Literatura dotycząca starych druków ZNiO

Publikacje z lat 1953-2019 w porządku chronologicznym (wybór):

K. Heintsch: Fragment druku Świętopełka Fiola w Bibliotece Zakładu im. Ossolińskich, „Ze skarbca kultury” 1953, z. 2(5), s. 78-94.

K. Schuster: Fragment biblioteki Łukasza Opalińskiego w Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1955, z. 1(7), s. 219-245.

K. Zathey: Księgozbiór starych druków Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1957, t. 5, s. 677-682.

H. Oprawko, J. Seifert-Mechowa: Materiały bibliograficzne XVII i XVIII wieku ze zbioru poloników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. „Roczniki Biblioteczne” 1960, s. 521-581, 1965 s.189-233

J.A. Kosiński: Fragment księgozbioru Piotra Kmity w Bibliotece Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1964, z. 16, s. 116-132.

J.A. Kosiński, J. Szczepaniec: Rękopiśmienne dedykacje autorskie XVI-XVIII w. w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1964, z.16, s. 187-213.

J.A. Kosiński: Monumenta Zygmunta Augusta w zbiorach Ossolineum, „Roczniki Biblioteczne” 1967, R. 11, z. 1-2, s. 407-423.

E. Triller: Materiały do bibliografii druków urzędowych XVIII w. w Polsce w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Ze skarbca kultury” 1969, z. 20, s. 211-274.

J. Szczepaniec: Mikołaj Rej na tle epoki i w tradycji – wystawa w Bibliotece Ossolineum z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci Reja, „Ze skarbca kultury” 1970, z. 21, s. 265-280.

B. Górska: Bresslauischer Mercurius auss dem Königreich Pohlen. 1697-1699, „Ze skarbca kultury” 1972, z. 23, s. 253-269.

J. Szczepaniec: Co to jest być prawdziwym patriotą? – jakobińska broszura z 1794 r. Zagadnienia autorstwa i tekstu, „Ze skarbca kultury” 1973, z. 24, s. 25-56.

B. Górska: Stanisława Orzechowskiego „Policyja Królestwa Polskiego” – fragment nieznanego druku z XVI w., „Ze skarbca kultury” 1976, z. 27, s. 5-12.

W. Tyszkowski: Z cenzorskiej działalności Jurysdykcji Marszałkowskiej w Warszawie. Spalenie numeru „Gazette d’ Utrecht” z 21 czerwca 1768 r., „Ze skarbca kultury” 1980, z. 33, s. 95-104.

B. Górska: Nordischer Mercurius (1683-1684) w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1984, z. 40, s. 21-57.

W. Tyszkowski: Walenty Bogusław Szypiński. Wiersz weselny na ślub Filipa Bokija i Zofii Zawadzkiej ( r. 1645), „Genealogia” t. 2, s. 87-103,

W. Tyszkowski: [Anonima] Oda na dzień weselny Feliksa Olędzkiego i Róży Węgleńskiej (r. 1775), „Genealogia” 1996, t. 7, s. 115-118.

M. Góralska: Fragment księgozbioru Michała Hieronima Juszyńskiego w Bibliotece Ossolineum, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 1994, z. 5, s. 161-180.

E. Piasecka-Szczerbińska: Bibliotheca Brodzkiana – zbiory Eugeniusza Brodzkiego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Wrocław 1996.

J. Długosz: Ossoliński zbiór rękopiśmiennych dedykacji autorskich i proweniencyjnych, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 1999, z. 10, s. 243-250.

W. Tyszkowski: Kolekcja poloników XVII w. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – próba charakterystyki, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 1999, z. 10, s. 275-281.

M. Pidłypczak-Majerowicz: Księgozbiory zakonne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 1999, z. 10, s. 281-294.

G. Rolak: Anonima „Pulcheryja” albo Pandora polska” z 1774 r., „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2000, z. 11, s. 137-151.

W. Tyszkowski: Zarys historii Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1918-1998, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2000, z. 11, s. 217-226.

J. Długosz: Nowe możliwości badań proweniencyjnych starych druków, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2001, z. 12, s. 175-183.

W. Tyszkowski: Ryciny Henryka Czecha w zbiorach starych druków Ossolineum, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2001, z. 12, s. 169-174.

W. Tyszkowski: Z problematyki badań proweniencyjnych. Fragment Biblioteki ks. Lubomirskich w Przeworsku w zbiorach starych druków Ossolineum. Komunikat, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2001, z. 12, s. 185-187.

J. Długosz: Dedykacje autorskie na książkach ofiarowanych Władysławowi Dominikowi Ostrogskiemu-Zasławskiemu (1616-1656), „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2002, z. 13, s. 7-11.

G. Rolak: Fragment księgozbioru Józefiny z Mniszchów Potockiej w zbiorach Działu Starych druków ZNiO, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2002, z. 13, s. 137-176.

W. Tyszkowski: Produkcja drukarni Jana Filipowicza we Lwowie, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2002, z. 13, s. 13-37.

W. Tyszkowski: Na tropach nieznanej drukarni w Zamościu, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2003, z. 14, s. 109-118.

G. Rolak: W kręgu Potockich z Tulczyna. Fragment kolekcji Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2004, z. 15, s. 157-181.

G. Rolak: Dzieło Komisji przez delegację Rzeczypospolitej wyznaczonej do poznania pretensji Zakonu Maltańskiego. Na podstawie druku z 1774 r. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2005, z. 16, s. 115-137.

D. Sidorowicz: Spod wrocławskich pras. Nowe nabytki Działu Starych Druków ZNiO. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2006, z. 17, s. 145-154.

G. Rolak: Z Afryki do Polski. Dar Eustachego Sapiehy dla Ossolineum. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2006, z. 17, s. 155-175.

D. Sidorowicz: Gromadzenie i opracowanie starych druków w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Historia, współczesność, perspektywy, [w:] L’vivska nacional’na naukova biblioteka Ukraïni imieni V. Stefanika, istorija i sučasnist. L’viv 2010.

D. Sidorowicz, M. Grocholska:  Konserwacja i digitalizacja zbiorów biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, [w:] Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach, pod red. A. Czajki, R. Lisa, Cieszyn 2010 [e-book].

D. Sidorowicz:  Digitalizacja starych druków biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, [w:] Wykorzystanie funduszy europejskich w bibliotece Ossolineum i Książnicy Cieszyńskiej, pod red. B. Bednarskiej-Michalskiej, Wrocław – Toruń 2010 [publikacja zwarta EBiB].

D. Sidorowicz-Mulak: Ossolińskie stare druki w Sieci. Opracowanie i udostępnianie, [w:] Dobra kultury w Sieci, pod red. E. Herden, A. Seidel-Grzesińskiej, K. Stanickiej-Brzezickiej. Wrocław 2012.

D. Sidorowicz-Mulak: Profil gromadzenia starych druków [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2011, z. 22, s. 267-269.

A. Franczyk-Cegła: Fragmenty księgozbioru klasztoru karmelitów w Sąsiadowicach w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Hereditas Monasteriorum” 2015, t. 6 , s. 117-156.

D. Sidorowicz-Mulak, Z królewskich księgozbiorów XVII-XVIII wieku. Oprawy z superekslibrisami polskich królów i królowych ze zbiorów Ossolineum [w:] Tegumentologia polska dzisiaj, pod red. Arkadiusza Wagnera. Toruń 2015, s.299-324.

D. Sidorowicz-Mulak, A.Wagner, Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta. „Roczniki  Biblioteczne” 2015, s. 3-24.

A. Franczyk-Cegła: Podróże i odkrycia geograficzne na kartach osiemnastowiecznych starych druków [w:] W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016, pod red. T. Sokół. Wrocław 2016, s. 15-38.

D. Sidorowicz-Mulak, Królewskie księgi w Ossolineum i ich proweniencje. O kilkunastu woluminach z biblioteki Zygmunta Augusta  [w:] W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016, pod red. T. Sokół. Wrocław 2016, s. 151-172.

A. Franczyk-Cegła: Francuskie cymelia w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2016, z. 26/27, s. 9-45.

A. Franczyk-Cegła: Pinocciana w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, s. 59-78.

I. Kachur: Inkunabuły z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2017, z. 28, s. 41-52.

A. Franczyk-Cegła: Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2017, z. 28, s. 145-158.

A. Franczyk-Cegła: Книгозбірня оо. кармелітів з Сусідовичів у зібраннях Львівської Національної Наукової Бібліотеки України ім. В. Стефаника і Національного Закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві. „Записки Львівської Національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника” 2017, t. 9 (25), s. 24-57.

D. Sidorowicz-Mulak: Oprawy Mistrza Drobnych Tłoków dla klasztorów bernardyńskich z terenów południowo-wschodniej Polski w zbiorach Ossolineum. „Introligatorzy i ich klienci”, red. A. Wagner. Toruń 2017, s. 49-71.

D. Sidorowicz-Mulak: „Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum” – projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2014-2018. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2017, z. 28, s. 119-126.

G. Joachimiak: Proweniencja starodruku „Modlitwy powszedniej do Troycy Świętej” ze zbiorów wrocławskiego Ossolineum w kontekście dawnego „Kancjonału Ossolińskich”. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2017, z. 28, s. 159-172.

M. Muraszko: Oprawy książkowe Piotra Kmity ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2017, z. 28, s. 173-182.

F. Rozen: Problem drukarza książki „O jednej osobie Stanisława Grodzickiego. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2017, z. 28, s. 183-195.

A. Franczyk-Cegła: Inkunabuły i szesnastowieczne polonika z kolekcji Ossolineum. „Spotkania z Zabytkami” 2017, nr 9-10, s. 49-52

A. Franczyk-Cegła: Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego. „Galicja. Studia i materiały” 2017, nr 3, s. 121-146.

D. Sidorowicz-Mulak: Dział Starych Druków ZNiO i jego kolekcja, [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, red. M. Dworsatschek. Wrocław 2018, s. 103-147.

D. Sidorowicz-Mulak: Księgozbiór Magdaleny Morskiej (1762-1847) w Bibliotece Ossolineum. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. 12, s. 123-149.

D. Sidorowicz-Mulak: Księgozbiór Piotra Krausneckera (1763?-1842) w Bibliotece Ossolineum. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2018, nr 81, s. 68-84.

B. Bednarek: W świecie drukowanych poloników szesnastowiecznych Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2018, z. 29, s. 91-128.

M. Minkowska: Nowe i nowo odkryte inkunabuły w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2018, z. 29, s. 183-201.

M. Pidłypczak-Majerowicz: Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolineum. Wrocław 2019.

A. Franczyk-Cegła: Konsekwencje udostępniania cymeliów w pierwszej ossolińskiej czytelni we Lwowie. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2019, z. 30, s. 59-125.

A. Franczyk-Cegła: Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem… „Forum Akademickie” 2019, nr 2, s. 61–63.

D. Sidorowicz-Mulak: Woluminy z lwowskiej oficyny Michała Śloski (?-1667) w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu [w:] Widawniczij ruch w Ukraini: seredowiszcza, artefakty, red. L. Golowata. Lwów 2019, s. 18–21.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji