PROGRAM [en]

PRIVATE LIBRARIES IN EARLY PRINTED BOOK COLLECTIONS

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE
18-19 June 2019
OSSOLIŃSKI NATIONAL INSTITUTE, WROCŁAW

 

Download [PDF]

 

18th June (Tuesday)

8.15–9.00 Registration

9.00–9.20 Adolf Juzwenko, Director of the Ossoliński National Institute: Welcome talk

 

Plenary session

Chair: Adolf Juzwenko

9.20–9.40 Arvydas Pacevičius, Vilniaus University
Kolekcje prywatne w zbiorach Uniwersytetu Wileńskiego – litewskie badania z ostatnich 20 lat [Private collections at Vilniaus University – 20 years of Lithuanian researches]

9.40–10.00 Peter Sjökvist, Uppsala University Library
Destinies of Literary War Booty from Poland in Sweden

10.00–10.20 Agnieszka Knychalska-Jaskulska, Ossoliński National Institute
Rękopisy z kolekcji Leona Pinińskiego (1857–1938) w zbiorach Ossolineum [Manuscripts from the collection of Leon Piniński (1857–1938) at the Ossolineum Library]

10.20–10.40 Urszula Paszkiewicz, Warsaw
Biblioteka Zygmunta Czarneckiego w Rusku – źródła do zawartości rozproszonej kolekcji [Sources for the reconstruction of the dispersed book collection of Zygmunt Czarnecki in Rusko]

10.40–11.00 Jacek Soszyński, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
Rękopiśmienne Biblie w zbiorach Baworowskich [Manuscript Bibles from the Baworowski collection]

11.00–11.15 Discussion

11.15–12.00 Exhibition “Unique provenance marks in rare manuscripts and early printed books from the Ossolineum collections”

12.00–12.25 Coffee break     

 

Eastern Borderlands

Chair: Urszula Paszkiewicz

12.25–12.40 Jolanta Gwioździk, University of Silesia in Katowice
Książki z kolekcji Aleksandra Konstantego Batowskiego (1760–1841) w zbiorach Baworovianum we Lwowie [Books from the collection of Aleksander Konstanty Batowski (1760–1841) in the Bavorovianum in Lviv]

12.40––12.55 Stanisław Siess-Krzyszkowski, Estreicher Bibliography Centre, Jagiellonian University
Książki z puławskiej biblioteki Czartoryskich w zbiorach biblioteki krasiczyńskiej Sapiehów [Books from the Puławy Czartoryski collections at the Sapieha book collection in Krasiczyn]

12.55–13.05 Irena Ciborowska-Rymarowicz, Vernadsky National Library of Ukraine
Księgozbiór Mikoszewskich h. Dąbrowa w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. Wernadskiego: historia, zawartość, proweniencje [Book collection of the Mikoszewski of the Dąbrowa coat of arms family kept at Vernadsky National Library of Ukraine]

13.05–13.20 Dorota Sidorowicz-Mulak, Ossoliński National Institute
Księgozbiór Józefa Kraińskiego z Bełza w zbiorach ossolińskich [The Józef Kraiński of Bełz book collection at the Ossolineum Library]

13.20–13.35 Irina Kachur, Stefanyk National Science Library
Stare druki z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka: rekonesans [Early printed books from book the collection of Józef Maksymilian Ossoliński held at the Stefanyk National Science Library: A reconnaissance]

13.35–14.35 Discussion, coffee break, lunch

 

Eastern Borderlands II

Chair: Arvydas Pacevičius

14.34 –14.45 Urszula Wencka, Małgorzata Mikuła, Ossoliński National Institute
Icones Tomasza Tretera – zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium. Komunikat [Icones by Tomasz Treter: A mysterious binding of a unique book from the Ossolineum collection]

14.45–15.00 Grzegorz Joachimiak, Institute of Musicology, Wrocław University
Muzykalia w Ossolineum? Nieznane inwentarze muzykaliów i zbiory muzyczne z dawnego Ossolineum we Lwowie [Music collections in the Ossolineum? Unknown music inventories and the music collections at the Ossolineum in Lviv]

15.00–15.15 Iwona Pietrzkiewicz, Institute of Information Science, Pedagogical University of Cracow
Kolekcje prywatne a zbiór klasztorny – grodzieński zbiór Dominika Siwickiego OP [Private vis-a-vis monastery book collections: The book collection of Dominik Siwicki OP from Grodno]

15.15–15.30 Iwan Almes, Ukrainian Catholic University
„Spisy książek” jako źródło do badań historii prywatnych bibliotek prawosławnych i unickich (bazyliańskich) zakonników eparchii lwowskiej końca XVII–XVIII wieku [„Book lists” as sources for researching history of private libraries of Orthodox and Uniate (Basilian) monks from the Lviv eparchy in 17/18th century

15.30–15.45 Olga Tkaczuk, Lviv National Museum
Druki czcionką łacińską z księgozbiorów metropolitów i biskupów unickich w kolekcji starych druków Muzeum Narodowego we Lwowie [Latin printed books from the collections of Uniate metropolitans and bishops held at National Museum in Lviv]

15.45–16.10 Discussion, coffee break

 

 

Greater Poland

Chair: Paulina Buchwald-Pelcowa

16.10–16.25 Rafał Wójcik, University Library in Poznań
Sic nos non nobis. O nieistniejącym już (lub wciąż istniejącym acz rozproszonym) księgozbiorze Kaspra Goskiego, lekarza i burmistrza poznańskiego z XVI w. [Sic nos non nobis. On the lost (or dispersed) book collection of Kasper Goski, a sixteenth-century physician and mayor of Poznań]

16.25–16.40 Jakub Łukaszewski, University Library in Poznań
Szczątki księgozbioru Abrahama Zbąskiego h. Nałęcz (1531–1577) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [Parts of the book collection of Abraham Zbąski of Nałęcz coat of arms (1531–1577) held at University Library in Poznań]

16.40–16.50 Karolina A. Zalewska
Kraków – Florencja – Poznań. Losy atlasu ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Komunikat [Cracow – Florence – Poznań: The fortunes of an atlas from the Raczyński Library]

16.50–17.05 Ewa Syska, Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań
Zbiory Stanisława Latanowicza (1886–1935) w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu [The Stanisław Latanowicz (1886–1935) Collection of the Raczyński Library in Poznań]

17.05–17.30 Discussion, coffee break

 

 

GREATER POLAND II

Chair: Dr Mariusz Dworsatschek

17.30–17.45 Piotr Pokora, Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań
Struktura proweniencyjna księgozbiorów prywatnych w zbiorach Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie – zarys problematyki [Provenance structure of private book collections held at the Cathedral Library in Gniezno: general outline]

17.45–18.00 Radosław Franczak, Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań
Znaki własnościowe duchownych na inkunabułach z dawnego księgozbioru opactwa benedyktynów w Lubiniu [Provenance marks of clergy in incunabula collection of the former Benedictine abbey library in Lubiń]

18.00–18.15 Aleksandra Wajner, Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań
Prywatne wpisy własnościowe w drukach z dawnego księgozbioru rezydencji jezuitów w Międzyrzeczu. Komunikat [Private provenance inscriptions in printed books from the former Jesuit residence in Międzyrzecze]

18.15–18.30 Wojciech Graś, Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań, Library of Poznań Society of Friends of Learning
Struktura proweniencyjna księgozbioru opata trzemeszeńskiego Wojciecha Mielińskiego [Provenance structure of the book collection of Abbot Wojciech Mieliński of Trzemeszno]

18.30–18.45 Michał Muraszko, Adam Mickiewicz University in Poznań
Wpisy proweniencyjne w drukach z księgozbioru kanonika gnieźnieńskiego Jakuba Dubickiego. Komunikat [Provenance inscriptions in printed books from book collection of the Gniezno Canon Jakub Dubicki]

18.45 Discussion, coffee break

20.00 Banquet in Park Plaza Hotel

 

19th June (Wednesday)

 

Central and Northern territories

Chair: Dorota Sidorowicz-Mulak

8.45–9.00 Marianna Czapnik, Warsaw University Library
Księgozbiór kanonika Mikołaja Ruszkowskiego w świetle zachowanych egzemplarzy [The book collection of Mikołaj Ruszkowski in the light of extant copies]

9.00–9.15 Tomasz Garwoliński, Hosianum Library, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Stare druki z kolekcji biskupów warmińskich okresu renesansu przechowywane w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie [Early printed books from the book collections of Renaissance bishops of Warmia held at the Hosianum Library in Olsztyn]

9.15–9.30 Michał Kłosiński, District Museum in Toruń
Prywatny księgozbiór Mikołaja Kopernika [The private book collection of Nicolaus Copernicus]

9.30–9.45 Arkadiusz Wagner, Institute of Information Science and Bibliology, Nicolaus Copernicus University in Toruń
Z daleka i z bliska. Bibliofilskie kolekcje mieszczan toruńskich XVI–I poł. XVII wieku w świetle opraw książkowych [From far and near: Bibliophile book collections of Toruń townsmen of the 16th/17th century in light of book bindings]

9.45–10.00 Beata Gryzio, Gdańsk Library of Polish Academy of Science
Personalizacja tekstu jako cecha proweniencyjna. O kolekcji i praktykach czytelniczych Jana Bernarda Bonifacio [Text personalisation as provenance trait: On the book collection and reading practice of Jan Bernard Bonifacio]

10.00–10.25 Discussion, coffee break

 

Northern territories

Chair: Jacek Soszyński

10.25–10.40 Maria Michalska, Gdańsk Library of Polish Academy of Science
Rekonstrukcja księgozbiorów prywatnych na podstawie ksiąg inwentarzowych. Wyzwania i możliwości [Reconstructing private book collections on the basis of inventory books: Challenges and potential]

10.40–10.55 Britta-Juliana Kruse, Herzog August Bibliothek
Private libraries of theologians (16th to 18th century) in the church library in Loitz, founded by Princess Sophia Hedwig of Pomerania-Wolgast (1611)

10.55–11.10 Agata Michalska, Książnica Pomorska
Szesnastowieczne druki ze spuścizny Gotthilfa Samuela Falbego w bibliotece dawnego gimnazjum Gröninga w Stargardzie i ich powojenne rozproszenie [Sixteenth-century printed books from the legacy of Gotthilf Samuel Falbe in the former Collegium Groeningianum in Stargard and their dispersion after World War II]

11.10–11.25 Borysowska Agnieszka, Pomeranian Library
David Friedrich Ebert (1740–1789) – bibliotekarz i bibliofil [David Friedrich Ebert (1740–1789): Librarian and bibliophile]

11.25–11.50  Discussion, coffee break

 

Northern territories

Chair: Peter Sjökvist, Agnieszka Franczyk-Cegła

11.50–12.05 Vanessa de Senarclens, Humboldt-Universität zu Berlin
The dispersed collections of a Pomeranian private library (the “Bibliothek Schloss Plathe”) in the aftermath of World War II

12.05–12.20 Joanna Matyasik, Provincial and Municipal Public Library in Bydgoszcz
Śladami pomorskich dworów – fragmenty księgozbiorów Nawry i Pluskowęs w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy [Following the trail of Pomeranian manor houses – remnants of Nawra and Pluskowęs book collections held at the Provincial and Municipal Public Library in Bydgoszcz]

12.20–12.35 Renata Wilgosiewicz-Skutecka, University Library in Poznań
Biblioteka Skórzewskich w Czerniejewie i Lubostroniu – fragmenty księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu [The Skórzewski Library in Czerniejew and Lubostroń: remnants of a book collection held at University Library in Poznań]

12.35–12.50 Agnieszka Fabiańska, Warsaw University Library, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
Rękopisy ze zbiorów zabezpieczonych w Sobowidzu w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie [Manuscripts from the secured book collections in Sobowidz held at the University Library in Warsaw]

12.50–13.50 Discussion, coffee break

 

 

SILESIA

Chair: Prof. Anna Migoniowa

13.50–14.05 Krzysztof Soliński, National Library
Jan Ernest Bensheim ze Wschowy i jego biblioteka. Przyczynek do badań nad księgozbiorami mieszczańskimi ewangelików na pograniczu wielkopolsko-śląskim [Jan Ernest Bensheim from Wschowa and his library: A contribution to research on the Evangelical burgher book collections from the Silesian and Greater Poland border area]

14.05–14.20 Weronika Karlak, the University Library in Wrocław
Jakob Monau (1546–1603) i jego księgozbiór [Jakob Monau (1546–1603) and his book collection]

14.20–14.35 Joanna Milewska-Kozłowska, Warsaw University Library
Książki barona Georga von Schönaicha (1557–1619) z kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie [Books of Baron Georg von Schönaicha (1557–1619) from the early printed book collection of the University Library in Warsaw]

14.35–14.50 Halina Dudała, Institute of History and Archival Science, Pedagogical University of Cracow
Libri necessarii et utiles czyli o księgozbiorach prywatnych niższego nowożytnego duchowieństwa śląskiego. Studium wybranych przypadków [Libri necessarii et utiles or private libraries of early modern lower clergy in Silesia: A study of selected cases]

14.50–15.05 Weronika Pawłowicz, Silesian Library
Wokół Schlesierbücherei Maxa Pinkusa. Stare druki z kolekcji prudnickiego bibliofila w zbiorach Biblioteki Śląskiej [Around the Schlesierbücherei of Max Pinkus: Early printed books of the Prudnik bibliophile held at the Silesian Library]

15.05–15.20 Maria Kycler, Library of the University of Silesia in Katowice
Stare druki w kolekcji Zygmunta Żuławskiego [Early printed books from the book collection of Zygmunt Żuławski]

15.20–15.45 Discussion, coffee break

 

 

Cracow and other places

Chair: Marcin Cieński

15.45–15.55 Małgorzata Habuda, Library of the Philosophical and Theological Dominican Collegium in Cracow
Prywatny księgozbiór dominikanina i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Mateusza (Jana Pawła) Kozłowskiego (1758-1839) w zbiorach Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie. Komunikat [The private library of Mateusz (Jan Paweł) Kozłowski (1758-1839), Dominican and professor in Cracow, held at the library of the Philosophical and Theological Dominican College in Cracow]

15.55–16.10 Agnieszka Fluda-Krokos, PAU and PAN Scientific Library in Cracow
Donatorki zbiorów starodrucznych Biblioteki PAU i PAN w Krakowie [Women donors of early printed books at the PAU and PAN Library in Cracow]

16.10–16.25 Anna Bujko, Library of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Książkowe znaki własnościowe jako źródło do biografii wybitnych uczonych na przykładzie księgozbioru Jana Włodka [Book provenance marks as sources to biographies of renowned scholars on the example of the book collection of Jan Włodek]

16.25–16.40 Agnieszka Franczyk-Cegła, Ossoliński National Institute
Lwów – Kraków – Wrocław. Wojenne losy kochanovianów przechowywanych obecnie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [Lviv – Cracow – Wrocław. War fortunes of some books by Jan Kochanowski now held at the Ossolineum Library]

16.40–16.55 Marek Miławicki, Historical Institute of the Dominicans in Cracow
Ex libris Sadoci Barącz. Badania nad biblioteką prywatną dominikańskiego historyka Sadoka Wincentego Barącza (1814–1892). Komunikat [Ex libris Sadoci Barącz: Research on the private library of the Dominican historian Sadok Wincenty Barącz (1814–1892)]

16.55–17.10 Sławomir Oxenius, Passau University
Polonika w kolekcjach prywatnych w zbiorach Biblioteki Humanistycznej w Sélestat [Polish books from private collections held at the Humanist Library in Sélestat]

17.10 Discussion, coffee break, conference summary

 

 

Scientific committee

Paulina Buchwald-Pelcowa (Professor, National Library, Warsaw University)
Marcin Cieński (Professor, Wrocław University)
Adolf Juzwenko (PhD, Director of Ossoliński National Institute)
Tomasz Makowski (PhD, Director of National Library)
Arvydas Pacevičius (Professor, Vilniaus University)
Urszula Paszkiewicz (PhD, Warsaw)
Peter Sjokvist (PhD, Associate Professor, Uppsala University Library)
Ihor Skoczylas (PhD, Associate Professor, Ukrainian Catholic University)
Jacek Soszyński (PhD, Associate Professor, Polish Academy of Science)
Anna Żbikowska-Migoń (Professor, Wrocław University)

Conference secretary

Dorota Sidorowicz-Mulak (PhD, Head of Early Printed Books Department, Ossoliński National Institute)
Agnieszka Franczyk-Cegła (PhD, Early Printed Books Department, Ossoliński National Institute)

Organising committee

Dorota Sidorowicz-Mulak (PhD, Head of Early Printed Books Department, Ossoliński National Institute)
Agnieszka Franczyk-Cegła (PhD, Early Printed Books Department, Ossoliński National Institute)
Alicja Kliber (MA, Head of Marketing Department, Ossoliński National Institute)
Agnieszka Topolska (PhD, Marketing Department, Ossoliński National Institute)

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji