Zasady edytowania tekstów

Zasady edytowania tekstów publikowanych w „Czasopiśmie ZNiO”

 • materiały przeznaczone do druku nie powinny przekraczać, wraz z streszczeniem, bibliografią, ilustracjami i tabelami jednego arkusza wydawniczego – 40 tys. znaków (22 stron standardowego maszynopisu).
 • teksty powinny być zaopatrzone w streszczenia (do 550 znaków), słowa kluczowe (2-5) i bibliografię załącznikową
 • materiały do „Czasopisma” należy przysyłać na adres redakcji: czasopismoznio@ossolineum.pl w formacie .doc, .docx, .rtf [tekst] oraz .jpg, .tiff – rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi [ilustracje]. Podpisy pod ilustracje proszę umieścić na oddzielnej stronie

Formatowanie tekstu:

 • Times New Roman 12m ; Interlinia 1,5 ; Marginesy tzw. normalne (2,5 cm) ; tekst wyjustowany lub wyrównany do lewej

Tytuły książek, artykułów, filmów itp.:

 • kursywa.

Tytuły czasopism, ustaw:

 • prosto i w cudzysłowie.

Definiowane terminy:

 • kursywa

Nazwisko i imię,

 • przytaczane po raz pierwszy podajemy w pełnym brzmieniu, po raz kolejny – w formie skróconej (nazwisko i inicjał)

Nazwę instytucji

 • wymienianą po raz pierwszy podajemy w pełnym brzemieniu (np. Archiwum Akt Nowych – dalej AAN), po raz kolejny tylko ustalony skrót

Przypisy dolne
poszczególne elementy oddzielamy średnikiem, na końcu przypisu kropka.

 • zapis nazwy autora:  Inicjał imienia i nazwisko  (J. Kochanowski)
 • autora przekładu podajemy po skrócie: tłum.
 • przypis rzeczowy: pojęcie/nazwisko, następnie półpauza, a za nią definicja.
 • stosujemy łacińskie odniesienia, np.: Ibidem, Idem, Eadem, op. cit. (kursywą) oraz polski skrót: Zob.

Cytaty:

 • wyodrębnione cytaty: czcionka 10 i odstęp nad cytatem oraz pod nim.
 • cytaty w tekście: w cudzysłowie typograficznym (standardowym).
 • cytat w cytacie: wewnątrz cudzysłowy niemieckie, czyli » «.
 • ukośniki jako zaznaczenia odstępów między poszczególnymi wersami w cytatach poetyckich: odstęp przed ukośnikiem i po nim, np. : „Kiedym losowi mojemu zawierzył / Z pędem wiatru płynął śmiało, / Burza nadeszła, wtem piorun uderzył, / Serce się moje strzaskało”.
 • wtrącenie od autora w cytacie – w nawiasie kwadratowym (z inicjałami autora w pierwszym miejscu w zdaniu, gdzie pojawia się wtrącenie), np. „Myślę, że nie należy ograniczać się do [pomocy – T.S.] Filipa Bena i warto skorzystać z [oferty] inżyniera Szymona Wiesenthala”.

Inne

 • zakres stron, lat itp. np. 1956–1989: półpauza bez odstępów.
 • inicjały, np. J.K.: bez odstępu.
 • skróty: r. – rok, w. – wiek, rozwijamy i odmieniamy te słowa w zależności od potrzeby.
 • zapisy typu: XIX-wieczny, zmieniamy na: dziewiętnastowieczny.
 • lata 80. itp.: lata osiemdziesiąte.
 • pozostawiamy skróty: m.in., np., tj., poz. (pozycja), ok., tys., ks. (ksiądz), hr. (hrabia), tzw.
 • zapis dat cyfrowo-słowny, np. 14 lutego 1940, 17 maja 1949.
 • zapis liczbowy, przykłady: w ciągu 70 lat, 300 ekspozycji czasowych, liczba druków dochodziła do 1200 jednostek, ok. 100 egzemplarzy.

Bibliografia załącznikowa

 • podział wg typów dokumentów np. archiwalia, publikacje drukowane, publikacje elektroniczne.
  Dalej szeregowanie alfabetyczne. W opisach podajemy nazwisko i pełne imię autora.

Przykłady opisów bibliograficznych:
Dokumenty tradycyjne
Wydawnictwa zwarte – opis całości

 • W. Rzońca, Norwid a romantyzm polski, Warszawa 2005.
 • J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, tłum. J. Barański, Kraków 2003, s. 24–30.

Artykuł w wydawnictwie zwartym (książce)

 • S. Barańczak, Podnosząc z progu niedzielną gazetę, [w] Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986–1988, Paryż 1988, s. 13.
 • S. Kulczyński, Grupa Naukowo-Kulturalna, [w:] Trudne dni: Wrocław 1945 w wspomnieniach pionierów. Red. M. Markowski, t.1, Wrocław 1960, s. 107-133.

Wydawnictwo ciągłe – opis całości

 • „Kwartalnik Historyczny” 2002, R. 109, z. 1-4
 • „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1970, t. 6

Artykuł w wydawnictwie ciągłym

 • W. Korotyński, Włodzimierz Wolski, „Tygodnik Powszechny” 1882, nr 35, s. 548
 • A. Szymanek, Od „Książnicy-Atlas” do Oddziału PPWK we Wrocławiu, „Polski Przegląd Kartograficzny” 1986, t. 18, nr 2, s. 49-57

Dokumenty elektroniczne
Artykuł w czasopiśmie elektronicznym

 • E. A. Rozkosz, A. Drabek, Moduł Sprawozdawczy Polskiej Bibliografii Naukowej. „Biuletyn EBIB” [online] 2016, nr 165 http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/438 [dostęp: 8.10.2018]

Fragment z dzieła zbiorowego

 • Joachim Lelewel, [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia [online] https://pl.wikipedia.org/wiki/Joachim_Lelewel [dostęp: 8.10.2018]

Inne

 • “Gesamtkatalog der Wiegendrucke”, t. 1–11, Leipzig–Stuttgart 1925–2008 [online]
  http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de [dostęp: 2.02.2017]
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji