Regulamin Czytelni Działu Sztuki

Czas otwarcia: Czytelnia czynna jest w dni powszednie,
z wyjątkiem sobót, w godz. 9.00-14.00

UWAGA:
Od 2 listopada 2022 roku we wtorki i środy książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym Działu Sztuki udostępniane będą w czytelni głównej

I. Sposób korzystania z księgozbioru:

 • Z księgozbioru specjalistycznego, znajdującego się w Dziale Sztuki może korzystać każdy dla celów naukowych.
 • Korzystanie jest bezpłatne.
 • Podstawą udostępnienia jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, wydawanej przez Czytelnię Główną.
 1. Przed wejściem do Czytelni pozostawia się w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki itp.
 2. W Czytelni należy oddać dyżurnemu kartę biblioteczną i wpisać się do książki obecności.
 3. Po czytelnym wypełnieniu przez czytelnika rewersu, dyżurny wyznacza miejsce i dostarcza zamawianą książkę.
 4. Dostarczane woluminy są sprawdzane przez dyżurnego i czytelnika.
 5. Zauważone podczas korzystania braki i uszkodzenia czytelnik zobowiązany jest zgłaszać dyżurnemu.
 6. Ilość udostępnianych jednostek reguluje każdorazowo dyżurny.
 7. W wyjątkowych wypadkach dyżurny może odmówić udostępnienia książek ze względu na stan zachowania, oddanie do oprawy czy wypożyczenia.
 8. Książki po wykorzystaniu czytelnik zwraca dyżurnemu; dyżurny w obecności czytelnika sprawdza ich stan i ilość.
 9. Materiały odłożone po trzech dniach wracają na półki.

II. Sposób korzystania ze zbiorów muzealnych:

Ze zbiorów muzealnych znajdujących się w Dziale Sztuki korzystać mogą:

 • samodzielni pracownicy naukowi,
 • pracownicy merytoryczni ośrodków naukowych i badawczych za poręczeniem delegujących ich instytucji,
 • studenci za poręczeniem władz uczelni,
 • inne osoby po uzyskaniu zgody Dyrekcji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Udostępnia się wyłącznie materiały skatalogowane i znajdujące się w dobrym stanie zachowania.
 • Korzystanie jest bezpłatne.
 • Podstawą korzystania jest posiadanie aktualnej „Karty bibliotecznej” wydawanej przez Czytelnię Główną.
 1. Przed wejściem do Czytelni pozostawia się w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki itp.
 2. W Czytelni należy oddać dyżurnemu Kartę Biblioteczną i wpisać się do książki obecności.
 3. Udostępnianie materiałów ze zbiorów muzealnych odbywa się po uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem Działu celu i sposobu korzystania z nich.
 4. Po czytelnym wypełnieniu przez czytelnika rewersu, dyżurny dostarcza zamawiany obiekt przekazany przez pracownika odpowiedzialnego za zbiór, z którego pochodzi zamawiany obiekt.
 5. Stan i ilość udostępnianych obiektów sprawdzany jest przez dyżurnego i czytelnika.
 6. Wykorzystane materiały czytelnik zwraca dyżurnemu. Sprawdzenia stanu i ilości wykorzystanych materiałów dyżurny dokonuje w obecności zamawiającego.
 7. Zauważone podczas korzystania braki i uszkodzenia czytelnik zobowiązany jest zgłaszać dyżurnemu.
 8. Zbiory unikalne udostępnia się jedynie w fotokopiach.
 9. Czytelnik obowiązany jest do szczególnego pietyzmu przy korzystaniu ze zbiorów muzealnych. Nie wolno robić notatek w zeszytach lub kartkach położonych bezpośrednio na obiektach / rysunkach, grafikach, fotografiach, pocztówkach, czy ekslibrisach /
 10. W wypadku publikowania materiałów ze zbiorów muzealnych korzystający obowiązany jest przekazać jeden egzemplarz pracy lub nadbitkę do zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Nieprzestrzeganie regulaminu może pozbawić czytelnika prawa do korzystania ze zbiorów, a w przypadku zniszczenia obiektu może być on pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.


Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji