Regulamin Wypożyczalni Działowej ZNiO

I. Uprawnienie do wypożyczeń

 1. Prawo do wypożyczania nowych druków zwartych w ramach wypożyczeń działowych mają pracownicy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (dalej: ZNiO) korzystający z książek w celu: opracowywania zbiorów, pracy naukowej, działalności edukacyjnej lub promocyjnej, przygotowania wystaw lub prezentowania zbiorów w innej formie, wykonywania usług reprograficznych i konserwatorsko-introligatorskich, prowadzenia skontrów zbiorów.
 2. Kryteria wymienione w punkcie 1. spełniają komórki organizacyjne ZNiO prowadzące działalność w wymienionym zakresie.

II. Zasady wypożyczania

 1. Dzieła wypożyczone w ramach wypożyczeń działowych służą realizacji prac związanych z zadaniami na określonym stanowisku pracy i nie są przeznaczone do użytku własnego poza ZNiO.
 2. Obowiązuje zasada indywidualnej odpowiedzialności pracownika za wypożyczone dzieło. W razie niewywiązania się pracownika z przestrzegania regulaminu odpowiedzialność ponosi kierownik lub inny bezpośredni przełożony pracownika.
 3. Pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy może korzystać z wypożyczeń działowych na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez przełożonego. Wymóg ten nie obowiązuje, jeśli pracownik posiada umowę zawartą na czas nieokreślony.
 4. Wypożyczenia działowe są limitowane pod względem liczby i okresu wypożyczenia. Stan konta osoby wypożyczającej nie może przekraczać 20 tytułów. Druki wypożycza się na 4 miesiące z prawem do jednorazowej prolongaty na taki sam okres, po uprzednim okazaniu książek.
 5. W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę pracownika zaakceptowaną przez kierownika działu, możliwe jest udzielenie przez Dyrektora lub Wicedyrektora właściwego do spraw Biblioteki Ossolineum zgody na zwiększenie limitu.
 6. Druki są wypożyczane do działów i gabinetów ZNiO na podstawie rewersu elektronicznego.
 7. Czas pracy Wypożyczalni Działowej ZNiO reguluje harmonogram podany na stronie internetowej ZNiO.

III. Kontrola wypożyczeń

 1. Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych prowadzi rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz wystawia na życzenie osób zainteresowanych potwierdzenie zwrotu wypożyczonych dzieł.
 2. Raz w roku (lub częściej na wniosek kierownika komórki organizacyjnej) Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych przedkłada kierownikom poszczególnych komórek listę dzieł niezwróconych przez pracowników.
 3. W przypadku przejścia do pracy w innym dziale lub rozwiązania umowy o pracę z ZNiO pracownik jest zobowiązany do rozliczenia się z książek wypożyczonych w trybie wypożyczeń działowych.
 4. Naruszenie Regulaminu Wypożyczalni Działowej w zakresie czasowych i ilościowych limitów wypożyczeń powoduje blokadę konta do momentu usunięcia nieprawidłowości.
 5. W razie zagubienia lub zniszczenia druku przez pracownika stosowane są zasady zawarte w Regulaminie Rekompensowania Utraty Druków.

 

Regulamin Wypożyczalni Działowej ZNiO obowiązuje od 1 października 2018.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji