Regulamin Czytelni Działu Starych Druków

Czytelnia Działu Starych Druków

Czytelnia Działu Starych Druków

Zbiory udostępniane są wyłącznie w celach naukowych w czytelni Działu Starych Druków od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 na podstawie obowiązującego regulaminu.

Nie udostępnia się oryginałów, jeżeli Biblioteka posiada ich kopie zdigitalizowane (skany lub mikrofilmy). Z kopii można korzystać w Dziale Mikroform.

Istnieje możliwość korzystania ze zbiorów w godz. 15.00 – 17.45 w czytelni Działu Rękopisów, po wcześniejszym ustaleniu i zamówieniu książek w Dziale Starych Druków. W lipcu czytelnia jest zamknięta.


Regulamin Czytelni Działu Starych Druków: (wyciąg)

Udostępnianie:

 1. Oryginały starych druków są udostępniane:
  1. pracownikom naukowym po przedstawieniu ważnego dokumentu potwierdzającego stanowisko;
  2. pracownikom instytucji kulturalno-naukowych po przedłożeniu ważnej delegacji i dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  3. magistrantom i doktorantom po przedstawieniu pisemnej rekomendacji od promotora; pismo polecające powinno zawierać pieczęć instytucji, temat pracy badawczej oraz podpis promotora;
  4. innym osobom w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora Zakładu.
 2. Korzystający ze zbiorów powinni każdorazowo przedłożyć dyżurnemu bibliotekarzowi aktualną kartę biblioteczną oraz przepustkę.
 3. Torby, teczki, plecaki należy zostawić w szatni.
 4. Druki z księgozbioru podręcznego udostępnia się czytelnikom posiadającym ważną kartę biblioteczną.
 5. Jednorazowo można zamówić 5 dzieł, jednak nie więcej niż 5 woluminów.
 6. Udostępnia się tylko jedno dzieło lub jeden wolumin. O możliwości udostępnienia większej ilości dzieł lub woluminów decyduje dyżurny.
 7. Rewersy złożone przed 14.30 są realizowane tego samego dnia.
 8. Nie udostępnia się oryginałów, jeśli Biblioteka posiada ich kopie mikrofilmowe, reprinty lub przedruki wykonane po 1800 r.

Kopiowanie:

 1. Każda z osób uprawnionych do korzystania ze zbiorów może zamówić w Pracowni Reprograficznej mikrofilm, fotokopie, kserokopie z mikrofilmu, płytę CD z potrzebnego dzieła, wg obowiązującego cennika.
 2. Nie wykonuje się kserokopii bezpośrednio ze starych druków i publikacji heraldycznych wydanych przed rokiem 1945. Mikrofilmowanie i fotografowanie starych druków wymaga zgody dyrekcji Zakładu.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji