Zasady korzystania z katalogu graficznego książek

Katalog obejmuje przede wszystkim prace wydane przed rokiem 1999, jednakże pewna część publikacji wydanych w tym okresie została już skatalogowana komputerowo. W przypadku nieodnalezienia poszukiwanej pracy w katalogu graficznym, prosimy szukać jej także w katalogu komputerowym VTLS.

Karty uszeregowano w porządku alfabetycznym według podanych zasad:

1. jeżeli praca posiada autora (jednego, dwóch lub trzech), należy szukać jej pod nazwiskiem autora

2. prace zbiorowe (w opracowaniu…, pod red. …) zostały skatalogowane pod hasłem tytułowym, co oznacza, że w katalogu trzeba szukać tytułu publikacji

3. karty odsyłaczowe umieszczono po kartach głównych

4. w katalogu – poza literą „Ł” – nie uwzględniono polskich znaków diakrytycznych (ś,ź, ć, ń, ę, ą, ó). Oznacza to, że nazwiska „Różewicz” należy szukać pod hasłem „Rozewicz”. Inne przykłady:

Żabczyński Zabczynski
Źródło Zrodło
Święcicki Swiecicki
Łączyński Łaczynsk

5. hasła w alfabecie cyrylickim (np. w języku rosyjskim, ukraińskim, białoruskim itp.) zostały przetransliterowane zgodnie z obowiązującymi normami lub przetranskrybowane. Prosimy sprawdzać w dwóch wersjach. Przykłady:

Puszkin Aleksandr Puškin Aleksandr
Jesienin Siergiej Esenin Sergej
Nabokow Władimir Nabokov Vladimir

Uwaga !

W celu ułatwienia poszukiwań zamieszczono odsyłacze do istniejących w katalogu form zapisu nazwiska.

6. nazwy niemieckie – zasadą jest, że znaki ü, ä, ö rozpisuje się w następujący sposób:

ü   –  ue Günther Guenther
ä   –  ae Universität Universitaet
ö   –  oe Österreich Oesterreich

7. znaki diakrytyczne występujące w innych językach (np. język francuski, języki skandynawskie) nie są uwzględniane

8. nazwiska typu „McCarthy” mają w katalogu postać „M[a]cCarthy”

9. jeżeli tytuł publikacji zaczyna się od liczebnika wyrażonego cyfrą, liczebnik ten zapisujemy słownie w nawiasie kwadratowym. Przykłady:

1. hasło osobowe (nazwisko autora)

Herbert George
66 [sześćdziesiąt sześć] wierszy/ George Herbert

2. hasło tytułowe

[Dwadzieścia pięć]
25 lat Opery Warszawskiej

10. w szeregowaniu alfabetycznym nie uwzględniono rodzajników (a, the, der die, das, le, la, itd.). Przykład:

The United States of America – United States of America

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące przeskanowanego katalogu alfabetycznego oraz katalogu rzeczowego, niedostępnego w Internecie, prosimy kierować na adres: 

informacja@znio.pl

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji