Zeszyt 22 [2011]

W 40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza

 • Dorota Burda-Fischer, Stanisław Vincenz jako mędrzec żydowski
 • Ewa Serafin, „Iść za biegiem słońca”. Koncepcja losu i przeznaczenia w Listach z nieba Stanisława Vincenza
 • Michał Kaczmarek, Stanisław Vincenz o książkach, czytaniu i bibliotece
 • Csaba G. Kiss, W ślady Vincenza na Węgrzech, tłum. Zoltán Gyalókay
 • Olga Ciwkacz, Листування Ростислава Романа Єндика і Станіслава Вінценза – Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. W. Stefanyka

Rozprawy i materiały

 • Iga Sobina, Naśladowanie źródłem tworzenia – o dramatopisarskiej praktyce czerpania z obcych wzorów i repertuarze teatralnym przełomu wieków
 • Paweł Pluta, Ballada gotycka – próba definicji gatunku
 • Marian Ptaszyk, Ostatnie lata życia Samuela Bogumiła Lindego (1831-1847). Próba szkicu do portretu starego człowieka
 • Krzysztof Gluziński, Wytworna paryska edycja Konrada Wallenroda i Grażyny Adama Mickiewicza z 1851 r.
 • Tomasz Suma, „Dlaczego zbieram exlibrisy?” Motywacje i zbiory przedwojennych kolekcjonerów ekslibrisów na przykładzie archiwalnych dokumentów ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Maciej Matwijów, „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” i „Ze skarbca kultury” –  dwa czasopisma Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1948-1991.
 • Listy Franciszka Pika-Mirandoli do Wilhelma Feldmana w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opracował i wstępem opatrzył Grzegorz Brodacki
 • List Jana Nowaka-Jeziorańskiego do hrabiego Edwarda Raczyńskiego w sprawie stosunku Stolicy Apostolskiej do polskich Ziem Zachodnich i Północnych z lipca 1970 r. Opracował Tomasz Serwatka

Z działalności bieżącej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Lilianna Nawrot, Mistrzowie filmu amerykańskiego – mistrzowie plakatu polskiego
 • Profil gromadzenia zbiorów bibliotecznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: Mariusz Dworsatschek, Wprowadzenie
 • Profil gromadzenia nowych druków zwartych i ciągłych, oprac. Irena Gybej-Dworsatschek, Jolanta Mączka, Elżbieta Ostromęcka,  Dorota Sidorowicz-Mulak, Piotr Galik, Jarosław Maliniak, Zygfryda Polakiewcz
 • Joanna Grześkowiak-Stepowicz, Materiały do bibliografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za lata 2006-2010

Z działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

 • Polskie Państwo Podziemne. Katalog wystawy ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 25 października – 30 listopada 2010 – [Małgorzata Preisner-Stokłosa]
 • Niezatarty ślad. Jerzy Grotowski w Ossolineum – katalog – [Hanna Kulesza]
 • Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Część I. Zbiory Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r.  – [Agnieszka Knychalska-Jaskulska]
 • Oscar i inne… Nagrody filmowe Andrzeja Wajdy – [Małgorzata Orzeł]
 • Львівська національна наукова бібліотека Үкраїни імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 1, 1939-1945 : збірник документів і матеріалів / наук. ред. Ярослав Дашкевич, Мирослав Романюк, Галина Сварник; Львів: Львівська національна наукова бібліотека Үкраїни імені В. Стефаника, 2010. – [Mariusz Dworsatschek]

Z karty żałobnej

 • Stanisław Słowik (28 IX 1930 –   17 VI 2010). Napisał Krystyn Jakub Matwijowski
 • Kazanie wygłoszone na mszy św. pogrzebowej śp. Stanisława Słowika (23.06.2010 r.) przez ks. Józefa Patera
 • Pożegnanie śp. Stanisława Słowika wygłoszone na mszy św. pogrzebowej (23.06.2010 r.) przez Anatola Jana Omelaniuka
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji