Program

18 czerwca 2019 (wtorek)

 

Pobierz program [PDF]

 

8.15–9.00 Rejestracja uczestników

9.00–9.20 Dr Adolf Juzwenko, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Powitanie

 

SESJA GŁÓWNA
Moderator: dr Adolf Juzwenko

9.20–9.40 Prof. dr hab. Arvydas Pacevičius, Vilniaus universitetas
Kolekcje prywatne w zbiorach Uniwersytetu Wileńskiego – litewskie badania z ostatnich 20 lat

9.40–10.00 Dr hab. Peter Sjökvist, prof. UU, Uppsala universitetsbibliotek
Destinies of Literary War Booty from Poland in Sweden

10.00–10.20 Dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rękopisy z kolekcji Leona Pinińskiego (1857–1938) w zbiorach Ossolineum

10.20–10.40 Dr Urszula Paszkiewicz, Warszawa
Biblioteka Zygmunta Czarneckiego w Rusku – źródła do zawartości rozproszonej kolekcji

10.40–11.00 Dr. hab. Jacek Soszyński, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN
Rękopiśmienne Biblie w zbiorach Baworowskich

11.00–11.15 Dyskusja

11.15–12.00 Wernisaż wystawy Ossolińskie cymelia proweniencyjne XV–XVIII wieku

12.00–12.25 Przerwa kawowa     

 

ZIEMIE WSCHODNIE
Moderator: dr Urszula Paszkiewicz

12.25–12.40 Dr hab. Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski
Książki z kolekcji Aleksandra Konstantego Batowskiego (1760–1841) w zbiorach Baworovianum we Lwowie

12.40–12.55 Mgr Stanisław Siess-Krzyszkowski, Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów
Książki z puławskiej biblioteki Czartoryskich w zbiorach biblioteki krasiczyńskiej Sapiehów

12.55–13.05 Dr Irena Ciborowska-Rymarowicz, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Księgozbiór Mikoszewskich h. Dąbrowa w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. Wernadskiego: historia, zawartość, proweniencje

13.05–13.20 Dr Dorota Sidorowicz-Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Księgozbiór Józefa Kraińskiego z Bełza w zbiorach ossolińskich

13.20–13.35 Dr Irina Kachur, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника
Stare druki z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka: rekonesans

13.35–14.35 Dyskusja, przerwa kawowa, lunch

 

ZIEMIE WSCHODNIE II
Moderator: prof. dr hab. Arvydas Pacevičius

14.34–14.45 Mgr Urszula Wencka, mgr Małgorzata Mikuła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
„Icones” Tomasza Tretera – zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium. Komunikat

14.45–15.00 Dr Grzegorz Joachimiak, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzykalia w Ossolineum? Nieznane inwentarze muzykaliów i zbiory muzyczne z dawnego Ossolineum we Lwowie

15.00–15.15 Dr Iwona Pietrzkiewicz, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Kolekcje prywatne a zbiór klasztorny – grodzieński zbiór Dominika Siwickiego OP

15.15–15.30 Dr Iwan Almes, Український католицький університет
„Spisy książek” jako źródło do badań historii prywatnych bibliotek prawosławnych i unickich (bazyliańskich) zakonników eparchii lwowskiej końca XVII–XVIII wieku

15.30–15.45 Dr Olga Tkaczuk, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
Druki czcionką łacińską z księgozbiorów metropolitów i biskupów unickich w kolekcji starych druków Muzeum Narodowego we Lwowie

15.45–16.10 Dyskusja, przerwa kawowa

 

WIELKOPOLSKA
Moderator: prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa

16.10–16.25 Dr hab. Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytetu Poznańskiego
Sic nos non nobis. O nieistniejącym już (lub wciąż istniejącym acz rozproszonym) księgozbiorze Kaspra Goskiego, lekarza i burmistrza poznańskiego z XVI w.

16.25–16.40 Mgr Jakub Łukaszewski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Szczątki księgozbioru Abrahama Zbąskiego h. Nałęcz (1531–1577) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

16.40–16.50 Mgr Karolina A. Zalewska
Kraków – Florencja – Poznań. Losy atlasu ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Komunikat

16.50–17.05 Dr hab. Ewa Syska, prof. UAM, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zbiory Stanisława Latanowicza (1886–1935) w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu

17.05–17.30 Dyskusja, przerwa kawowa

 

WIELKOPOLSKA II
Moderator: dr Mariusz Dworsatschek

17.30–17.45 Dr hab. Piotr Pokora, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Struktura proweniencyjna księgozbiorów prywatnych w zbiorach Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie – zarys problematyki

17.45–18.00 Mgr Radosław Franczak, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Znaki własnościowe duchownych na inkunabułach z dawnego księgozbioru opactwa benedyktynów w Lubiniu

18.00–18.15 Lic. Aleksandra Wajner, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prywatne wpisy własnościowe w drukach z dawnego księgozbioru rezydencji jezuitów w Międzyrzeczu. Komunikat

18.15–18.30 Lic. Wojciech Graś, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Struktura proweniencyjna księgozbioru opata trzemeszeńskiego Wojciecha Mielińskiego

18.30–18.45 Mgr Michał Muraszko, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wpisy proweniencyjne w drukach z księgozbioru kanonika gnieźnieńskiego Jakuba Dubickiego. Komunikat

18.45 Dyskusja, przerwa kawowa

20.00 Bankiet w hotelu Park Plaza

 

 

19 czerwca 2019 (środa) 

 

ZIEMIE CENTRALNE I PÓŁNOCNE
Moderator: dr Dorota Sidorowicz-Mulak

8.45–9.00 Mgr Marianna Czapnik, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Księgozbiór kanonika Mikołaja Ruszkowskiego w świetle zachowanych egzemplarzy

9.00–9.15 Dr Tomasz Garwoliński, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Stare druki z kolekcji biskupów warmińskich okresu renesansu przechowywane w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie

9.15–9.30 Mgr Michał Kłosiński, Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum Okręgowe w Toruniu
Prywatny księgozbiór Mikołaja Kopernika

9.30–9.45 Dr hab. Arkadiusz Wagner, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Z daleka i z bliska. Bibliofilskie kolekcje mieszczan toruńskich XVI–I poł. XVII wieku w świetle opraw książkowych

9.45–10.00 Dr Beata Gryzio, PAN Biblioteka Gdańska
Personalizacja tekstu jako cecha proweniencyjna. O kolekcji i praktykach czytelniczych Jana Bernarda Bonifacio

10.00–10.25 Dyskusja, przerwa kawowa

 

ZIEMIE PÓŁNOCNE
Moderator: dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN

10.25–10.40 Dr Maria Michalska, PAN Biblioteka Gdańska
Rekonstrukcja księgozbiorów prywatnych na podstawie ksiąg inwentarzowych. Wyzwania i możliwości

10.40–10.55 Dr Britta-Juliana Kruse, Herzog August Bibliothek
Private libraries from theologians (16th to 18th century) in the church library in Loitz, founded by princess Sophia Hedwig of Pomerania-Wolgast (1611)

10.55–11.10 Mgr Agata Michalska, Książnica Pomorska
Szesnastowieczne druki ze spuścizny Gotthilfa Samuela Falbego w bibliotece dawnego gimnazjum Gröninga w Stargardzie i ich powojenne rozproszenie

11.10–11.25 Dr Borysowska Agnieszka, Książnica Pomorska
David Friedrich Ebert (1740–1789) – bibliotekarz i bibliofil

11.25–11.50  Dyskusja, przerwa kawowa

 

ZIEMIE PÓŁNOCNE II
Moderatorzy: dr hab. Peter Sjökvist, prof. UU; dr Agnieszka Franczyk-Cegła

11.50–12.05 Dr Vanessa de Senarclens, Humboldt-Universität zu Berlin
The dispersed collections of a Pomeranian private library (the “Bibliothek Schloss Plathe”) in the aftermath of World War II

12.05–12.20 Dr Joanna Matyasik, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Śladami pomorskich dworów – fragmenty księgozbiorów Nawry i  Pluskowęs w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy

12.20–12.35 Mgr Renata Wilgosiewicz-Skutecka, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Skórzewskich w Czerniejewie i Lubostroniu – fragmenty księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

12.35–12.50 Mgr Agnieszka Fabiańska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Instytut Historii Nauki PAN
Rękopisy ze zbiorów zabezpieczonych w Sobowidzu w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

12.50–13.50 Dyskusja, przerwa kawowa, lunch

 

ŚLĄSK
Moderator: prof. dr hab. Anna Migoniowa

13.50–14.05 Mgr Krzysztof Soliński, Biblioteka Narodowa
Jan Ernest Bensheim ze Wschowy i jego biblioteka. Przyczynek do badań nad księgozbiorami mieszczańskimi ewangelików na pograniczu wielkopolsko-śląskim

14.05–14.20 Mgr Weronika Karlak, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Jakob Monau (1546–1603) i jego księgozbiór

14.20–14.35 Dr Joanna Milewska-Kozłowska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Książki barona Georga von Schönaicha (1557–1619) z kolekcji starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

14.35–14.50 Dr hab. Halina Dudała, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
„Libri necessarii et utiles” czyli o księgozbiorach prywatnych niższego nowożytnego duchowieństwa śląskiego. Studium wybranych przypadków

14.50–15.05 Dr Weronika Pawłowicz, Biblioteka Śląska
Wokół Schlesierbücherei Maxa Pinkusa. Stare druki z kolekcji prudnickiego bibliofila w zbiorach Biblioteki Śląskiej

15.05–15.20 Mgr Maria Kycler, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Stare druki w kolekcji Zygmunta Żuławskiego

15.20–15.45 Dyskusja, przerwa kawowa

 

KRAKÓW I INNE
Moderator:  prof. dr hab. Marcin Cieński

15.45–15.55 Mgr Małgorzata Habuda, Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie
Prywatny księgozbiór dominikanina i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Mateusza (Jana Pawła) Kozłowskiego (1758-1839) w zbiorach Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie. Komunikat

15.55–16.10 Dr Agnieszka Fluda-Krokos, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
Donatorki zbiorów starodrucznych Biblioteki PAU i PAN w Krakowie

16.10–16.25 Dr Anna Bujko, Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Książkowe znaki własnościowe jako źródło do biografii wybitnych uczonych na przykładzie księgozbioru Jana Włodka

16.25–16.40 Dr Agnieszka Franczyk-Cegła, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Lwów – Kraków – Wrocław. Wojenne losy kochanovianów przechowywanych obecnie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

16.40–16.50 Mgr Marek Miławicki OP, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie
Ex libris Sadoci Barącz. Badania nad biblioteką prywatną dominikańskiego historyka Sadoka Wincentego Barącza (1814–1892). Komunikat

16.50–17.05 Mgr Sławomir Oxenius, Universität Passau
Polonika w kolekcjach prywatnych w zbiorach Biblioteki Humanistycznej w Sélestat

17.05 Dyskusja, przerwa kawowa, zakończenie konferencji

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji