Rękopisy 18300-18630 Oprac. A. Knychalska i M. Matwijów pod red. W. Sonnak, Wrocław 2008; T. 20: Rękopisy 18631–18996 Oprac. E. Ostromęcka.

Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich, T. 3 Warszawa 1958 s. 11-25, T. 5 cz. 1 Warszawa 1964 s. 199-201, cz. 2 Warszawa 1967 s. 93-94.

B. Olszewicz, Z. Rzepa: Katalog rękopisów geograficznych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Warszawa 1965.

A. Bułówna: Katalog gazet pisanych z XVIII w. w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1969.

Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Oprac. I. Łoś-Stembrowicz, cz. 1, Warszawa 1992. Katalog mikrofilmów [Biblioteki Narodowej w Warszawie] t. 23.

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Cz. 1. Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r. Oprac. M. Matwijów, E. Ostromęcka, Wrocław 2010.

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Część 2. Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Oprac. K. Rzemieniecki, Wrocław 2015

B. Dyplomy i dokumenty

F. Pohorecki: Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1506, Lwów 1937.

A. Fastnacht: Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani. Supplementum I inde ab anno 1279 usque ad annum 1506, Wrocław 1951.

A. Fastnacht: Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Cz. I. Dokumenty z lat 1507-1700, Wrocław 1953; Cz. II. Dokumenty z lat 1701-1939 oraz dodatek: Dokumenty z lat 1282-1909, Wrocław 1969.

I. Lipiński: Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dokumenty z lat 1276-1979, Wrocław 1999.

III. Omówienia większych kolekcji i spuścizn:

J. Turska: Wykaz rękopiśmiennych materiałów heraldyczno-genealogicznych znajdujących się w Bibliotece Ossolineum, „Miesięcznik heraldyczny” 1931 nr 2 s. 41-43.

F. Pohorecki: O średniowiecznych dyplomach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1935.

J. Turska: Archiwum Wodzickich z Kościelnik w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” t. 4: 1953 s. 129-171.

J. Maciszewski, Źródła do rokoszu sandomierskiego w rękopisach Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1955 z. 1(7) s. 107-125.

Z. Staniszewski: Inwentarze biblioteczne wieku XVII i XVIII w rękopisach Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1955 z. 1(7) s. 192-214.

W. Floryan, B. Zakrzewski: Słowacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum, Wrocław 1959.

W. Jabłońska: Inwentarze i katalogi biblioteczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Ze skarbca kultury” 1969 z. 20 s. 73-179.

J. Loret-Heintsch: W. St. Reymont w rękopisach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Ze skarbca kultury” 1970 z. 21 s. 65-81.

L. Górecki: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [Materiały rękopiśmienne dotyczące Wielkopolski] [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego, Warszawa 1972 s. 823-833.

R. Grabałowski: Zbiór pamiętników rękopiśmiennych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Pamiętnikarstwo polskie” 1972 nr 4 s. 101-109.

A. Łongiewska: Archiwum W. Gąsiorowskiego w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1972 z. 23 s. 231-248.

A. Łongiewska: Archiwum M. Morelowskiego w zbiorach Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1974 z. 25 s. 227-252.

W. Sonnak: Materiały historyczno-literackie w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Z. N. im. Ossolińskich, „Biuletyn Polonistyczny” 1975 z. 4 s. 48-52.

W. Suleja: Materiały do dziejów polskiej myśli politycznej w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – przegląd zawartości [w:] Polska myśl polityczna XIX i XX w., T. 1 Polska i jej sąsiedzi, Wrocław 1975 s. 191-223.

J. Litwinek: Sztambuchy literackie XIX w. w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1979 z. 32 s. 45-68.

J. Albin: Autografy A. Mickiewicza w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Ze skarbca kultury” 1981 z. 35 s. 83-98.

W. Leśniak: Autografy A. Fredry, Wrocław 1987.

K. Korzon: Archiwum M. i J. Kuncewiczów w Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1987 z. 44 s. 231-242.

E. Ostromęcka: Archiwum S. Vincenza w Ossolineum, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1992 z. 1 s. 261-264.

M. Pestkowska: Archiwum generała K. Sosnkowskiego we wrocławskim Ossolineum, „Niepodległość” t. 25: 1992 s. 244-258.

Zbiory i prace polonijne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Informator cz. 1. Oprac. J. Albin, Warszawa 1993 [rękopisy s. 78-88].

E. Ostromęcka: Autografy Elizy Orzeszkowej w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1999 z. 10 s. 251-274.

K. Rzemieniecki: Rękopisy ormiańskie w zbiorach Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Cz. 1. Zbiór rękopisów historycznych, „Lehahayer: czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich” 2013 nr 2, s. 199-217.

H. Kulesza: Spuścizna S. B. Lindego w zbiorach Ossolineum – stan badań [w:] Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci, Warszawa 2015, s. 219-234

H. Kulesza: Witkacy w Ossolińskich rękopisach [w:] W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016. Pod red. T. Sokół. Wrocław 2016, s.

H. Kulesza: Spuścizny dolnośląskich pisarzy w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Dolny Śląsk” nr 20 2017, s. 167-176

Nowe nabytki rękopiśmienne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich omówione są przez A. Dician [za l. 1949-1967], L. Góreckiego [za l. 1968-1971], W. Sonnak [za l. 1972-1988] i H. Kuleszę [za l. 1989-1998] w: „Ze skarbca kultury ” 1951-1990 z. 1, 2, 4, 5, 7, 9-11, 13-15, 21, 24-29, 31, 34, 38, 39, 44, 45, 47, 50 oraz w „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1995-2000 nr 6, 11.

Inne:

Juliusz Słowacki: Album rysunkowe z podróży na Wschód. Wstęp i komentarz Ewa Grzęda, Wrocław 2009.

Niezatarty ślad. Jerzy Grotowski w Ossolineum. Oprac. E. Ostromęcka, H. Kulesza, Wrocław 2010.

J. Nowak-Jeziorański, M. Winowska. Korespondencja 1955-1989. Oprac. i wstępem opatrzył A. Nowak. Wrocław 2016

Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej. Wstęp M. Jonca, komentarz botaniczny Z. Mirek, Wrocław 2018   [Reprodukcja albumu ze zbiorów Działu Rękopisów]

IV. Katalogi i informatory wystaw z udziałem rękopisów ossolińskich (wybór):

Literatura polska w autografach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Katalog [wystawy]. Oprac. T. Mikulski, Wrocław 1947.

Literatura polska w autografach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1918-1970. Katalog wystawy z okazji 25 letniej działalności  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1946-1971. Oprac. F. Sawicka przy współudziale J. Litwinka, Wrocław 1971.

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939). Katalog z wystawy […]. Oprac. J. Degler, F. Sawicka, Wrocław 1973.

Aleksander Fredro (1793-1876). Informator wystawy upamiętniającej setną rocznicę śmierci pisarza. Oprac. F. Sawicka, Wrocław 1976.

Skarby kultury narodowej: ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Jagiellońskiej i Ossolineum. Red. T. Rabek, Wrocław 1978.

Literatura polska w autografach od średniowiecza do romantyzmu ze zbiorów bibliotek Narodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum. Katalog wystawy, Warszawa 1981.

Emblematy w ossolińskich zbiorach druków i rękopisów XVI-XVIII w. Katalog wystawy. Oprac. D. Platt, Wrocław 1995.

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Pokaz autografu dzieła ze zbiorów Ossolineum w dwusetną rocznicę urodzin poety. Zamek Królewski na Wawelu 18-29 listopada 1998. Tekst kat. J. T. Petrus [i in.], Kraków 1998.

Testament mój… Juliusz Słowacki w zbiorach Ossolineum. Katalog wystawy listopad-grudzień 1999, Wrocław 1999.

Reymontowskie pory roku. Władysław Stanisław Reymont w zbiorach Ossolineum. Katalog wystawy październik-grudzień 2000. Oprac. E. Ostromęcka, H. Kulesza, Wrocław 2000.

Tarnów – siedzibą władz Ukraińskiej Republiki Ludowej. Prezentacja archiwaliów ukraińskich ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Tarnów 2003.

Marsz, marsz Dąbrowski… W 250. rocznicę urodzin Jana Henryka Dąbrowskiego. [Katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Poznaniu, 5 listopada 2005-22 stycznia 2006. Red. T. Jeziorowski, Poznań 2006.

Autografy mistrzów pióra. Oprac. informatora E. Ostromęcka, H. Kulesza, Wrocław 2007.

Rękopisy Wojciecha Kętrzyńskiego ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Oprac. merytoryczne wystawy J. Humieńczuk [i in.], Kętrzyn 2008.

Ex collectione Dzikoviana. Zbiory hrabiów Tarnowskich z Dzikowa. Katalog wystawy, Biblioteka Narodowa 17 sierpnia – 12 października 2008. Oprac. J. Paulinek, Warszawa 2008.

Wszystkie Modlitwy Rzeczypospolitej. Katalog wystawy 3 lipca – 30 sierpnia 2009. Oprac. D. Sidorowicz, Wrocław 2009.

Skarby historii Polski – Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia.  Katalog wystawy. Oprac. M. Orzeł, Wrocław 2009.

„Żem był jak pielgrzym…” – Juliusz Słowacki (1809-1849). Oprac. folderu M. Mikuła, M. Orzeł, Wrocław 2009.

Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca – 30 września 2010, Zamek Królewski na Wawelu […]. T. II. Noty katalogowe. Red. nauk. D. Nowacki, Kraków 2010.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji