Zasady edytowania tekstów

Zasady edytowania tekstów publikowanych w „Czasopiśmie ZNiO”

 • materiały przeznaczone do druku nie powinny przekraczać, wraz z streszczeniem, bibliografią, ilustracjami i tabelami jednego arkusza wydawniczego – 40 tys. znaków (22 stron standardowego maszynopisu).
 • teksty powinny być zaopatrzone w streszczenia (do 550 znaków), słowa kluczowe (2-5) i bibliografię załącznikową
 • materiały do „Czasopisma” należy przysyłać na adres redakcji: czasopismoznio@ossolineum.pl w formacie .doc, .docx, .rtf [tekst] oraz .jpg, .tiff – rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi [ilustracje]. Podpisy pod ilustracje proszę umieścić na oddzielnej stronie

Formatowanie tekstu:

 • Times New Roman 12m ; Interlinia 1,5 ; Marginesy tzw. normalne (2,5 cm) ; tekst wyjustowany lub wyrównany do lewej

Tytuły książek, artykułów, filmów itp.:

 • kursywa.

Tytuły czasopism, ustaw:

 • prosto i w cudzysłowie.

Definiowane terminy:

 • kursywa

Nazwisko i imię,

 • przytaczane po raz pierwszy podajemy w pełnym brzmieniu, po raz kolejny – w formie skróconej (nazwisko i inicjał)

Nazwę instytucji

 • wymienianą po raz pierwszy podajemy w pełnym brzemieniu (np. Archiwum Akt Nowych – dalej AAN), po raz kolejny tylko ust6alony skrót

Przypisy dolne
zgodnie z obowiązująca normą, poszczególne elementy oddzielamy przecinkami, na końcu przypisu kropka.

 • rzeczowy: pojęcie/nazwisko, następnie półpauza, a za nią definicja.
 • autora przekładu podajemy po skrócie: tłum.
 • stosujemy łacińskie odniesienia, np.: Ibidem, Idem, Eadem, Op. cit. (kursywą) oraz polski skrót: Zob.

Cytaty:

 • Wyodrębnione cytaty: czcionka 10 i odstęp nad cytatem oraz pod nim.
 • Cytaty w tekście: w cudzysłowie typograficznym (standardowym).
 • Cytat w cytacie: wewnątrz cudzysłowy niemieckie, czyli » «.
 • Ukośniki jako zaznaczenia odstępów między poszczególnymi wersami w cytatach poetyckich: odstęp przed ukośnikiem i po nim, np. : „Kiedym losowi mojemu zawierzył / Z pędem wiatru płynął śmiało, / Burza nadeszła, wtem piorun uderzył, / Serce się moje strzaskało”.
 • Wtrącenie od autora w cytacie – w nawiasie kwadratowym (z inicjałami autora w pierwszym miejscu w zdaniu, gdzie pojawia się wtrącenie), np. „Myślę, że nie należy ograniczać się do [pomocy – T.S.] Filipa Bena i warto skorzystać z [oferty] inżyniera Szymona Wiesenthala”.

Inne

 • Zakres stron, lat itp. np. 1956–1989: półpauza bez odstępów.
 • Inicjały, np. J.K.: bez odstępu.
 • Skróty: r. – rok, w. – wiek, rozwijamy i odmieniamy te słowa w zależności od potrzeby.
 • Zapisy typu: XIX-wieczny, zmieniamy na: dziewiętnastowieczny.
 • Lata 80. itp.: lata osiemdziesiąte.
 • Pozostawiamy skróty: m.in., np., tj., poz. (pozycja), ok., tys., ks. (ksiądz), hr. (hrabia), tzw.
 • Zapis dat cyfrowo-słowny, np. 14 lutego 1940, 17 maja 1949.
 • Zapis liczbowy, przykłady: w ciągu 70 lat, 300 ekspozycji czasowych, liczba druków dochodziła do 1200 jednostek, ok. 100 egzemplarzy.

Bibliografia załącznikowa

 • podział wg typów dokumentów np. archiwalia, publikacje drukowane, publikacje elektroniczne. Dalej szeregowanie alfabetyczne. W opisach podajemy nazwisko i pełne imię autora.

Przykłady opisów bibliograficznych:
Dokumenty tradycyjne
Wydawnictwa zwarte – opis całości

 • Wiesław Rzońca, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005, s. 158.
 • John Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, tłum. J. Barański, Kraków 2003, s. 24–30.

Artykuł w wydawnictwie zwartym (książce)

 • Adam Poprawa, Beatlesi Barańczaka, [w:] W teatrze piosenki, red. I. Kiec, M. Traczyk, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2005.
 • Ewa Rajewska, Wysoka popkultura Beatlesów, [w:] eadem, Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.

Wydawnictwo ciągłe – opis całości

 • „Kwartalnik Historyczny” 2002, R. 109, z. 1-4
 • „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1970, t. 6

Artykuł w wydawnictwie ciągłym

 • Wincenty Korotyński, Włodzimierz Wolski, „Tygodnik Powszechny” 1882, nr 35, s. 548
 • Stanisław Barańczak, Śmierć poezji i jej zmartwychwstanie, „Nurt” 1969, nr 4, Idem, Przeciw sentymentalizmowi, „Fakty i Myśli” 1970, nr 24

Dokumenty elektroniczne
Artykuł w czasopiśmie elektronicznym

 • Ewa A. Rozkosz, Aneta Drabek, Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej. „Biuletyn EBIB” [on-line] 2016, n 165 http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/438 (dostęp: 8.10.2018)

Fragment z dzieła zbiorowego

 • Joachim Lelewel [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line] https://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Lelewel (dostęp: 8.10.2018)

Inne

 • “Gesamtkatalog der Wiegendrucke”, t. 1–11, Leipzig–Stuttgart 1925–2008,
  http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de (dostęp: 2.02.2017)
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji