Regulamin Rekompensowania Utraty Druków

– wypożyczonych za pośrednictwem Wypożyczalni Miejscowej ZNiO lub w ramach Wypożyczeń Działowych

 

I. Stwierdzenie braku

 1. Dzieło wypożyczone przez Wypożyczalnię Miejscową lub w ramach wypożyczeń działowych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (dalej: ZNiO) uznaje się za zagubione, gdy zostaje spełniony jeden z warunków:
  1. Właściciel konta Wypożyczalni Miejscowej lub pracownik ZNiO korzystający z wypożyczeń działowych zgłasza zagubienie wypożyczonego dzieła,
  2. Stwierdza się brak dzieła, potwierdzony w magazynie podpisanym przez wypożyczającego odcinkiem rewersu, a na indywidualnym koncie w bazie programu wypożyczalni lub w bazie wypożyczeń działowych – poprawnie wypełnionym rekordem rewersu.
 2. W przypadku opisanym w punkcie B osoba zalegająca ze zwrotem dzieła otrzymuje wysłane w odstępie miesięcznym dwukrotne pisemne wezwanie do jego zwrotu.

II. Protokół zagubienia

 1. Dla książek uznanych za zagubione sporządza się Protokół zagubienia książki, podpisywany przez czytelnika, a ze strony ZNiO przez Wicedyrektora właściwego do spraw Biblioteki Ossolineum i kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w formularzu protokołu.
 2. Protokół wysyła się listem poleconym, przekazuje wewnętrzną pocztą Zakładu za pokwitowaniem odbioru lub wręcza się osobiście za potwierdzeniem odbioru zgłaszającemu zagubienie książki.
 3. Protokół zagubienia książki stanowi podstawę do decyzji o ubytkowaniu dzieła, podejmowaną przez Komisję ds. Ubytków Zbiorów Bibliotecznych ZNiO.

III. Sposób rekompensaty

 1. Czytelnik winien zagubienia dzieła rekompensuje Zakładowi stratę na jeden z wymienionych sposobów:
  1. Zwrot egzemplarza tego samego wydania książki bądź innego wydania, jeśli Zakład nie posiada go w swoich zbiorach,
  2. Przekazanie oprawionej kserokopii zagubionego wydania – po uzyskaniu zgody Komisji Zakupów Zbiorów Bibliotecznych,
  3. Rekompensata finansowa.
 2. Rekompensata finansowa ma na celu umożliwienie uzupełnienia zbiorów ZNiO o niezwrócone dzieło i odpowiada bieżącej wartości utraconej książki. O wysokości rekompensaty decyduje Komisja Zakupów Zbiorów Bibliotecznych.
 3. Zrekompensowaniu podlegają uszkodzenia książki zawinione przez użytkownika. Wartość rekompensaty ustalana jest zgodnie z zakresem defektów i podlega wycenie przez Komisję Zakupów Zbiorów Bibliotecznych przy udziale Głównego Konserwatora Zbiorów lub wskazanego przez niego pracownika Działu Konserwacji.
 4. Zaspokojenie wierzytelności materialnych lub pieniężnych Zakładu powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie od dnia otrzymania Protokołu zagubienia książki.
 5. Zakład może dochodzić swoich należności z tytułu utraty książek na zasadach przewidzianych w obowiązującym prawie.

 

Regulamin Rekompensowania Utraty Druków obowiązuje od 1 października 2018.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji