Literatura dotycząca starych druków ZNiO

Publikacje z lat 1953-2018

w porządku chronologicznym

K. Heintsch: Fragment druku Świętopełka Fiola w Bibliotece Zakładu im. Ossolińskich, „Ze skarbca kultury” 1953 z. 2(5) s. 78-94.

K. Schuster: Fragment biblioteki Łukasza Opalińskiego w Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1955 z. 1(7) s. 219-245.

K. Zathey: Księgozbiór starych druków Biblioteki Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1957 t. 5 s. 677-682.

H. Oprawko, J. Seifert-Mechowa: Materiały bibliograficzne XVII i XVIII wieku ze zbioru poloników Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. „Roczniki Biblioteczne” 1960 s. 521-581, 1965 s.189-233

J.A. Kosiński: Fragment księgozbioru Piotra Kmity w Bibliotece Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1964 z. 16 s. 116-132.

J.A. Kosiński, J. Szczepaniec: Rękopiśmienne dedykacje autorskie XVI-XVIII w. w zbiorach starych druków Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1964 z.16 s. 187-213.

J.A. Kosiński: Monumenta Zygmunta Augusta w zbiorach Ossolineum, „Roczniki Biblioteczne” 1967 Rok XI z. 1-2 s. 407-423.

E. Triller: Materiały do bibliografii druków urzędowych XVIII w. w Polsce w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Ze skarbca kultury” 1969 z. 20 s. 211-274.

J. Szczepaniec: Mikołaj Rej na tle epoki i w tradycji – wystawa w Bibliotece Ossolineum z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci Reja, „Ze skarbca kultury” 1970 z. 21 s. 265-280.

B. Górska: Bresslauischer Mercurius auss dem Königreich Pohlen. 1697-1699, „Ze skarbca kultury” 1972 z. 23 s. 253-269.

J. Szczepaniec: Co to jest być prawdziwym patriotą? – jakobińska broszura z 1794 r. Zagadnienia autorstwa i tekstu, „Ze skarbca kultury” 1973 z. 24 s. 25-56.

B. Górska: Stanisława Orzechowskiego „Policyja Królestwa Polskiego” – fragment nieznanego druku z XVI w., „Ze skarbca kultury” 1976 z. 27 s. 5-12.

W. Tyszkowski: Z cenzorskiej działalności Jurysdykcji Marszałkowskiej w Warszawie. Spalenie numeru „Gazette d’ Utrecht” z 21 czerwca 1768 r., „Ze skarbca kultury” 1980 z. 33 s. 95-104.

B. Górska: Nordischer Mercurius (1683-1684) w zbiorach Biblioteki Ossolineum, „Ze skarbca kultury” 1984 z. 40, s. 21-57.

W. Tyszkowski: Walenty Bogusław Szypiński. Wiersz weselny na ślub Filipa Bokija i Zofii Zawadzkiej ( r. 1645), „Genealogia” t. 2, s. 87-103

W. Tyszkowski: [Anonima] Oda na dzień weselny Feliksa Olędzkiego i Róży Węgleńskiej (r. 1775), „Genealogia” 1996 t. 7, s. 115-118.

M. Góralska: Fragment księgozbioru Michała Hieronima Juszyńskiego w Bibliotece Ossolineum, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 1994 z. 5, s. 161-180.

E. Piasecka-Szczerbińska: Bibliotheca Brodzkiana – zbiory Eugeniusza Brodzkiego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, Wrocław 1996.

J. Długosz: Ossoliński zbiór rękopiśmiennych dedykacji autorskich i proweniencyjnych, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 1999 z. 10, s. 243-250.

W. Tyszkowski: Kolekcja poloników XVII w. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – próba charakterystyki, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 1999 z. 10, s. 275-281.

M. Pidłypczak-Majerowicz: Księgozbiory zakonne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 1999 z. 10, s. 281-294.

G. Rolak: Anonima „Pulcheryja” albo Pandora polska” z 1774 r., „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2000 z. 11, s. 137-151.

W. Tyszkowski: Zarys historii Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 1918-1998, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2000 z. 11, s. 217-226.

J. Długosz: Nowe możliwości badań proweniencyjnych starych druków, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2001 z. 12, s. 175-183.

W. Tyszkowski: Ryciny Henryka Czecha w zbiorach starych druków Ossolineum, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2001 z. 12, s. 169-174.

W. Tyszkowski: Z problematyki badań proweniencyjnych. Fragment Biblioteki ks. Lubomirskich w Przeworsku w zbiorach starych druków Ossolineum. Komunikat, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2001 z. 12, s. 185-187.

J. Długosz: Dedykacje autorskie na książkach ofiarowanych Władysławowi Dominikowi Ostrogskiemu-Zasławskiemu (1616-1656), „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2002 z. 13 s. 7-11.

G. Rolak: Fragment księgozbioru Józefiny z Mniszchów Potockiej w zbiorach Działu Starych druków ZNiO, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2002 z. 13, s. 137-176.

W. Tyszkowski: Produkcja drukarni Jana Filipowicza we Lwowie, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2002 z. 13, s. 13-37.

W. Tyszkowski: Na tropach nieznanej drukarni w Zamościu, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2003 z. 14, s. 109-118.

G. Rolak: W kręgu Potockich z Tulczyna. Fragment kolekcji Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2004 z. 15 s. 157-181.

G. Rolak: Dzieło Komisji przez delegację Rzeczypospolitej wyznaczonej do poznania pretensji Zakonu Maltańskiego. Na podstawie druku z 1774 r. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2005 z. 16, s. 115-137.

D. Sidorowicz: Spod wrocławskich pras. Nowe nabytki Działu Starych Druków ZNiO. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2006 z. 17, s. 145-154.

G. Rolak: Z Afryki do Polski. Dar Eustachego Sapiehy dla Ossolineum. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2006 z. 17, s. 155-175.

D. Sidorowicz: Gromadzenie i opracowanie starych druków w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Historia, współczesność, perspektywy, [w:] L’vivska nacional’na naukova biblioteka Ukraïni imieni V. Stefanika, istorija i sučasnist. L’viv 2010.

D. Sidorowicz, M. Grocholska:  Konserwacja i digitalizacja zbiorów biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, [w:] Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach, pod red. A. Czajki, R. Lisa, Cieszyn 2010 [e-book].

D. Sidorowicz:  Digitalizacja starych druków biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, [w:] Wykorzystanie funduszy europejskich w bibliotece Ossolineum i Książnicy Cieszyńskiej, pod red. B. Bednarskiej-Michalskiej, Wrocław – Toruń 2010 [publikacja zwarta EBiB].

D. Sidorowicz-Mulak: Profil gromadzenia starych druków, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2011 z. 22, s.

D. Sidorowicz-Mulak: Ossolińskie stare druki w Sieci. Opracowanie i udostępnianie, [w:] Dobra kultury w Sieci, pod red. E. Herden, A. Seidel-Grzesińskiej, K. Stanickiej-Brzezickiej. Wrocław 2012

D. Sidorowicz-Mulak: Profil gromadzenia starych druków [Zakładu Narodowego im. Ossolińskich]. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2011 z. 22, s. 267-269

A. Franczyk-Cegła: Fragmenty księgozbioru klasztoru karmelitów w Sąsiadowicach w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Hereditas Monasteriorum” 2015 t. 6 , s. 117-156

D. Sidorowicz-Mulak, Z królewskich księgozbiorów XVII-XVIII wieku. Oprawy z superekslibrisami polskich królów i królowych ze zbiorów Ossolineum [w:] Tegumentologia polska dzisiaj, pod red. Arkadiusza Wagnera. Toruń 2015, s.299-324

D.Sidorowicz-Mulak, A.Wagner, Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta. „Roczniki  Biblioteczne” 2015, s. 3-24.

A.Franczyk-Cegła: Podróże i odkrycia geograficzne na kartach osiemnastowiecznych starych druków [w:] W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016, pod red. T. Sokół. Wrocław 2016, s. 15-38.

D.Sidorowicz-Mulak, Królewskie księgi w Ossolineum i ich proweniencje. O kilkunastu woluminach z biblioteki Zygmunta Augusta  [w:] W czwartek o szesnastej. Wybrane wykłady ossolińskie z lat 2014-2016, pod red. T. Sokół. Wrocław 2016, s. 151-172.

A.Franczyk-Cegła: Francuskie cymelia w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2016 z. 26/27, s. 9-45.

A.Franczyk-Cegła.: Zarys dziejów klasztoru oo. karmelitów w Sąsiadowicach.  „Nasza Przeszłość” nr 125 (2016), s. 75-126.

A.Franczyk-Cegła: Pinocciana w zbiorach Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016 t. 10, s. 59-78.

A.Franczyk-Cegła: Nieznany prognostyk astrologiczny Jana z Głogowa na 1505 rok, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2017 z. 28, s. 145-158

A.Franczyk-Cegła: Inkunabuły i szesnastowieczne polonika z kolekcji Ossolineum. „Spotkania z Zabytkami” 2017 nr 9-10, s. 49-52

A.Franczyk-Cegła: Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego. „Galicja. Studia i materiały” 2017 nr 3, s. 121-146

D. Sidorowicz-Mulak: Dział Starych Druków ZNiO i jego kolekcja, [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie, red. M. Dworsatschek. Wrocław 2018, s. 103-147

 


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji