Zasady korzystania ze zbiorów ZNiO

I. Ogólne reguły udostępniania

  1. Zasady wstępne
   1. Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (dalej: ZNiO) służą celom naukowym i edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia akademickiego. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne, z zastrzeżeniem jednorazowej opłaty za kartę biblioteczną.
   2. Zbiory są udostępniane na miejscu w następujących czytelniach:
    1. w budynku przy ul. Szewskiej 37: Czytelnia Główna oraz czytelnie Działu Rękopisów, Działu Starych Druków, Działu Mikroform, Gabinetu Kartografii, Gabinetu Grafiki,
    2. w budynku przy ul. Sołtysowickiej 24: czytelnie Działu Nowych Druków Ciągłych, Działu Dokumentów Życia Społecznego, Gabinetu Władysława i Zofii Bartoszewskich.
   3. Prawo do wypożyczania książek na zewnątrz jest ograniczone do osób uprawnionych zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni Miejscowej.
   4. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów w Czytelni Głównej zostały opisane w niniejszym regulaminie, w przypadku pozostałych czytelń – w regulaminach poszczególnych działów i gabinetów.
   5. Informacje o zawartości zasobów dostępne są w Katalogu Głównym, w działach i gabinetach udostępniających zbiory oraz w katalogach i bazach dostępnych na stronie internetowej ZNiO.
   6. Czytelnik może zamówić kopie zbiorów jako usługę realizowaną przez Pracownię Reprograficzną (zgodnie z cennikiem usług reprograficznych) lub zlecając wykonanie kserokopii w Czytelni Głównej (zob. w dalszej części regulaminu). Zamówienia w wersji papierowej przyjmuje obsługa Czytelni Głównej i Katalogu Głównego, można je złożyć również w Sekretariacie ZNiO. Zamówienia w wersji elektronicznej przesyła się na adres: reprografia@znio.pl
   7. Dopuszcza się samodzielne wykonywanie fotografii ze zbiorów udostępnianych w czytelniach: Głównej oraz Działu Nowych Druków Ciągłych. Fotografowanie własnym aparatem fotograficznym lub innymi urządzeniami mobilnymi (telefony komórkowe, tablety itp.) jest dozwolone wyłącznie bez użycia lampy błyskowej i dźwięku migawki, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru dyżurnemu bibliotekarzowi i pod jego nadzorem. Pracownik ZNiO może nie zezwolić na fotografowanie w przypadku złego stanu zachowania egzemplarza lub niewłaściwego obchodzenia się przez czytelnika ze zbiorami podczas wykonywania zdjęć.
   8. Czytelnik samodzielnie wykonujący kopie lub zamawiający je za pośrednictwem ZNiO odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, szczególnie w zakresie dozwolonego użytku chronionych utworów.
   9. Czytelnia Główna i czytelnie zbiorów specjalnych są monitorowane, zapisy wideo podlegają archiwizacji.
  2. Czas otwarcia
   1. Czytelnia Główna, Katalog Główny i Centrum Rejestracji są czynne:
    1. podczas roku akademickiego (od października do czerwca) – Czytelnia Główna: poniedziałek-piątek w godz. 8:00–20:00, sobota w godz. 9:00–14:00; Katalog Główny: poniedziałek-piątek w godz. 8:00–19:00,
     sobota w godz. 9:00–14:00; Centrum Rejestracji: poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek w godz. 8:00-17:00
     środa w godz. 8:00-20:00
    2. w sierpniu i wrześniu – Czytelnia Główna: poniedziałek i piątek w godz. 10:00–18:00, wtorek-czwartek w godz. 8:00–15:00; Katalog Główny: poniedziałek i piątek w godz. 10:00–18:00, wtorek-czwartek w godz. 8:00–15:00; Centrum Rejestracji: poniedziałek i piątek w godz. 10:00-18:00, wtorek-czwartek w godz. 8:00-15:00
   2. Czas otwarcia pozostałych czytelń określają regulaminy poszczególnych działów i gabinetów.
   3. W lipcu wszystkie czytelnie ZNiO, Katalog Główny i Centrum Rejestracji są nieczynne.
   4. ZNiO zastrzega sobie prawo do odstąpienia od stałych terminów funkcjonowania, informując o tym w ogłoszeniach na dany rok oraz w doraźnych komunikatach.
  3. Karta biblioteczna.
   1. Podstawowym dokumentem wstępu do wszystkich czytelń ZNiO jest imienna elektroniczna karta biblioteczna ze zdjęciem.
   2. Karta jest ważna w danym roku akademickim.
   3. Kartę wystawia pracownik Centrum Rejestracji (Klatka schodowa „C”, parter) na podstawie przedstawionych dokumentów i deklaracji własnoręcznie podpisanej przez czytelnika. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji czytelników. Do wystawienia karty niezbędny jest dowód osobisty i legitymacja (studenci, uczniowie); dowód osobisty (pozostali czytelnicy).
   4. Jednorazowa opłata za wystawienie karty wynosi 10 zł, prolongowanie karty na kolejny rok jest bezpłatne.
   5. Karta jest własnością czytelnika – nie wolno jej odstępować innym osobom, zaś o jej utracie należy bezzwłocznie powiadomić ZNiO. W razie niedopełnienia tego obowiązku za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione odpowiada jej właściciel.
   6. W wyjątkowych przypadkach osobom zamierzającym jednorazowo skorzystać ze zbioru druków zwartych wydaje się jednorazową kartę biblioteczną, uprawniającą wyłącznie do wstępu do Czytelni Głównej. Warunkiem otrzymania karty jednorazowej jest przedłożenie w Centrum Rejestracji lub w Czytelni Głównej dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  4. Katalog Główny
   1. Przed przyjściem do Katalogu Głównego czytelnicy są obowiązani do pozostawienia w szatni wierzchnich okryć i toreb.
   2. Wszelkich informacji związanych z korzystaniem z katalogów oraz baz danych dostępnych na stronie ZNiO udziela dyżurny bibliotekarz.
   3. W pomieszczeniu katalogowym obowiązuje cisza. Zabrania się prowadzenia głośnych rozmów i korzystania z telefonów komórkowych.
   4. Niedozwolone jest spożywanie jedzenia i picia oraz stawianie artykułów spożywczych w pobliżu klawiatur komputerowych.
   5. Terminale komputerowe służą do wyszukiwania informacji katalogowych i bibliograficznych.
   6. Zabronione jest korzystanie ze stron internetowych naruszających normy etyczne i obyczajowe, a także instalowanie na terminalach własnych plików i programów oraz używanie własnych nośników elektronicznych.
   7. W przypadku naruszenia regulaminu czytelnik może zostać wyproszony z pomieszczenia katalogowego.

II. Regulamin Czytelni Głównej.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji