Charakterystyka zbioru starych druków ZNiO

Przykłady obiektów ze zbiorów Działu Starych Druków

Inkunabuły ossolińskie stanowią niewielką część kolekcji. Nie sposób wyodrębnić spośród nich większej grupy proweniencyjnej czy tematycznej.

Turrecremata Ioannes de, Expositio super toto psalterio. Kraków [K.Straube, ok.1475]

Turrecremata Ioannes de, Expositio super toto psalterio. Kraków K.Straube, ok.1475

Z poloników posiadamy trzy druki pierwszego krakowskiego drukarza Kaspra Straubego, między innymi Wprowadzenie do psałterza Jana z Turrecrematy z 1475 r. Jest to jedyna publikacja Straubego zawierająca w kolofonie informację o miejscu wydania. Dodatkowo nasz egzemplarz posiada specyficzny defekt – jedna ze stron jest niezadrukowana. Na uwagę zasługuje także wydobyty z oprawy fragment starocerkiewnego tekstu wielkanocnego Triod kwietnaja, który wyszedł spod prasy Szwajpolta Fiola w Krakowie w 1491 r. Pochwalić się możemy najstarszym wrocławskim drukiem Kaspra Elyana z 1475 r. Jest to Rozprawa o sakramentach Mikołaja z Błonia, który był kapelanem biskupa poznańskiego. Posiadamy także gdańskie wytwory Konrada Baumgartena. Przechowujemy książki z biblioteki króla Zygmunta Augusta, biskupa Erazma Ciołka, prymasa Jana Łaskiego.

Wśród druków obcych znajdziemy cenne dzieła: Kosmografię Ptolemeusza wydaną w 1482 r. w Ulm, Kronikę świata Hartmanna Schedla, z drzeworytami Krakowa i Wrocławia, wydrukowaną w Norymberdze przez Antoniego Kobergera w 1493 r. Zgromadziliśmy wiele druków rzadkich np. ilustrowany zielnik wydany w Paryżu w 1498 r., fragment wydrukowanego w Brnie almanachu na 1488 r. oraz florencką edycję słynnej Boskiej komedii Dantego z 1481 r., jedno z pierwszych dzieł ilustrowanych miedziorytami i tłoczonych humanistyczną antykwą.

 Kochanowski Jan, Pieśni. Kraków, Druk Łazarzowa, 1586

Kochanowski Jan, Pieśni. Kraków, Druk Łazarzowa, 1586

Druki szesnastowieczne stanowią najcenniejszą część kolekcji. Zbiór obejmuje ponad 70% prac warsztatów krajowych, czyli większość drukowanego dorobku piśmienniczego Odrodzenia i Reformacji. Najpełniej reprezentowane są dzieła przodujących w tym czasie drukarń krakowskich. Prócz twórczości pisarzy polsko-łacińskich, dużą grupę stanowi literatura grecka i rzymska w przekładach i językach oryginalnych oraz literatura publicystyczna. Zgromadziliśmy pierwodruki słynnych polskich pisarzy epoki – Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szymona Szymonowica, Kallimacha i innych. Unikatem są dziś przechowywane w Ossolineum Pieśni Jana Kochanowskiego, które wyszły spod prasy Drukarni Łazarzowej w 1586 r. Do najpiękniejszych dzieł należy odręcznie iluminowany Mszał krakowski tłoczony dwubarwnie u słynnego wydawcy Jana Hallera w 1515 r. Zdobiona karta tytułowa, złocone inicjały, tekst obramowany floraturą z motywami polnych kwiatów i polskich ptaków powodują, że swym charakterem bardzo przypomina rękopis. Rzadkością jest modlitewnik z 1587 r. Modlitwy nabożne wszem białogłowom należące wydany w Krakowie przez Mikołaja Szarffenbergera. Dwubarwna karta tytułowa ukazuje typowy dla XVI w. frontispis z elementami architektonicznymi. Wartość niespotykanego druku podnosi piękna oprawa. Na jej efektowny wygląd wpływ ma czerwony aksamit i srebrne, pozłacane okucia z motywami amorków, klamerki oraz medalion z ukrzyżowaniem w zwierciadle. Cenne jest pierwsze norymberskie wydanie dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich z 1543 r. Jako publikacja naukowa wyposażone zostało w wiele tablic i wykresów astronomicznych.

Posiadamy także rzadkie druki innowiercze z Brześcia Litewskiego (Biblia brzeska), Nieświeża (Biblia nieświeska) oraz z działającej do 1638 r. drukarni rakowskiej wydającej m. in. dzieła Socyna.

Z druków obcych na uwagę zasługują prace słynnych europejskich oficyn – włoskich: Manucjuszów i Giuntów, francuskich: Estienne’ów, Gryphiusa i Ascensiusa, niderlandzkich: Plantina. Niepospolite jest dzieło Hannsa Wagnera, drukowane w Monachium w 1568 r., O zaślubinach księżniczki Renaty i księcia Wilhelma. Publikacja zawiera opis ceremonii, listę gości, spis serwowanych potraw, prezentów. Tomik zdobią kolorowane akwarelą drzeworyty. Ilustracje przedstawiają sceny związane z uroczystością, takie jak moment złożenia przysięgi małżeńskiej, odbywające się turnieje i pokazy rycerskie.

Druki siedemnastowieczne liczebnie przewyższają publikacje z poprzedniego stulecia. Jednak wojny nękające Europę spowodowały obniżenie jakości druków. Dodatkowo wiele postępowych dzieł pozostawało w rękopisie za sprawą wydanego w 1603 r. pierwszy raz w Polsce indeksu dzieł zakazanych. Na indeksie znalazły się także już wcześniej opublikowane dzieła, np. innowierców Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Mikołaja Reja.

Heweliusz Jan, Machina coelestis... Gdańsk, drukiem i nakładem autora, 1673-1679

Heweliusz Jan, Machina coelestis… Gdańsk, drukiem i nakładem autora, 1673-1679

W ossolińskich magazynach znajdziemy pierwodruki dzieł Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Stanisława Orzechowskiego, Łukasza Opalińskiego, Jana Długosza oraz wiele typowych dla tego stulecia drobnych druków okolicznościowych: panegiryków, relacji z pola walki, dysput religijnych, pism polemicznych, a także zbiorów kazań i literatury sowizdrzalskiej. Przechowujemy publikacje z niemal wszystkich polskich ośrodków drukarskich, w tym 700 pozycji nienotowanych przez Estreichera. Większość zgromadzonych poloników stanowią druki krakowskie, w tym oficyn Piotrowczyków, Cezarych i Szedla. Na tle epoki wyróżnia się dorobek wydawniczy astronoma Jana Heweliusza, który posiadał własny warsztat drukarski. Duże wrażenie wywołuje dwutomowe dzieło Maszyneria niebieska jego autorstwa, poświęcone obserwacji gwiazd i planet, uzupełnione wieloma miedziorytami przedstawiającymi sprzęt i metody prowadzenia badań nieba.

Najpiękniejsze druki obce to wytwory słynnej holenderskiej oficyny Elzewirów, w tym seria tzw. małych republik. Na cykl składają się tomiki o charakterze encyklopedycznym poświęcone geografii, historii, prawu, sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej różnych państw. Znalazła się tam także książka poświęcona Polsce wyposażona w miedziorytową kartę tytułową z herbami Korony, Litwy, Wazów oraz w wizerunki rycerza i szlachcica polskiego. Najcięższym drukiem w naszej kolekcji jest ważąca 17 kilogramów, bogato ilustrowana miedziorytami Biblia wydana w Amsterdamie w 1643 r. Piękną kartą tytułową ozdobiono dzieło Antonia Bassaniego poświęcone podróży Marii Kazimiery Sobieskiej do Rzymu. Herby Korony, Litwy, Sobieskich i papieża Innocentego XII, któremu dedykowano dzieło, motywy tureckie nawiązujące do zwycięstw Jana III pod Wiedniem wypełniają całą płaszczyznę karty.

Z kolekcji czasopism ogromną wartość ma komplet paryskiej „Gazette de France” z lat 1631-1793.

Krasicki Ignacy, Hymn do miłości ojczyzny. Berdyczów, Druk. Karmelitów Bosych, ok.1774

Krasicki Ignacy, Hymn do miłości ojczyzny. Berdyczów, Druk. Karmelitów Bosych, ok.1774

Zgromadzone druki osiemnastowiczne z doby saskiej to głównie produkcja na użytek szkół, literatura dewocyjna i panegiryczna. Dopiero druga połowa stulecia przyniosła zmiany na rynku książki. Nastąpił rozwój oficyn warszawskich, gdyż wraz z powstaniem instytucji oświeceniowych w stolicy wzrastał popyt na druki. W zbiorach znajdują się przede wszystkim dzieła poetów, uczonych i publicystów epoki, wiele druków politycznych, kalendarze, czasopisma, między innymi słynne „Zabawy przyjemne i pożyteczne” tłoczone przez Michała Grölla. Posiadamy pierwodruki Ignacego Krasickiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Stanisława Staszica oraz Andrzeja Maksymiliana Fredry. W 1763 r. Adam Kazimierz Czartoryski wydał w charakterze ulotki kilka numerów tzw. Monitora – ojca. Pisemko było prekursorem wybitnego periodyku o tej samej nazwie skupiającego literackie znakomitości oświeceniowe. Unikatem w ossolińskiej kolekcji jest Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego wydany w charakterze ulotki w 1774 r., a wydobyty z oprawy innego druku.

Francuskie dzieło Louisa Laguille Przestroga dla cnotliwego młodzieńca przeciwko bezbożności i libertynizmowi dedykowane Stanisławowi Leszczyńskiemu, pochodzi z królewskiego księgozbioru. Na oprawionym w czerwoną skórę tomie wytłoczono w zwierciadle superexlibris z Orłem polskim, Pogonią litewską i herbem Wieniawa Leszczyńskich. Gdański Kancjonał z 1706 r. prezentuje oprawę okuciową wykonaną najprawdopodobniej przez miejscowych złotników. Książkę zdobi kuta w srebrze dekoracja roślinna i klamry.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji