Literatura dotycząca Działu Numizmatycznego

Sukiennik G.: Katalog starożytnych monet w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich/Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute Library. T. 1-5, Wrocław 1985-2003.

Baran E.: Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. T. 1: Średniowieczne monety polskie, śląskie i pomorskie, Wrocław 1998.

Fabijański W.: Odlewy metalowe pieczęci w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. (Katalog). Wrocław 1999.

Butent-Stefaniak B.: Katalog średniowiecznych monet niemieckich w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 2000.

Fabijański W.: Pieczęcie papierowe z podkładem w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wrocław 2009

Baran E.: Katalog monet polskich w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Tom 2. Monety jagiellońskie 1434-1501. Wrocław 2013

„Znak i karabin do ręki bierzem” – Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863-1864. Katalog wystawy pod red. Ł. Koniarka. Wrocław 2014

Forysiak-Wójciński R.: Dorobek naukowy i kolekcjonerski Mariana Gumowskiego w zbiorach Ossolineum, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” t. XII (XXIII) 2013, s. 171-182

Degler A.: Wątek ossoliński w sprawie skarbu z Boroczyc („wykopaliska horochowskiego”), „Folia Numismatica, 2014 nr 28 (1), s. 43-52

Baran E.: Monety złote Władysława IV Wazy w kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Przegląd Numizmatyczny” 2015 nr 2, s. 5-8

Degler A.: Katalog starożytnych monet w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Część 6: Monety Cesarstwa Rzymskiego. Pertynaks-Aleksander Sewer / Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute. Part 6: Coins of the Roman Empire. Pertinax-Severus Alexander, Wrocław 2016

Baran E.: Złote monety i medale Michała Korybuta Wiśniowieckiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Przegląd Numizmatyczny” 2017 nr 1, s. 5 – 7

Baran E.: Medale złote Jana III Sobieskiego (1674-1696) w kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Przegląd Numizmatyczny” 2017 nr 2, s. 4-6

Baran E., Butent-Stefaniak B.: Monety jagiellońskie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich , „Numismatický Sborník” 2017  nr  31/1,  s. 24-34

Butent-Stefaniak B., Czeskie monety średniowieczne ze znalezisk archeologicznych w zbiorach Ossolineum, „Folia Numismatica” 2017 nr 31/2, s. 3-12

Butent-Stefaniak B., Malaczyk D.: Z zasobów Ossolineum. Dziewiętnastowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości [w:] Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80. rocznicę urodzin, Warszawa 2017, s. 255-272

Koniarek Ł.: „Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa” w Ossolineum [w:] Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Materiały II Muzealnych Spotkań z Kresami zorganizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 23 – 24 maja 2011 r., Warszawa 2017, s. 225- 242

Koniarek Ł.: Ossolińskie pamiątki polsko – ukraińskich walk o Lwów. Wystawa „Boje Lwowskie 1918 – 1919” (ZNiO, luty – marzec 2009) [w:] Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Materiały II Muzealnych Spotkań z Kresami zorganizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 23 – 24 maja 2011 r., Warszawa 2017, s. 383-396

Koniarek Ł.: Dzieje kolekcji numizmatycznych w Ossolineum, „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” 2017 Nr 2, s. 10 – 23

Baran E., Butent-Stefaniak B: Złote monety, medale i żetony w kolekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, „Przegląd Numizmatyczny” 2018 nr 1, s. 8 – 11

Forysiak-Wójciński R., Koniarek Ł.: Dział Numizmatyczny [w:] Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie. red. M. Dworsatschek, Wrocław 2018, s. 401 – 451


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji