Regulamin rekompensowania utraty druków

– wypożyczonych za pośrednictwem Wypożyczalni Miejscowej ZNiO lub w ramach Wypożyczeń Działowych

I. Stwierdzenie braku

 1. Dzieło wypożyczone przez Wypożyczalnię Miejscową lub w ramach wypożyczeń działowych uznaje się za zagubione, gdy zostaje spełniony jeden z warunków:
  1. Właściciel konta Wypożyczalni Miejscowej lub pracownik ZNiO korzystający z Wypożyczalni Działowej zgłasza zagubienie wypożyczonego dzieła,
  2. Stwierdza się brak dzieła, potwierdzony w magazynie podpisanym przez wypożyczającego odcinkiem rewersu, a na indywidualnym koncie w bazie programu wypożyczalni lub w bazie wypożyczeń działowych – poprawnie wypełnionym rekordem rewersu.
 2. W przypadku opisanym w punkcie B osoba zalegająca ze zwrotem dzieła otrzymuje wysłane w odstępie miesięcznym dwukrotne pisemne wezwanie do jego zwrotu.

II. Protokół zagubienia

 1. Dla książek uznanych za zagubione sporządza się Protokół zagubienia książki, podpisywany przez czytelnika, a ze strony ZNiO przez Wicedyrektora ds. Bibliotecznych i kierowników działów wskazanych w formularzu protokołu.
 2. Protokół wysyła się listem poleconym, przekazuje wewnętrzną pocztą Zakładu za pokwitowaniem odbioru lub wręcza się osobiście za potwierdzeniem odbioru zgłaszającemu zagubienie książki.
 3. Protokół zagubienia książki stanowi podstawę do decyzji o ubytkowaniu dzieła, podejmowaną przez Komisję ds. Ubytków Zbiorów Bibliotecznych ZNiO.

III. Sposób rekompensaty

 1. Czytelnik winien zagubienia dzieła rekompensuje Zakładowi stratę na jeden z wymienionych sposobów:
  1. Zwrot egzemplarza tego samego wydania książki bądź innego wydania, jeśli Zakład nie posiada go w swoich zbiorach,
  2. Przekazanie oprawionej kserokopii zagubionego wydania – po uzyskaniu zgody Komisji Zakupów Zbiorów Bibliotecznych,
  3. Rekompensata finansowa.
 2. Rekompensata za książkę wydaną po 1945 roku wynosi minimum 70 PLN. Jeśli wartość inwentarzowa zagubionego dzieła przekracza 70 PLN, pobiera się rekompensatę równą 110% wartości inwentarzowej.
 3. Rekompensata za książkę wydaną przed 1946 r. wynosi minimum 120 PLN. Jeżeli wartość inwentarzowa lub antykwaryczna zagubionego dzieła jest wyższa od 120 PLN, o wysokości rekompensaty decyduje Komisja Zakupów Zbiorów Bibliotecznych.
 4. Zaspokojenie wierzytelności materialnych lub pieniężnych Zakładu powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie od dnia otrzymania Protokołu zagubienia książki.
 5. Zakład może dochodzić swoich należności z tytułu utraty książek na zasadach przewidzianych w obowiązującym prawie.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz