Regulamin Wypożyczalni Działowej ZNiO

I. Uprawnienie do wypożyczeń

 1. Prawo do wypożyczania nowych druków zwartych w ramach wypożyczeń działowych mają pracownicy jednostek organizacyjnych ZNiO korzystający z książek w celu: opracowywania zbiorów, pracy naukowej, przygotowania wystaw organizowanych przez Zakład, wykonywania usług reprograficznych.
 2. Kryteria wymienione w punkcie 1. spełniają działy i gabinety: Katalogów, Informacji i Wystaw, Rękopisów, Starych Druków, Mikroform, Dokumentów Życia Społecznego, Grafiki, Numizmatyczno-Sfragistyczny, Kartografii, Gromadzenia Nowych Druków Zwartych, Opracowania Nowych Druków Zwartych, Inwentaryzacji, Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych, Nowych Druków Ciągłych oraz Pracownia Reprograficzna, Specjalista ds. Edukacji i Pełnomocnik ZNiO we Lwowie.

II. Zasady wypożyczania

 1. Dzieła wypożyczone w ramach wypożyczeń działowych nie mogą być wynoszone poza Zakład.
 2. Obowiązuje zasada indywidualnej odpowiedzialności pracownika za wypożyczone dzieło.
 3. Wypożyczenia działowe są limitowane pod względem liczby i okresu wypożyczenia. Stan konta osoby wypożyczającej nie może przekraczać 20 tytułów. Druki wypożycza się na 4 miesiące z prawem do jednorazowej prolongaty na taki sam okres, po uprzednim okazaniu książek.
 4. W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę pracownika zaakceptowaną przez kierownika działu, możliwe jest udzielenie przez Dyrektora lub Wicedyrektora ZNiO zgody na zwiększenie limitu.
 5. Druki są wypożyczane do działów i gabinetów ZNiO na podstawie rewersu elektronicznego.
 6. Czas pracy Wypożyczalni Działowej ZNiO reguluje harmonogram podany na stronie internetowej ZNiO.

III. Kontrola wypożyczeń

 1. Dział Inwentaryzacji, Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych prowadzi rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz wystawia na życzenie osób zainteresowanych potwierdzenie zwrotu wypożyczonych dzieł.
 2. Raz w roku (lub częściej na wniosek kierownika działu/gabinetu/pracowni) Dział Inwentaryzacji, Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych przedkłada kierownikom poszczególnych działów/gabinetów listę dzieł niezwróconych przez pracowników.
 3. W przypadku przejścia do pracy w innym dziale lub rozwiązania umowy o pracę z ZNiO pracownik jest zobowiązany do rozliczenia się z książek wypożyczonych w trybie wypożyczeń działowych.
 4. Naruszenie Regulaminu Wypożyczalni Działowej w zakresie czasowych i ilościowych limitów wypożyczeń powoduje blokadę konta do momentu usunięcia nieprawidłowości.
 5. W razie zagubienia druku przez pracownika stosowane są zasady zawarte w Regulaminie Rekompensowania Utraty Druków.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Gawroński Łukasz