Zamówienia i zapytania 2015

Zamówienia publiczne

 1. Przetarg nieograniczony DZP-2621-1/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. Przetarg nieograniczony DZP-2621-2/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk offsetowy publikacji Pan Tadeusz oraz Czasopismo z. 24/25 wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 3. Zapytanie o cenę nr DZP-2621-3/2015
  Druk kartek świątecznych na potrzeby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  Informacja o unieważnieniu postępowania
 4. Przetarg nieograniczony DZP-2621-4/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Konserwacja literackich i historycznych rękopisów z ossolińskich zbiorów
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik A
  Załącznik B
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 5. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 5/2015 o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Usługa całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i elektronicznej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji
  Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik A
  Wyjaśnienie treści siwz
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
  Wyjaśnienie treści siwz
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane
 6. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-6/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
  Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w Ossolińskim refektarzu oraz folderu „O krawcu, który został pisarzem” wraz dostawą na potrzeby ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 7. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-7/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
  Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmiana treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 8. Przetarg nieograniczony nr DZP-2621 –8/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
  PROJEKT MODERNIZACJI I ULEPSZENIA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU INSTALACJI „MUZEUM PANA TADEUSZA” opracowanej przez PHU PROMAR Marek Kubacki – niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego – robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa zabytkowego obiektu wraz z jego wyposażeniem oraz digitalizacją zbiorów w ramach Projektu pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez kulturę”
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 9. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 9/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk publikacji – Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka w opracowaniu Konrada Rzemienieckiego
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 10. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 10/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Modernizacja infrastruktury informatycznej ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja do wszystkich Wykonawców
  Informacja do wszystkich Wykonawców – Pytania i odpowiedzi
  Formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 10.08.2015
  Informacja o omyłce pisarskiej
  Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
 11. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 11/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Modernizacja infrastruktury informatycznej ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Wyjaśnienia modyfikacji SIWZ z 28.09.2015
  Wyjaśnienie treści siwz z 30.09.2015
  Załącznik nr 7 –
  Wzór umowy – Modyfikacja z dnia 30.09.2015 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 1.10.2015
  Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 1.10.2015
  Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 2.10.2015
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.10.2015
  Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
 12. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 12/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Druk offsetowy 7 książek wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 13. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 13/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 1237 tytułów czasopism polskich na 2016 zgodnie z załączonymi wykazami.
  Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu
  Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Warun­ków Zamó­wie­nia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.11.2015
  Informacja dla wykonawców z dnia 20.11.2015
  Załącznik 1A – Modyfikacja z dnia 20.11.2015
  Załącznik 1E – Modyfikacja z dnia 20.11.2015
  Unieważnienie części 2, 3, 4, 6
  Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1
  Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 5
  Informacja o unieważnieniu decyzji z dnia 7.12.2015 i dokonaniu ponownego wyboru wykonawcy dla części I postępowania przetargowego na czasopisma polskie
 14. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 14/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 117 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2016 zgodnie z załączonym wykazem oraz dostęp do elektronicznej bazy ISSN w 2016 roku
  Ogło­sze­nie o zamó­wie­niu
  Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Warun­ków Zamó­wie­nia
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.11.2015
  Informacja dla wykonawców z dnia 24.11.2015
  Załącznik nr 1 – Modyfikacja z dnia 24.11.2015
  Informacja o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 15. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 15/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Modernizacja infrastruktury informatycznej w ZNiO
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust.
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  Załącznik nr 3a: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – osoba fizyczna
  Załącznik nr 4: Wykaz dostaw
  Załącznik nr 5: Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 5a: Opis techniczny
  Załącznik nr 6: Wzór umowy
  Załącznik nr 7: Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 25.11.2015
  Uzupełnienie informacji z dnia 25.11.2015 r.
  Informacja o wniesionym odwołaniu
  Odwołanie
  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja dla wszystkich wykonawców – modyfikacja SIWZ
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 16. Przetarg nieograniczony DZP-2621 – 16/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
  Prenumerata 1041 tytułów czasopism polskich na 2016 zgodnie z załączonymi wykazami – zadania 1, 2, 3, 4.
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Unieważnienie postępowania
 17. Przetarg nieograniczony DZP-2621-17/2015 o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
  Świadczenie kompleksowych usług w zakresie serwisu, konserwacji i przeglądów okresowych instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz agregatów chłodniczych w celu utrzymania instalacji w pełnej sprawności.
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik 1 – Formularz ofertowy
  Załącznik 2 – oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp
  Załącznik 3 – oświadczenie z art. 24
  Załącznik 3a – oświadczenie z art. 24 (osoba fizyczna)
  Załącznik 4 – wykaz usług
  Załącznik 5 – opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik 6 – wykaz osób
  Załącznik 7 – projekt umowy
  Załącznik 8 – oświadczenie grupy kapitałowej
  Informacja o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu jego oferty oraz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytania ofertowe

 1. Zapytanie ofertowe. Wykonanie teczek kartonowych z klapami.
  Wyjaśnienie. Zdjęcia teczek.
  Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie teczek

 

 

Telefon kontaktowy (071) 3444471 wew. 166 (godz. 8-15) w dni robocze

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.