DZP-2621-10/2016

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2016
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
„Usługa druku wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza
ZNiO z podziałem na części:
Część 1 – druk folderów, zaproszenia, plansz
Część 2 – druk ulotek, plakatów, pocztówek, teczek, roll-upu, ulotki, zaproszenia, karty pracy,
mapki”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 – osoby fizyczne
Wykaz usług
Opis przedmiotu zamówienia
Wykaz sprzętu
Projekt umowy
Oświadczenie grupy kapitałowej
Wyjaśnienie 06.07.2016
Wyjaśnienie 08.07.2016
Opis przedmiotu zamówienia 08.07.2016
Informacja o wynikach postępowania przetargowego dla zadania nr 1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poszczególne przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.