Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy z propozycją tematu prosimy przesłać drogą elektroniczną do 1 kwietnia 2016 r. na adres: ksiazka-dawna@znio.pl. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą elektroniczną do 16 maja 2016 r.

Do 31 lipca przyjmowane będą zgłoszenia uczestnictwa osób nie wygłaszających referatów. Planujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych.

Formularz zgłoszeniowy (*doc)

Podczas konferencji przewidziane zostały dwa bloki tematyczne: badania proweniencyjne starych druków oraz opracowanie inkunabułów. Liczymy na spotkanie przedstawicieli bibliotek zrzeszonych w CERL i książnic spoza Konsorcjum oraz badaczy ze środowisk akademickich. Oczekujemy na wymianę doświadczeń między uczestnikami sesji, prezentację wyników badań, dyskusję i konstruktywne wnioski.

Zapraszamy do wygłoszenia referatów dotyczących zespołów proweniencyjnych w kolekcjach publicznych, stanu badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi w kraju oraz za granicą, metod opracowania i rejestracji proweniencji oraz znaków własnościowych, a także perspektyw i potrzeb w zakresie badań nad właścicielami prywatnymi i instytucjonalnymi dawnej książki.

Jednym z gości konferencji będzie przedstawiciel francuskiej grupy Bibliopat, który omówi doświadczenia związane z tworzeniem wspólnej bazy proweniencyjnej bibliotek francuskich. Mamy nadzieję, że przedstawiciele książnic polskich oraz innych ośrodków naukowych zechcą podzielić się ze słuchaczami swoją wiedzą.

Drugi blok tematyczny dotyczył będzie inkunabułów. Badacze z zespołu zajmującego się piętnastowiecznym handlem książką (15cBOOKTRADE) przedstawią zasady wprowadzania informacji o inkunabułach do prowadzonej na portalu CERL bazy MEI (Material Evidence of Incunabula). Pragniemy usłyszeć także głosy polskich badaczy książki piętnastowiecznej, zatem serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień. Mamy nadzieję, że wygłoszone referaty poszerzą wiedzę o księgozbiorach historycznych w Polsce i okażą się pomocne podczas odczytywania oraz opracowywania zapisków i znaków własnościowych pozostawionych przez właścicieli na kartach dawnych ksiąg. Dla bibliotek z Polskiej Grupy CERL konferencja i zaplanowany w jej trakcie panel dyskusyjny będzie okazją do powołania i zapoczątkowania działalności zespołu roboczego do opracowywania proweniencji oraz do rozpoczęcia wprowadzania danych źródłowych o inkunabułach do bazy MEI.

Serdecznie zapraszamy.

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji