Zasady recenzowania

Teksty nadsyłane do „Czasopisma ZNiO” są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszej oceny dokonuje Komitet Redakcyjny, biorąc pod uwagę zgodność z profilem czasopisma oraz zasadami edytowania tekstów. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii, artykuły są kierowane anonimowo do niezależnego Recenzenta („double-blind review proces”), specjalizującego się w tematyce, której dotyczą recenzowane teksty i niezwiązanych z jednostka naukową afiliowaną przez autora publikacji. Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzji). Na podstawie uzyskanej oceny Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu do Autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku Redakcja razem z publikacją odsyła Autorowi tekst recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości Recenzenta.

Zasady etyki publikowania
Komitet Redakcyjny „Czasopisma ZNiO” na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym, dbając o przestrzeganie norm etycznych, prawa własności intelektualnej oraz dochowanie standardów edytorskich określonych przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Comitee on Publication Ethics – COPE). Komitet Redakcyjny dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i wprowadzania zmian, po uzgodnieniem ich z autorem. Artykuły przyjęte do druku, we współpracy z autorem, podlegają opracowaniu językowemu oraz korekcie wydawniczej.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji