Spotkanie z prof. Elżbietą Smułkową

Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie

Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
zapraszają na spotkanie z prof. Elżbietą Smułkową, autorką książki „Był dom we Lwowie”.

16 kwietnia 2015, czwartek,godzina 16.00
Ossolineum, ul. Szewska 37, Refektarz.
Wstęp wolny

Książka jest niezwykłą, bogato ilustrowaną opowieścią o szerzej nieznanych postaciach i środowiskach polskich w powojennym Lwowie. Autorka – wybitna uczona białorutenistka i dyplomata, rodowita lwowianka, w 1941 roku wywieziona na Syberię, od początku lat sześćdziesiątych po rok 2012 wielokrotnie odwiedzała rodzinne miasto. Licząca 280 stron książka jest plonem jej wieloletnich kontaktów i zażyłych przyjaźni z lwowskimi Polakami.

Serdecznie zapraszamy


Profesor zw. dr hab. Elżbieta Smułkowa

Specjalistka w zakresie języka i dialektów białoruskich oraz słowiańskiego językoznawstwa porównawczego. Badaczka polsko-białorusko-litewskiego pogranicza w zakresie kontaktów językowych i problematyki socjo-etnolingwistycznej. Organizatorka kształcenia młodej kadry naukowej (polskiej i zagranicznej) w zakresie interdyscyplinarnych badań terenowych pograniczy językowych i kulturowych. Wykłady gościnne na zaproszenie Uniwersytetów w Lund i w Konstanz. Uczestniczka Międzynarodowych Kongresów Slawistycznych i licznych międzynarodowych konferencji w kraju i zagranicą.
W latach 1991-1995 początkowo konsul generalny, a następnie pierwszy ambasador RP na Białorusi. Autorka ponad 160 publikacji naukowych.

Ur. 24 czerwca 1931 we Lwowie. Tam też spędziła dzieciństwo. W 1941 została wraz z matką i siostrą wywieziona na Syberię, gdzie spędziła kolejnych 5 lat. Po repatriacji rodzina znalazła się w Toruniu. W 1957 ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  W 1965 uzyskała stopień doktora na podstawie pracy Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, a w 1978 stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Studia nad akcentem języka białoruskiego. Rzeczownik”.
Od 1957 związana była z Zakładem Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1971–1975 była jego kierownikiem. Od 1978 do 1981 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Rusycystyki, Slawistyki i Lingwistyki Stosowanej UW, a od 1987 do 1990 funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Polonistyki UW. W latach 1988–1996 była profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego UW. W latach 1988–1990 z jej inicjatywy na Wydziale Polonistyki uruchomiono studia bałtystyczne. Współpracowała także z filią Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Uniwersytetem w Białymstoku, gdzie od 1997 do 2002 kierowała Katedrą Kultury Białoruskiej. W kolejnych latach związana była z Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej, a następnie Instytutem Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1991 objęła funkcję Konsula Generalnego RP na Białorusi. W latach 1992–1995 była pierwszym Ambasadorem RP na Białorusi.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Białostockiego Towarzystwa Naukowego. Główne zainteresowanie naukowe prof. Smułkowej to: fonetyka, fonologia (akcentologia wschodniosłowiańska), pogranicze językowe polsko-białorusko-litewskie (m.in. mikrotoponimia), dialektologia słowiańska (głównie polska i białoruska).

Wybrane publikacje:

  • Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschodniosłowiańskim, Wrocław 1968
  • Studia nad akcentem języka białoruskiego (rzeczownik), Warszawa 1978
  • Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej, Warszawa 1988 (wspólnie z Walerym Czekmanem)
  • Białoruś i pogranicza. Studia o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002

Nagrody i wyróżnienia:

  • W 1975 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.
  • Kilkakrotne nagrody rektorskie za działalność dydaktyczną i naukową.
  • W 1994 – Złoty medal Opiekuna miejsc pamięci narodowej i Komandoria z gwiazdą zakonu św. Jerzego.
  • W roku 2005 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Fragment wypowiedzi pani Profesor:
„Z okresu pełnionej misji dyplomatycznej pozostało mi zainteresowanie sprawami stosunków międzynarodowych, zwłaszcza polsko-wschodniosłowiańskich i polsko-litewskich w dziedzinie polityki i współpracy naukowej i kulturalnej. Interesują mnie sprawy społeczne. Lubię teatr, malarstwo, zwiedzanie świata, wycieczki górskie”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Archiwum Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.