III Międzynarodowa Konferencja

Księgozbiory historyczne mniejszości religijnych i etnicznych
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
22-23 września 2022

III Międzynarodowa konferencja

Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w latach późniejszych II Rzeczpospolita była terenem zamieszkiwanym przez liczne mniejszości etniczne i religijne. Zawarta w średniowieczu unia Korony i Litwy spowodowała, że w jednych granicach wraz z Polakami znaleźli się Rusini, Tatarzy i Karaimi, wraz ze swą odrębną religią i kulturą. Dzięki tej narodowej różnorodności i tolerancji religijnej od XIV wieku w Rzeczypospolitej osiadali Ormianie i Żydzi. Od tego czasu katolicka większość żyła obok wyznawców prawosławia, islamu, karaimizmu, judaizmu i osób przynależnych do Kościoła ormiańskiego. Dwa wieku później na terenach polskich pojawiły się różne wspólnoty protestanckie oraz unici.

Po II wojnie światowej w księgozbiorach publicznych i prywatnych znalazło się wiele materiałów pochodzących z kolekcji mniejszości etnicznych i religijnych, nie tylko z dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, ale i z przyłączonych po 1945 roku Ziem Zachodnich i Północnych. Do zbiorów instytucji Europy Środkowo-Wschodniej w toku zawirowań (po)wojennych trafiały także kolekcje z innych krajów, w których odnaleźć można księgozbiory mniejszości etnicznych, religijnych bądź ruchów (para)religijnych i społecznych mających na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii. Wszystkie one stanowią cenne źródło do poznania i zrozumienia polskiej i europejskiej historii i kultury.

Celem planowanej konferencji jest zebranie i upowszechnienie informacji o wyżej wymienionych księgozbiorach:

1) z terenów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza, przechowywanych obecnie w całości lub części w bibliotekach, archiwach i muzeach w kraju i zagranicą,

2) z innych części Europy zwiezionych na te tereny w czasie II wojny światowej.

W założeniu organizatorów konferencja ma stanowić kolejny krok do bliższego poznania i naukowej rekonstrukcji księgozbiorów historycznych rozproszonych na przestrzeni wieków.

Patronat honorowy

Fundacja Lanckorońskich
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział Wrocław
Consortium of European Research LibrariesDodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji